Urząd Gminy Michałowice
13.06.2014 11:27

Sprawozdanie z międzysesyjnej działalności Wójta Gminy

za okres od 01.03.2014 r. do 26.05.2014 r.

Z zakresu gospodarki komunalnej:

1.Wszczęto i rozstrzygnięto postępowanie na wykonanie usługi polegającej na odczytywaniu wodomierzy i roznoszeniu faktur za zrzut ścieków i dostawę wody na terenie Gminy Michałowice w latach 2014-2016. Podpisano umowę z Panem Bogdanem Gancarzem prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą: Bogdan Gancarz BODO z siedzibą: Krzywe 76, na kwotę 426 000,00 zł  brutto.

2.Wszczęto i rozstrzygnięto postępowanie na „Konserwację zieleni wysokiej i niskiej oraz roboty porządkowe na terenie gminy Michałowice w roku 2014”. Podpisano umowę z Panią Jolantą Generalczyk, prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Usług Wielobranżowych Jolanta Generalczyk z siedzibą: Otrębusy, ul. Wiejska 13 na kwotę 270 334,80 zł brutto.

3.Wszczęto i rozstrzygnięto postępowanie na remont dróg tłuczniem betonowym, tłuczniem kamiennym oraz destruktem bitumicznym. Podpisano umowę z Panem Józefem Wieteską prowadzącym działalność pod nazwą „COMPLEX” z siedzibą: Domaniewek 18, na kwotę 286 820,48 zł brutto.

4.Wszczęto postępowanie na powierzchniowe utrwalenie istniejącej nawierzchni emulsją asfaltową i grysami.

5.Wszczęto i rozstrzygnięto postępowanie na remont cząstkowy o nawierzchni bitumicznej dróg i ulic na terenie gminy. Podpisano umowę z firmą DROG-REM z siedzibą: Warszawa ul. Mory 8, na kwotę: 506 796,47 zł brutto.

6.Wszczęto i rozstrzygnięto postępowanie na remont dróg – równanie i profilowanie. Podpisano umowę z Panem Tomaszem Pietruszka działającym pod nazwą „TRANSMIX z siedzibą: Nowa Wieś ul. Komorowska 15, na kwotę  62 361,00 zł brutto.

7.Wszczęto i rozstrzygnięto postępowanie na wymianę i uzupełnienie oznakowania pionowego i poziomego. Podpisano umowę z firmą PZM WIMET Zbigniew Wiśniewski Spółka Jawna z siedzibą: Józefów  ul. Krucza 2, na kwotę 78 722,46 zł brutto.

8.Wszczęto postępowanie na czyszczenie kratek kanalizacji deszczowej (w tym kanałów deszczowych).

9.Wszczęto i rozstrzygnięto postępowanie na usuwanie awarii oraz wykonanie planowanych prac remontowych na sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w roku 2014. Podpisano umowę  z firmą „NAPARTY” Usługi wodno-kanalizacyjne Janusz Naparty, Stare Faszczyce 52B, na kwotę 706 059,21 zł brutto.

10.Wszczęto postępowanie na czyszczenie, płukanie i udrażnianie kanalizacji sanitarnej.

 

Z zakresu inwestycji i remontów:

1.Podpisano umowy na:

1)rozbudowę z termomodernizacja szkoły w Komorowie,

2)budowę ścieżki rowerowej w Regułach etap II,

3)opracowanie dokumentacji projektowej  Aleja Marii Dąbrowskiej w Komorowie,

4)wykonanie dokumentacji projektowej dla przebudowy dróg na terenie Gminy,

5)opracowanie dokumentacji projektowej w ul. Leśnej, Księdza Wożniaka

6)budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Wendy, Filmowej, Jagodowej w Granicy,  Św. Antoniego w Opaczy-Kolonii,  Regulskiej i Orzeszkowej w Regułach,

7)projekt kanalizacji sanitarnej w ul. Torfowej, Granicznej i Jarzębinowej w Regułach.

2.Prowadzone jest postępowania przetargowe na:

1)budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Środkowej, Badylarskiej, Górnej w Opaczy-Kolonii,

2)przebudowę ul. Raszyńskiej w Michałowicach etap I i II,

3)przebudowę rowu U 1,

4)budowę wodociągu w ul. Środkowej w Opaczy-Kolonii,   Regulskiej, Orzeszkowej i  Bodycha w Regułach,

5)przebudowę ul. Konopnickiej w Komorowie.

3.Zakończono:

1)przebudowę ul. Bocznej w Regułach,

2)budowę odwodnienia w ul. Wiejskiej w Regułach,

3)przebudowę ul. Granicznej w Granicy i Nowej Wsi,

4)przebudowę wodociągu w ul. Klonowej w Opaczy-Kolonii, 

5)przebudowę ul. Kolejowej w Michałowicach Wsi

6)budowę kanalizacji  sanitarnej w ul. Dziewanny w Granicy.

 

Z zakresu geodezji i rolnictwa:

1.5 marca aktem notarialnym Rep. A. nr 2435/2014, przed notariuszem Henrykiem Żuczkiem w Kancelarii Notarialnej w Pruszkowie, zostało ustanowione użytkowanie działki ew. nr 187 w Sokołowie na rzecz Gminy Michałowice. Działka ew. 187 wchodzi w skład Wspólnoty Gruntowej wsi Sokołów i została oddana w użytkowanie na 15 lat w celu zrealizowania inwestycji o charakterze rekreacyjno-sportowym.

2.5 marca w Sądzie Okręgowym w Warszawie odbyła się rozprawa w sprawie Gminy Michałowice przeciwko Rejonowej Spółdzielni „SCH Michałowiczanka” w Regułach o wydanie nieruchomości. Sąd oddalił powództwo wzajemne oraz zasądził od Spółdzielni na rzecz Gminy Michałowice zwrot kosztów procesu.

3.Wojewoda Mazowiecki decyzjami Nr 367/DG/2014, 368/DG/2014, 369/DG/2014 z dnia 28.03.2014 r. oraz decyzją Nr 507/DG/2014 z dnia 30.04.2014 r. stwierdził nabycie z mocy prawa przez Gminę Michałowice nieruchomości o łącznej pow. 0,0712 ha, zajętych pod drogi publiczne położone w obrębie ewidencyjnym Opacz -Kolonia: ul. Jesionowa – dz. ew. 8/2, 50/4, 50/5 i 50/3.

4.8 maja  aktem notarialnym Rep. A. nr 4556/2014, przed notariuszem Henrykiem Żuczkiem w Kancelarii Notarialnej w Pruszkowie, zostało ustanowione nieodpłatne i na czas nieoznaczony prawo użytkowania nieruchomości stanowiącej działkę ew. nr 1/1 w Suchym Lesie, z przeznaczeniem na przeprowadzenie sieci wodociągowej.

 

Z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego:

1.Ponowne wyłożenie do publicznego wglądu projektu planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Opacz Kolonia” (zmienionego po rozpatrzeniu uwag) odbyło się w dniach 14 kwietnia – 16 maja br. Do 31 maja br. czekamy na ewentualne uwagi do planu. W przypadku ich braku możliwe będzie przekazanie projektu planu pod obrady Rady Gminy.

2.Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi odmówił wydania zgody na zmianę przeznaczenia na cele nierolnicze większości gruntów rolnych klasy III położonych w Michałowicach-Wsi. Udzielił jedynie zgody w przypadku poszerzeń istniejących dróg i przeznaczenia gruntów pod zieleń parkową. W trybie odwoławczym Wójt Gminy wniósł o ponowne rozpatrzenie wniosku. W przypadku kolejnej decyzji odmownej przysługiwać nam już będzie tylko skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

3.Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi w dalszym ciągu rozpatruje 4 wnioski Wójta Gminy Michałowice o zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych klasy III na cele nierolnicze. Z ostatnich pism ministerstwa wynika, że wszystkie decyzje mają być podjęte do 31 maja br. W przypadku uzyskania zgód projekty planów zostaną wyłożone do publicznego wglądu i odbędą się dyskusje publiczne na ich temat. Zawiadomienia o terminach wyłożeń pojawią się w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy. W przypadku negatywnych odpowiedzi Ministra wdrożone zostaną procedury takie, jak w przypadku Michałowic-Wsi.  

4.Projekty planów stanowiących zmiany planów obszarów „Pęcice Małe”, „Komorów-Wieś”, „Reguły” i „Michałowice” są już po uzgodnieniach i będą, w miarę możliwości,  sukcesywnie wykładane do publicznego wglądu - najprawdopodobniej od połowy czerwca br. Projekt planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Nowa Wieś” jest w trakcie ostatnich uzgodnień. Prawdopodobny termin wyłożenia go do publicznego wglądu zależeć będzie od daty zakończenia procedur związanych z upublicznieniem planów wymienionych na wstępie.

5.Wójt Gminy zgłosił wnioski do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla północnej części wsi Strzeniówka w gminie Nadarzyn. Prosił o respektowanie ustaleń obowiązującego Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice dla terenów graniczących obszarem sporządzania projektu planu.

 

Z zakresu kultury,  sportu i zdrowia:

 

Zorganizowano:

1.Mazovia Cup w piłce ręcznej chłopców gimnazjalnych w dniu 8 marca w szkole w Michałowicach

2.Cykl koncertów” Spotkania z muzyką (i nie tylko…) 14 i 28 marca.

3.Cykl zajęć w ramach Uniwersytetu wszelkiego wieku: 12 marca 26 marca, 9 kwietnia, 23 kwietnia 2014 r.

4.XI Muzyczny Maj w Michałowicach, koncert pierwszy  6 kwietnia w kościele pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Michałowicach.

 

Współorganizowano:

1.Pięć spotkań wielkanocnych kół emerytów rencistów i inwalidów oraz rad sołeckich

2.Występ kabaretu „Czesuaf”, 7 marca w Oberży u Michała ze Stowarzyszeniem K40.

3.Cztery spotkania z okazji Dnia Kobiet w kołach emerytów, rencistów i inwalidów.

4.Koncert „OTO CZŁOWIEK wieczór poświęcony papieżowi Świętemu Janowi Pawłowi II w uroczystość Jego kanonizacji” 27 kwietnia ze Stowarzyszeniem Kulturalny Komorów,

5.Gala Konkursu Głośnego czytania w dniu 8 maja we współpracy ze Starostwem w Pruszkowie

6.Piknik rodzinny z okazji Dnia Dziecka w Przedszkolu w Komorowie przy ul. Prusa 18 maja.

7.Pięć wyjazdów kół emerytów, rencistów i inwalidów – 10 maja Michałowice, 14 maja Nowa Wieś, 24-25 maja Opacz-Kolonia, 17 maja Komorów, 11 maja Reguły.

Z funduszu sołeckiego Opaczy-Kolonii współorganizowano:

program kulturalny dla rodzin z Opaczy-Kolonii pt. „Wiosenne historie” 17 maja  w świetlicy wiejskiej.

Z funduszu sołeckiego Nowej Wsi współorganizowano:

1)program kulturalny dla rodzin z Nowej Wsi pt. „Wiosenne historie” 17 maja  w świetlicy wiejskiej.

2)koncert pt. „Żeglujże żeglarzu” w wykonaniu zespołu FUCUS 24 maja w Remizie strażackiej w Nowej Wsi

Z funduszu sołeckiego Michałowic Wsi współorganizowano:

1)imprezę kulturalną Pt. „Taneczne Ostatki” 1 marca w

2)przedstawienie „Eksperyment Pinokio” wraz z zabawami dla dzieci w dniu 10 maja w szkole  w Michałowicach

Z funduszu sołeckiego Opaczy Małej współorganizowano:

imprezę  integracyjną 26 kwietnia.

Z funduszu osiedla Komorów  współorganizowano:

imprezę „Rajd Rowerowy o Puchar Zarządu Osiedla Komorów” 24 maja w Komorowie.

 

Z zakresu gminnej oświaty:

1.31 marca upłynął termin składania wniosków o przyjęcie dzieci do gminnych przedszkoli oraz do oddziałów przedszkolnych i klas I szkół podstawowych. Rekrutacja odbywała się wg  nowych zasad określonych w ustawie o systemie oświaty. 18 kwietnia w placówkach zostały wywieszone listy dzieci zakwalifikowanych:

1)do Przedszkola w Michałowicach złożono 95 podań. Komisja rekrutacyjna zakwalifikowała 50 kandydatów (8 osób z rocznika 2009, 12 osób z rocznika 2010, 30 osób z rocznika 2011). Nie przyjęto 45 dzieci w większości 3- latków.

2)do Przedszkola w Nowej Wsi wpłynęło 50 wniosków, zakwalifikowano 32 dzieci (4 osoby z rocznika 2009, 6 osób z rocznika 2010, 22 osoby z rocznika 2011). Nie przyjęto 18 dzieci, w większości 3- latków.

3)w szkołach podstawowych utworzono 6 oddziałów przedszkolnych i 11 klas I (o dwa oddziały klas I więcej niż w roku ubiegłym).

4)w placówkach oświatowych łącznie jest o 3 oddziały więcej niż w roku ubiegłym.

2.Zespół Obsługi Ekonomiczno – Administracyjnej Szkół rozpoczął wdrażanie nowego systemu informatycznego Vulcan Sigma, przeznaczonego do sporządzania arkuszy organizacji pracy placówek oświatowych. Odbyły się szkolenia dla dyrektorów i wicedyrektorów. Wszystkie placówki na nowy rok szkolny złożyły arkusze w nowym programie. Arkusze organizacji zostały zatwierdzone 19 maja.

3.14 kwietnia br. do Ministerstwa Edukacji Narodowej  został złożony wniosek o zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej z 0,4% rezerwy, na wyposażenie w sprzęt komputerowy sal w nowej części Zespołu Szkół w Michałowicach oraz wyposażenia oddziału przedszkolnego. Łączna kwota o którą wnioskowaliśmy to 168 380 zł.  27 maja Gmina otrzymała odpowiedź negatywną

4.W związku z planowanym remontem w Przedszkolu w Michałowicach, ustalono że tegoroczny dyżur wakacyjny będzie organizować Przedszkole w Nowej Wsi. Termin dyżuru to 1 – 31 lipca.

5.W dniu 5 maja został ogłoszony konkurs na stanowisko Dyrektora Przedszkola w Michałowicach. Termin składania ofert upłynął 26 maja. Wpłynęły 2 oferty.

6.W związku ze zmianą ustawy Prawo zamówień publicznych przeprowadzono szkolenie dla dyrektorów, kierowników gospodarczych oraz intendentów naszych placówek oświatowych.

7.ZOEAS realizuje nowe zadania wynikające z regulaminu zamówień publicznych i przeprowadza zbiorcze konkursy oraz przetargi na niektóre usługi oraz zakupy towarów dla wszystkich placówek oświatowych. Od marca ogłoszono i rozstrzygnięto 5 konkursów ofert i 4 postępowania przetargowe.

  1. W kwietniu, Komisja ds. stypendiów przyznała 9 Stypendiów Jana Pawła II wyróżniającym się studentom z terenu gminy. Najniższa kwota przyznanego stypendium to 300 zł, najwyższa kwota przyznanego stypendium to 600 zł.

 

Z zakresu pomocy społecznej:

1.12 marca  powołano zespół ds. opracowania strategii i rozpoczęto prace nad opracowaniem dokumentu gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych na lata 2014-2020. Spotkania zespołu odbyły się  18 marca , 8 kwietnia i 22 maja.

2.18 marca zrealizowano program profilaktyczny „Uśpieni” dla 9 klas w Gimnazjum w Komorowie.

3.6 marca zrealizowano program profilaktyczny „Saper” dla 4 klas piątych w Szkole Podstawowej w Michałowicach.

4.od 6 marca do 20 czerwca trwają warsztaty umiejętności wychowawczych w Zespole Szkół w Michałowicach.

5.21 marca odbyło się szkolenie dla członków Zespołu Interdyscyplinarnego i grup roboczych. Tematem szkolenia były "Wybrane aspekty funkcjonowania i organizacji Zespołów Interdyscyplinarnych i grup roboczych w ramach realizacji procedury "Niebieskiej Karty".

6.od 1 do 13 kwietnia trwała wielkanocna zbiórka żywności w ramach akcji „Podziel się z sąsiadem”. Z zebranych produktów przygotowano 46 paczek żywnościowych.

7.12 kwietnia odbyły się wielkanocne warsztaty plastyczne w świetlicy w Opaczy-Kolonii  i świetlicy w sołectwie Komorów Wieś

8.13 marca złożono wniosek o dofinansowanie w ramach programu MPIPS wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie

9.9 maja złożono wniosek o dofinansowanie w ramach programu „Bank dziecięcych uśmiechów” Fundacji Banku zachodniego

10.W ramach projektu systemowego "Aktywnie do rozwoju” odbywały się:

1)zajęcia indywidualne i grupowe z zakresu rynku pracy,

2)spotkania grupy samopomocowej dla rodzin,

3)spotkania grupy wsparcia dla osób poszukujących pracy,

4)warsztat "Umiejętności pracy w grupie i zespole" ,

5)warsztat  "Wypełnianie ról społecznych",

6)Wzięto udział w spektaklu „ Cud medyczny w Wilkowyjach,”

7)W maju odbywały się zajęcia z ZUMBY oraz został ogłoszony konkurs fotograficzny "Solidarność pokoleń",

8)13 maja  uczestnicy projektu wzięli udział w stolarskim warsztacie integracyjnym, w ramach którego wspólnie stworzyli regał na ulotki do Gminnego Centrum Wolontariatu,

9)jeden uczestnik projektu rozpoczął kurs zawodowy.

 

Z zakresu pozyskiwania środków zewnętrznych:

1.Gmina realizuje projekt w ramach działania 8.3 POiG pn. "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Michałowice" dofinansowany ze środków UE. Zakończono rekrutację beneficjentów ostatecznych. Trwają postępowania przetargowe za zakup sprzętu komputerowego.

2.Zakończono kolejny etap projektu partnerskiego "Od diagnozy do strategii". Trwają pracę nad koncepcją strategii świadczenia usług publicznych (kulturalnych) w Gminie Michałowice.

3.Gmina Michałowice uczestniczy w projekcie ZIT wspólnie z Warszawą. Gmina zgłosiła się do 12 projektów partnerskich w ramach WOF (m.in. wsparcie rozwoju przedsiębiorczości, wirtualny WOF). W okresie sprawozdawczym gmina uczestniczyła w zebraniach roboczych dotyczących zakresu każdego z projektów.

4.Trwa rozliczanie pierwszego etapu projektu  budowy kanalizacji sanitarnej w ramach umowy o dofinansowanie z programu PROW 2007-2013.

Załączniki

Data publikacji: 13.06.2014 11:27
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 109
Autor: Zofia Idzikiewicz