Urząd Gminy Michałowice
994

Petycje

Z dniem 6 września 2015 r. weszła w życie ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2014 r., poz. 1195) określająca zasady składania i rozpatrywania petycji oraz sposób postępowania organów w sprawach dotyczących petycji.

 

Petycje są formą bezpośredniego uczestnictwa obywateli w procesie sprawowania władzy. Zgodnie z art. 63 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej każdy ma prawo składać petycje.

 

O tym, czy pismo jest petycją, decyduje jego treść, a nie forma.

Zgodnie z ustawą petycja powinna zawierać:

  • imię i nazwisko wnoszącego oraz dokładny adres do korespondencji (ulicę, numer domu, mieszkania, kod pocztowy, miejscowość); jeśli petycję składa grupa podmiotów należy wskazać reprezentującą ją osobę;
  • jeśli petycja składana jest w interesie innej osoby musi to nastąpić za jej zgodą, wyrażoną w formie pisemnej, którą należy dołączyć do petycji;
  • wskazanie przedmiotu petycji, którym zgodnie z art. 2 ust. 3 ustawy o petycjach: „może być żądanie, w szczególności, zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji”.

 

Petycje niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawiane będą bez rozpoznania.

 

Petycję składa się w formie pisemnej lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Petycja składana za pomocą środków komunikacji elektronicznej może być opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu oraz powinna zawierać adres poczty elektronicznej podmiotu wnoszącego petycję.

 

Informacja na temat rozpatrywanych petycji kierowanych do Wójta Gminy Michałowice

 

Lp.

Podmiot wnoszący petycję

Skan petycji

Przedmiot petycji

Data złożenia petycji

Przewidywany termin załatwienia sprawy

Zasięgane opinie

Informacja o sposobie załatwienia petycji

 1 brak zgody, o której mowa w art. 4 ust. 3 ustawy o petycjach skan Instalacja monitoringu, oświetlenia i przywrócenie spokoju na Placu Paderewskiego w Komorowie 22.08.2016 do 3 miesięcy od daty złożenia petycji   skan odpowiedzi
 2 brak zgody, o której mowa w art. 4 ust. 3 ustawy o petycjach skan W sprawie ulic Mokrej i Jasnej w Opaczy-Kolonii. 24.08.2016 do 3 miesięcy od daty złożenia petycji  

skan odpowiedzi

 

3

Dr Bogusław J. Feder

Akademia Liderów Innowacji i Przedsiębiorczości

Fundacja

 

Współwnioskodawca

Szul-Efekt sp. z o.o.

 

skan Zamieszczenie baneru z linkiem do serwisu Mikroporady na stronie Gminy Michałowice

07.06.2017

do 3 miesięcy od daty złożenia petycji  

skan odpowiedzi

 

4

brak zgody, o której mowa w art. 4 ust. 3 ustawy o petycjach

 

skan Zmiana planu obszaru „Bugaj” Komorów-Wieś o możliwość dojazdu do zalewu i wykonanie parkingu dla samochodów i rowerów

26.04.2018

do 3 miesięcy od daty złożenia petycji  

skan odpowiedzi

 

 

5

petycja wielokrotna w rozumieniu art. 11 ust. 1 ustawy o petycjach (petycja zawiera zgodę, o której mowa w art. 4 ust. 3 ustawy o petycjach)

 

skan

Wezwanie do wycofania wniosku złożonego przez Wójta Gminy Michałowice w dniu 23.12.2016 r. o zgodę na zmianę przeznaczenia gruntów leśnych niestanowiących własności Skarbu Państwa na cele nieleśne, stanowiące działki leśne należące do osób prywatnych w miejscowości Granica, gmina Michałowice, powiat pruszkowski.

07.08.2018

do 3 miesięcy od daty

6 listopada 2018

 

 

 

 

 


OGŁOSZENIE DOTYCZĄCE PETYCJI WIELOKROTNEJ O WYCOFANIE WNIOSKU ZŁOŻONEGO PRZEZ WÓJTA GMINY MICHAŁOWICE W DNIU 23 GRUDNIA 2016 R. O ZGODĘ NA ZMIANĘ PRZEZNACZENIA GRUNTÓW LEŚNYCH NIESTANOWIĄCYCH WŁASNOŚCI SKARBU PAŃSTWA NA CELE NIELEŚNE, STANOWIĄCE DZIAŁKI LEŚNE NALEŻĄCE DO OSÓB PRYWATNYCH W MIEJSCOWOŚCI GRANICA, GMINA MICHAŁOWICE, POWIAT PRUSZKOWSKI

 

Do Urzędu Gminy Michałowice wpłynęło 612 jednobrzmiących petycji.

 

(odwzorowanie przykładowej petycji)

 

Data złożenia pierwszej petycji: 07.08. 2018 r.

Z uwagi na tożsamość zagadnienia podnoszonego w ww. petycjach zostały one zakwalifikowane, jako petycja wielokrotna w rozumieniu art.11 ust.1 ustawy z dnia 11 lipca 2014r. o petycjach oraz zarządzono łączne ich rozpatrywanie.

 

Stosownie do art. 11 ust.2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach ogłasza się okres oczekiwania na dalsze petycje dotyczące tej samej sprawy do 6 listopada 2018 r.

 

Bieg terminu rozpatrzenia petycji wielokrotnej będzie liczył się od dnia upływu okresu, o którym mowa w zdaniu poprzednim.

Zgodnie z treścią art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach, sposób załatwienia petycji zostanie ogłoszony na niniejszej stronie, co zastąpi zawiadomienie o sposobie załatwienia petycji, o którym mowa w art. 13 ust. 1 ww. ustawy.

 

(Stanowisko Wójta i Rady Gminy)

 

 

Stanowisko Wójta i Rady Gminy Michałowice w sprawie petycji przygotowanej przez Towarzystwo Przyjaciół Miasta Ogrodu Komorów „Komorowianie” podjęte 30 sierpnia 2018 r. na XXXV sesji Rady Gminy Michałowice nie jest odpowiedzią na petycję w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa. Jest ono jedynie reakcją na działania Towarzystwa Komorowianie polegające na rozpowszechnianiu nieprawdziwych informacji w kwestii prywatnego lasu w Granicy.   

 

 

 

Informacja na temat rozpatrywanych petycji kierowanych do Rady Gminy Michałowice

 

Lp.

Podmiot wnoszący petycję

Skan petycji

Przedmiot petycji

Data złożenia petycji

Przewidywany termin załatwienia sprawy

Zasięgane opinie

Informacja o sposobie załatwienia petycji

 1

petycja wielokrotna w rozumieniu art.11 ust.1 ustawy o petycjach

skan

Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości lub zmianie MPZP dla działek nr 560,561 i 633 przy Al. Starych Lip i ul. Sanatoryjnej w Komorowie.

pierwsza petycja wpłynęła: 

24.04.2018

do 3 miesięcy od daty 14 lipca 2018 r.