Urząd Gminy Michałowice
pow. pruszkowski woj. mazowieckie
131

Informacja na temat rozpatrywanych petycji kierowanych do Rady Gminy Michałowice

 

Lp.

Podmiot wnoszący petycję

Skan petycji

Przedmiot petycji

Data złożenia petycji

Przewidywany termin załatwienia sprawy

Zasięgane opinie

Informacja o sposobie załatwienia petycji

 1

petycja wielokrotna w rozumieniu art.11 ust.1 ustawy o petycjach

skan

Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości lub zmianie MPZP dla działek nr 560,561 i 633 przy Al. Starych Lip i ul. Sanatoryjnej w Komorowie.

pierwsza petycja wpłynęła: 

24.04.2018

do 3 miesięcy od daty 14 lipca 2018 r.

zgodnie z art. 10 ust. 3 ustawy o petycjach termin przedłużono do dnia 14 stycznia 2019 r.

Termin rozpatrzenia ulega przesunięciu do czasu przedstawienia analiz wynikających z obowiązujących przepisów i przedłożenia ich radzie gminy w celu podjęcia dalszych działań.

skan RG.0004.11.2018

Informacja Wójta Gminy Michałowice skan UA.6724.5.2.2019

 

 

 

 

 

 

OGŁOSZENIE DOTYCZĄCE PETYCJI WIELOKROTNEJ O PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE NABYCIA NIERUCHOMOŚCI LUB ZMIANIE MPZP DLA DZIAŁEK NR 560, 561 I 633 PRZY AL. STARYCH LIP I UL. SANATORYJNEJ W KOMOROWIE.

 

Do Rady Gminy Michałowice wpłynęło 940 jednobrzmiących petycji.

 

(odwzorowanie przykładowej petycji)

 

Data złożenia pierwszej petycji: 24.04. 2018 r.

Z uwagi na tożsamość zagadnienia podnoszonego w ww. petycjach zostały one zakwalifikowane jako petycja wielokrotna w rozumieniu art.11 ust.1 ustawy z dnia 11 lipca 2014r. o petycjach oraz zarządzono łączne ich rozpatrywanie.

 

Stosownie do art. 11 ust.2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach ogłasza się okres oczekiwania na dalsze petycje dotyczące tej samej sprawy do 14 lipca 2018 r.

 

Bieg terminu rozpatrzenia petycji wielokrotnej będzie liczył się od dnia upływu okresu, o którym mowa w zdaniu poprzednim.

 

Zgodnie z art. 10 ust. 3 ustawy o petycjach termin rozpatrzenia – do 14 stycznia 2019 roku.

Termin rozpatrzenia ulega przesunięciu do czasu przedstawienia analiz wynikających z obowiązujących przepisów i przedłożenia ich radzie gminy w celu podjęcia dalszych działań.

(Pismo Przewodniczącej Rady Gminy skierowane do Wójta Gminy)

Informacja Wójta Gminy Michałowice skan UA.6724.5.2.2019

Zgodnie z treścią art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach, sposób załatwienia petycji zostanie ogłoszony na niniejszej stronie, co zastąpi zawiadomienie o sposobie załatwienia petycji, o którym mowa w art. 13 ust. 1 ww. ustawy.

Data publikacji: 10.10.2018 14:23
Data ostatniej modyfikacji: 12.06.2019 15:12
Wyświetleń: 131
Autor: Marcin Walichnowski
Opublikował: Marcin Walichnowski
Ostatnio zmodyfikował: Marcin Walichnowski