Urząd Gminy Michałowice
45

Budżet Gminy Michałowice na rok 2003

Dnia 10 marca 2003 Rada Gminy Michałowice uchwaliła budżet na rok 2003

Ustalono : 
Dochody budżetu gminy Michałowice ogółem w wysokości 34 353 049 zł (załącznik nr 1 (PDF 14KB)) 
Wydatki budżetu gminy Michałowice w wysokości 35 916 551 zł (załącznik nr 2 (PDF 29KB)) 
Różnica między planem dochodów a planem wydatków stanowi kwotę 1 563 502 zł 

DOCHODY OBEJMUJĄ : 
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie Michałowice ustawami w wysokości 507 722 zł 
- dochody związane z realizacją zadań powierzonych realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 36 204 zł 
- dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wys. 83 305 zł 
- dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego w wysokości 42 871 zł (załącznik nr 1a (PDF 9KB)) 

WYDATKI OBEJMUJĄ : 
- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie Michałowice ustawami w wysokości 507 722 zł (załącznik nr 2a (PDF 12KB)) 
- wydatki związane z realizacją zadań powierzonych realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 36 204 zł (załącznik nr 2b (PDF 10KB)) 
- wydatki związane z realizacją zadań ustalonych w drodze porozumienia między jednostkami samorządowymi w wysokości 1 000 zł (załącznik nr 2c (PDF 9KB)) 
- wydatki związane z realizacją zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 5 000 zł (załącznik nr 2d (PDF 7KB)) 
- wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 118 876 zł 

RÓŻNICE : 
- z dochodów budżetu gminy przeznacza się kwotę 2 705 392 zł na spłatę części rat kredytów i pożyczek (załącznik nr 3 (PDF 8KB)) 
- deficyt budżetu gminy w wysokości 4 268 894 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów i pożyczek zaciąganych na rynku krajowym w wysokości 3 280 000 zł oraz przychodami pochodzącymi z nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikającymi z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 988 894 zł 

Prognozę długu gminy Michałowice na dzień 31 grudnia 2003r. i lata następne stanowi załącznik nr 4 (PDF 9KB) 
Utworzono rezerwę ogólną w wysokości 50 000 zł i rezerwę celową w wysokości 195 010 zł 
Ustalono wydatki inwestycyjne na rok 2003 zgodnie z załącznikiem nr 5 
Ustalono dotacje dla gminnych instytucji upowszechniania kultury, zgodnie z załącznikiem nr 6 
Ustalono dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych dotacje na cele publiczne związane z realizacją zadań gminy, zgodnie z załącznikiem nr 7 
Ustalono plan przychodów i wydatków środków specjalnych, zgodnie z załącznikiem nr 8 
Ustalono plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z załącznikiem nr 9 

Upoważniono Wójta Gminy Michałowice do: 
1) dokonywania przeniesień wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu oraz między zadaniami w ramach paragrafu klasyfikacji budżetowej z wyjątkiem wydatków inwestycyjnych, 
2) przekazania dyrektorom szkół i przedszkoli będących gminnymi jednostkami organizacyjnymi niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień wydatków w planach finansowych w granicach posiadanych upoważnień Rady, 
3) przekazanie kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej uprawnień do dokonywania przeniesień wydatków w planach finansowych w granicach posiadanych upoważnień Rady. 

Określono wysokość sumy, do której Wójt Gminy może samodzielnie zaciągać zobowiązania na kwotę 200 000 zł. 
Ustalono wysokość pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez Wójta Gminy na pokrycie występującego w ciągu roku niedoboru budżetu Gminy Michałowice w roku budżetowym 2003 do kwoty 1 000 000 zł

Załączniki

Data publikacji: 27.07.2006
Data ostatniej modyfikacji: 03.12.2013
Wyświetleń: 45
Autor: Marcin Walichnowski
Opublikował: Marcin Walichnowski
Ostatnio zmodyfikował: Marcin Walichnowski