Urząd Gminy Michałowice
1349

Petycje

Z dniem 6 września 2015 r. weszła w życie ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2014 r., poz. 1195) określająca zasady składania i rozpatrywania petycji oraz sposób postępowania organów w sprawach dotyczących petycji.

 

Petycje są formą bezpośredniego uczestnictwa obywateli w procesie sprawowania władzy. Zgodnie z art. 63 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej każdy ma prawo składać petycje.

 

O tym, czy pismo jest petycją, decyduje jego treść, a nie forma.

Zgodnie z ustawą petycja powinna zawierać:

  • imię i nazwisko wnoszącego oraz dokładny adres do korespondencji (ulicę, numer domu, mieszkania, kod pocztowy, miejscowość); jeśli petycję składa grupa podmiotów należy wskazać reprezentującą ją osobę;
  • jeśli petycja składana jest w interesie innej osoby musi to nastąpić za jej zgodą, wyrażoną w formie pisemnej, którą należy dołączyć do petycji;
  • wskazanie przedmiotu petycji, którym zgodnie z art. 2 ust. 3 ustawy o petycjach: „może być żądanie, w szczególności, zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji”.

 

Petycje niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawiane będą bez rozpoznania.

 

Petycję składa się w formie pisemnej lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Petycja składana za pomocą środków komunikacji elektronicznej może być opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu oraz powinna zawierać adres poczty elektronicznej podmiotu wnoszącego petycję.

 

Informacja na temat rozpatrywanych petycji kierowanych do Rady Gminy Michałowice

 

Lp.

Podmiot wnoszący petycję

Skan petycji

Przedmiot petycji

Data złożenia petycji

Przewidywany termin załatwienia sprawy

Zasięgane opinie

Informacja o sposobie załatwienia petycji

 1

petycja wielokrotna w rozumieniu art.11 ust.1 ustawy o petycjach

skan

Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości lub zmianie MPZP dla działek nr 560,561 i 633 przy Al. Starych Lip i ul. Sanatoryjnej w Komorowie.

pierwsza petycja wpłynęła: 

24.04.2018

do 3 miesięcy od daty 14 lipca 2018 r.

zgodnie z art. 10 ust. 3 ustawy o petycjach termin przedłużono do dnia 14 stycznia 2019 r.

Termin rozpatrzenia ulega przesunięciu do czasu przedstawienia analiz wynikających z obowiązujących przepisów i przedłożenia ich radzie gminy w celu podjęcia dalszych działań.

skan RG.0004.11.2018

Informacja Wójta Gminy Michałowice skan UA.6724.5.2.2019

 

 

             

 

 

 

 

 

OGŁOSZENIE DOTYCZĄCE PETYCJI WIELOKROTNEJ O PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE NABYCIA NIERUCHOMOŚCI LUB ZMIANIE MPZP DLA DZIAŁEK NR 560, 561 I 633 PRZY AL. STARYCH LIP I UL. SANATORYJNEJ W KOMOROWIE.

 

Do Rady Gminy Michałowice wpłynęło 940 jednobrzmiących petycji.

 

(odwzorowanie przykładowej petycji)

 

Data złożenia pierwszej petycji: 24.04. 2018 r.

Z uwagi na tożsamość zagadnienia podnoszonego w ww. petycjach zostały one zakwalifikowane jako petycja wielokrotna w rozumieniu art.11 ust.1 ustawy z dnia 11 lipca 2014r. o petycjach oraz zarządzono łączne ich rozpatrywanie.

 

Stosownie do art. 11 ust.2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach ogłasza się okres oczekiwania na dalsze petycje dotyczące tej samej sprawy do 14 lipca 2018 r.

 

Bieg terminu rozpatrzenia petycji wielokrotnej będzie liczył się od dnia upływu okresu, o którym mowa w zdaniu poprzednim.

 

Zgodnie z art. 10 ust. 3 ustawy o petycjach termin rozpatrzenia – do 14 stycznia 2019 roku.

Termin rozpatrzenia ulega przesunięciu do czasu przedstawienia analiz wynikających z obowiązujących przepisów i przedłożenia ich radzie gminy w celu podjęcia dalszych działań.

(Pismo Przewodniczącej Rady Gminy skierowane do Wójta Gminy)

Informacja Wójta Gminy Michałowice skan UA.6724.5.2.2019

Zgodnie z treścią art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach, sposób załatwienia petycji zostanie ogłoszony na niniejszej stronie, co zastąpi zawiadomienie o sposobie załatwienia petycji, o którym mowa w art. 13 ust. 1 ww. ustawy.

Data publikacji: 10.10.2018 14:23
Data ostatniej modyfikacji: 14.01.2019 18:37
Wyświetleń: 1349
Autor: Urszula Bejda
Opublikował: Marcin Walichnowski
Ostatnio zmodyfikował: Jakub Sarnecki