Urząd Gminy Michałowice
pow. pruszkowski woj. mazowieckie

Informacja na temat rozpatrywanych petycji kierowanych do Rady Gminy Michałowice

 

Lp.

Podmiot wnoszący petycję

Skan petycji

Przedmiot petycji

Data złożenia petycji

Przewidy-
wany termin załatwienia sprawy

Zasię-
gane opinie

Informacja o sposobie załatwienia petycji

 1

Mieszkańcy Gminy Michałowice

skan

W sprawie nie wyrażenia przez Radę Gminy Michałowice zgody na odpłatne nabycie na rzecz Gminy Michałowice nieruchomości gruntowych położonych w obrębie ewidencyjnym 0004 Komorów Wieś, położonych przy ul. Aleja Kasztanowa/ul. Sanatoryjna, stanowiących własność osoby fizycznej oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr 560, 561, 633.

29.05.2019

do 3 miesięcy od daty  29.05.2019 r.

 

  Udzielono odpowiedzi
2 brak zgody, o której mowa w art. 4 ust. 3 ustawy o petycjach skan - zmiany MPZP Gminy Michałowice dla obszaru „Bugaj” i obszaru „Polna” w Komorowie Wsi,
- przystąpienia do opracowania projektu rewitalizacji i zagospodarowania Zalewu Komorowskiego oraz jego otoczenia przy założeniu zapewnienia swobodnego dojazdu do zalewu od strony południowej na przedłużeniu ul. Bugaj i parkingu,
- wyznaczenia dla wszystkich MPZP sąsiadujących z doliną Utraty nieprzekraczalnej granicy zabudowy uwzględniającej w całości tereny szczególnego zagrożenia powodzią,
-wytyczenia i realizacji wzdłuż tej granicy ścieżki rowerowej i spacerowej od Zalewu Komorowskiego do projektowanej trasy Paszkowianki. 
02.07.2019 do 3 miesięcy od daty  02.07.2019 r.   Udzielono odpowiedzi
3 brak zgody, o której mowa w art. 4 ust. 3 ustawy o petycjach skan W sprawie wprowadzenia zmian do statutu sołectwa Reguły gminy Michałowice. 13.08.2019
do 3 miesięcy od daty  13.08.2019 r.
  Udzielono odpowiedzi
4 Renata Sutor skan W interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego 02.12.2019 do 3 miesięcy od daty  02.12.2019 r.

 

Udzielono odpowiedzi

 

 

 

 

 

Data publikacji: 08.04.2020 13:17
Data ostatniej modyfikacji: 08.04.2020 13:35
Wyświetleń: 388
Autor: Jakub Sarnecki
Opublikował: Jakub Sarnecki
Ostatnio zmodyfikował: Jakub Sarnecki