Urząd Gminy Michałowice
6

Informacja na temat rozpatrywanych petycji kierowanych do Rady Gminy Michałowice

 

Lp.

Podmiot wnoszący petycję

Skan petycji

Przedmiot petycji

Data złożenia petycji

Przewidywany termin załatwienia sprawy

Zasięgane opinie

Informacja o sposobie załatwienia petycji

 1

petycja wielokrotna w rozumieniu art.11 ust.1 ustawy o petycjach

skan

Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości lub zmianie MPZP dla działek nr 560,561 i 633 przy Al. Starych Lip i ul. Sanatoryjnej w Komorowie.

pierwsza petycja wpłynęła: 

24.04.2018

do 3 miesięcy od daty 14 lipca 2018 r.

zgodnie z art. 10 ust. 3 ustawy o petycjach termin przedłużono do dnia 14 stycznia 2019 r.

Termin rozpatrzenia ulega przesunięciu do czasu przedstawienia analiz wynikających z obowiązujących przepisów i przedłożenia ich radzie gminy w celu podjęcia dalszych działań.

skan RG.0004.11.2018

Informacja Wójta Gminy Michałowice skan UA.6724.5.2.2019

 

 

 

 

 

 

OGŁOSZENIE DOTYCZĄCE PETYCJI WIELOKROTNEJ O PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE NABYCIA NIERUCHOMOŚCI LUB ZMIANIE MPZP DLA DZIAŁEK NR 560, 561 I 633 PRZY AL. STARYCH LIP I UL. SANATORYJNEJ W KOMOROWIE.

 

Do Rady Gminy Michałowice wpłynęło 940 jednobrzmiących petycji.

 

(odwzorowanie przykładowej petycji)

 

Data złożenia pierwszej petycji: 24.04. 2018 r.

Z uwagi na tożsamość zagadnienia podnoszonego w ww. petycjach zostały one zakwalifikowane jako petycja wielokrotna w rozumieniu art.11 ust.1 ustawy z dnia 11 lipca 2014r. o petycjach oraz zarządzono łączne ich rozpatrywanie.

 

Stosownie do art. 11 ust.2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach ogłasza się okres oczekiwania na dalsze petycje dotyczące tej samej sprawy do 14 lipca 2018 r.

 

Bieg terminu rozpatrzenia petycji wielokrotnej będzie liczył się od dnia upływu okresu, o którym mowa w zdaniu poprzednim.

 

Zgodnie z art. 10 ust. 3 ustawy o petycjach termin rozpatrzenia – do 14 stycznia 2019 roku.

Termin rozpatrzenia ulega przesunięciu do czasu przedstawienia analiz wynikających z obowiązujących przepisów i przedłożenia ich radzie gminy w celu podjęcia dalszych działań.

(Pismo Przewodniczącej Rady Gminy skierowane do Wójta Gminy)

Informacja Wójta Gminy Michałowice skan UA.6724.5.2.2019

Zgodnie z treścią art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach, sposób załatwienia petycji zostanie ogłoszony na niniejszej stronie, co zastąpi zawiadomienie o sposobie załatwienia petycji, o którym mowa w art. 13 ust. 1 ww. ustawy.

Data publikacji: 10.10.2018 14:23
Data ostatniej modyfikacji: 12.06.2019 15:12
Wyświetleń: 6
Autor: Marcin Walichnowski
Opublikował: Marcin Walichnowski
Ostatnio zmodyfikował: Marcin Walichnowski