Logo Home Bip Bip.gov.pl Strona Michałowice
Urząd Gminy Michałowice
848

Petycje

Z dniem 6 września 2015 r. weszła w życie ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2014 r., poz. 1195) określająca zasady składania i rozpatrywania petycji oraz sposób postępowania organów w sprawach dotyczących petycji.

 

Petycje są formą bezpośredniego uczestnictwa obywateli w procesie sprawowania władzy. Zgodnie z art. 63 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej każdy ma prawo składać petycje.

 

O tym, czy pismo jest petycją, decyduje jego treść, a nie forma.

Zgodnie z ustawą petycja powinna zawierać:

  • imię i nazwisko wnoszącego oraz dokładny adres do korespondencji (ulicę, numer domu, mieszkania, kod pocztowy, miejscowość); jeśli petycję składa grupa podmiotów należy wskazać reprezentującą ją osobę;
  • jeśli petycja składana jest w interesie innej osoby musi to nastąpić za jej zgodą, wyrażoną w formie pisemnej, którą należy dołączyć do petycji;
  • wskazanie przedmiotu petycji, którym zgodnie z art. 2 ust. 3 ustawy o petycjach: „może być żądanie, w szczególności, zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji”.

 

Petycje niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawiane będą bez rozpoznania.

 

Petycję składa się w formie pisemnej lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Petycja składana za pomocą środków komunikacji elektronicznej może być opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu oraz powinna zawierać adres poczty elektronicznej podmiotu wnoszącego petycję.

 

Informacja na temat rozpatrywanych petycji kierowanych do Wójta Gminy Michałowice

Lp.

Podmiot wnoszący petycję

Skan petycji

Przedmiot petycji

Data złożenia petycji

Przewidywany termin załatwienia sprawy

Zasięgane opinie

Informacja o sposobie załatwienia petycji

 1 brak zgody, o której mowa w art. 4 ust. 3 ustawy o petycjach skan Instalacja monitoringu, oświetlenia i przywrócenie spokoju na Placu Paderewskiego w Komorowie 22.08.2016 do 3 miesięcy od daty złożenia petycji   skan odpowiedzi
 2 brak zgody, o której mowa w art. 4 ust. 3 ustawy o petycjach skan W sprawie ulic Mokrej i Jasnej w Opaczy-Kolonii. 24.08.2016 do 3 miesięcy od daty złożenia petycji  

skan odpowiedzi

 

3

Dr Bogusław J. Feder

Akademia Liderów Innowacji i Przedsiębiorczości

Fundacja

 

Współwnioskodawca

Szul-Efekt sp. z o.o.

 

skan Zamieszczenie baneru z linkiem do serwisu Mikroporady na stronie Gminy Michałowice

07.06.2017

do 3 miesięcy od daty złożenia petycji  

skan odpowiedzi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data publikacji: 02.11.2015 16:20
Data ostatniej modyfikacji: 29.08.2017 15:15
Wyświetleń: 848
Autor: Marcin Walichnowski
Opublikował: Marcin Walichnowski
Ostatnio zmodyfikował: Piotr Wykuż