Urząd Gminy Michałowice
20.02.2007 09:58

Stanowisko Nr 1/2007 Rady Gminy Michałowice z dnia 31 stycznia 2007 r.

w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Gminy na 2007 r. oraz regulaminów Komisji.

Stanowisko Nr 1/2007

Rady Gminy Michałowice

z dnia 31 stycznia 2007 r.


w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Gminy na 2007 r. oraz regulaminów Komisji.


Na podstawie art. 21 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.) - Rada Gminy:

 1. Zatwierdza na 2007 r. plan pracy:
  1. Komisji Rewizyjnej w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1
  2. Komisji Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 2
  3. Komisji Budżetu i Finansów w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 3
  4. Komisji Spraw Społecznych w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 4
 2. Zatwierdza Regulamin:
  1. Komisji Rewizyjnej w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 5
  2. Komisji Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 6
  3. Komisji Budżetu i Finansów w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 7
  4.  Komisji Spraw Społecznych w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 8
 3. Stanowisko wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 Załącznik Nr 1

do Stanowiska Rady Nr 1/2007

z dnia 31 stycznia 2007r.

 

PLAN PRACY KOMISJI  REWIZYJNEJ NA ROK 2007

 

STYCZEŃ - MARZEC

- przyjęcie planu pracy Komisji na rok 2007

- zapoznanie się ze sprawozdaniem Wójta z wykonania uchwał Rady Gminy- ocena realizacji trybu skargowego w roku 2006

- ocena sposobu realizacji wybranych zadań inwestycyjnych wykonanych w roku 2006

- ocena trybu zbywania mienia gminnego w roku 2006 

 

KWIECIEŃ –LIPIEC

- zapoznanie się ze sprawozdaniem Wójta z realizacji budżetu i opinią Komisji Budżetu i Finansów o realizacji budżetu w roku 2006

- ocena działalności Wójta i funkcjonowania jednostek pomocniczych Gminy pod względem legalności, gospodarności, rzetelności, celowości działania i zgodności dokumentacji ze stanem faktycznym

- kontrola działalności finansowej gminnych jednostek organizacyjnych

- sformułowanie i przyjęcie wniosku absolutoryjnego 

 

SIERPIEŃ - GRUDZIEŃ

- ocena realizacji budżetu i zadań inwestycyjnych w I półroczu 2007 roku

- ocena funkcjonowania jednostek budżetowych

- analiza dokumentacji związanej z realizacją zadań Gminy w 2007 roku

- ocena realizacji zaleceń pokontrolnych

- omówienie i przyjęcie planu pracy na rok 2008
 

STYCZEŃ-GRUDZIEŃ

- wykonywanie zadań kontrolnych zleconych przez Radę Gminy

- ocena sposobu realizacji zadań inwestycyjnych i budżetowych

- opiniowanie wniosków dotyczących ustalenia wysokości wynagrodzenia Wójta

- bieżąca analiza pracy Wójta Gminy poprzez ocenę realizacji uchwał rady, zawartych umów i płatności faktur oraz sposobu załatwiania skarg

- ocena realizacji zaleceń pokontrolnych

-ocena wykonania audytów wewnętrznych i wykonania zaleceń wynikających z tych audytów.
 


 

Załącznik Nr 2

do Stanowiska Rady Nr 

z dnia

 

Plan pracy Komisji Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej na 2007 r.

 

Styczeń – marzec 

 1. Przyjęcie planu pracy na 2007 rok.
 2. Prace nad aktualizacją wieloletnich programów inwestycyjnych ( WPI i Strategia Rozwoju Gminy ).
 3. Analiza i opiniowanie projektu budżetu Gminy na 2007 rok ( w zakresie prac komisji )
 4. Dyskusja nad projektem Studium Zagospodarowania Przestrzennego Gminy
 5. Analiza sprawozdania z wykonania budżetu za 2006 rok ( w zakresie prac komisji ).


Kwiecień 

 1. Dyskusja na temat rozwoju gminnej sieci wodociągowej. Wypracowanie programu.
 2. Dyskusja dot. stanu bezpieczeństwa na drogach, na terenie gminy. ( Odcinki i punkty o największym zagrożeniu).
 3. Spotkanie koordynacyjne z władzami powiatu dotyczące tematów w zakresie prac komisji.
 4. Analiza stanu bezpieczeństwa przeciwpożarowego ( stan i sieć hydrantów p-poż) na terenie gminy. ( Obrady z udziałem OSP. Komisja wyjazdowa – Nowa Wieś ).
 5. Dyskusja dotycząca wdrażania ’’Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy”.

 

Maj – Czerwiec 

 1. Analiza zagrożeń ekologicznych na terenie gminy.
 2. Przegląd wybranych zadań inwestycyjnych i remontowych realizowanych w 2007 roku – wypracowanie opinii i wniosków. ( Komisja wyjazdowa ).
 3. Analiza stopnia zaawansowania realizacji zadań inwestycyjnych i remontowych 2007 roku ( Zgodność z harmonogramem, ewentualne zagrożenia realizacyjne ). Wnioski dotyczące zadań na rok 2008.
 4. Wizyta komisji ( i Radnych ) w zespole pałacowym w Helenowie. ( komisja wyjazdowa ).


Lipiec – sierpień 

Przerwa wakacyjna.
 

Wrzesień 

 1. 1. Analiza budżetu ; za 8 miesięcy 2007 roku (zakres zadań inwestycyjnych), za I półrocze 2007 roku ( pozostałe zadania w zakresie prac komisji).
 2. Ocena stanu bezpieczeństwa na drogach, na terenie gminy. ( Odcinki i punkty o największym zagrożeniu).
 3. Opinia dotycząca wdrażania „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy”

 

Październik 

 1. Ocena realizacji inwestycji i remontów na podstawie wybranych zadań ( Komisja wyjazdowa ).
 2. Analiza propozycji do budżetu 2008 na podstawie zadań zgłoszonych przez jednostki samorządowe i mieszkańców. Wypracowanie stanowiska.


Listopad

 

 1. Analiza wieloletnich programów inwestycyjnych w świetle prognoz finansowych gminy.
 2. Dyskusja nad projektami zmian Wieloletnich Programów Inwestycyjnych. Wypracowanie opinii.


Grudzień

 

 

 1. Analiza wykonania zadań budżetu 2007 roku ( w zakresie kompetencji komisji).
 2. Analiza projektu budżetu Gminy na 2008 rok ( w zakresie prac komisji ).


Styczeń – grudzień

 

 

 1. Opiniowanie projektów uchwał i spraw przedkładanych komisji ( w zakresie kompetencji Komisji Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej ).
 2. Bieżąca analiza wniosków i spraw zgłaszanych podczas prac komisji.
 3. Bieżąca analiza możliwości pozyskiwania środków poza-budżetowych ( przede wszystkim z funduszy pomocowych UE ).

 

 

 


 


Załącznik Nr 3

do Stanowiska Rady Nr 1/2007

z dnia 31 stycznia 2007 r.

 

PLAN PRACY KOMISJI BUDŻETU I FINANSÓW NA ROK 2007

 

Styczeń – Luty 

 1. Przyjęcie planu pracy na 2007 rok.
 2. Opiniowanie projektu budżetu na rok 2007.

 

Marzec - Kwiecień

 1. Przyjęcie sprawozdania z realizacji oraz ocena wykonania budżetu w 2006 roku.
 2. Analiza harmonogramu wydatków bieżących i inwestycyjnych w budżecie gminy na 2007 r.
 3. Analiza poziomu bieżącego i przyszłego zadłużenia Gminy Michałowice.

 

Maj – Czerwiec

 1. Ocena realizacji budżetu w I kwartale 2007 r.
 2. Informacja wójta na temat stopnia zaawansowania realizacji zadań inwestycyjnych w 2007 r.

 

Lipiec i Sierpień

 1. przerwa wakacyjna.
   

Wrzesień

 1. Opinia komisji w sprawie wykonania budżetu w I półroczu 2007 r.
 2. Ocena stopnia realizacji i stanu sfinansowania inwestycji ujętych w budżecie 2007 r.
 3. Analiza propozycji do budżetu gminy 2008 r. -propozycje Komisji.
 4. Ocena realizacji wniosków Komisji zgłoszonych w I półroczu 2007r.

 

Październik – Grudzień

 1. Ocena stopnia realizacji inwestycji w roku 2007.
 2. Analiza realizacji budżetu w 2007 r.
 3. Opinia komisji w sprawie projektu budżetu na 2008 rok.
 4. Opinia Komisji w sprawie wysokości stawek podatkowych na 2008 r.

 

Styczeń -Grudzień 2007

Opiniowanie spraw wnoszonych przez Wójta Gminy, Radę Gminy, Przewodniczącego Rady, Jednostki pomocnicze oraz członków Komisji.

 Załącznik Nr 4

do Stanowiska Rady Nr 1/2007 

z dnia 31 stycznia 2007 roku

 

PLAN PRACY KOMISJI SPRAW SPOŁECZNYCH NA ROK 2007 

 

STYCZEŃ, LUTY

 1. Przyjęcie planu pracy komisji na 2007 rok.
 2. Opiniowanie projektu budżetu na 2007 rok (w zakresie prac komisji).
 3. Omówienie spraw bieżących.

 

MARZEC

 1. Omówienie działalności kulturalnej i sportowej za rok 2006
 2. Przyjęcie planu działalności kulturalnej i sportowej na terenie Gminy na 2007 rok
 3. Spotkanie z komendantem Policji posterunku w Regułach
 4. Dyskusja na temat pozyskania środków unijnych na działalność kulturalno-oświatową
 5. Sprawy bieżące.

 

KWIECIEŃ

 1. Opiniowanie sprawozdań z wykonania budżetu za 2006 r. w szkołach, przedszkolach i bibliotekach
 2. Ocena stanu dróg na terenie Gminy, bezpieczeństwo na drogach
 3. Spotkanie z organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie Gminy
 4. Sprawy bieżące.

 

MAJ

 1. Wypracowanie propozycji spędzenia wakacji przez dzieci i młodzież na terenie Gminy Michałowice
 2. Omówienie problemów związanych z organizacją nowego roku szkolnego.
 3. Omówienie spraw bieżących.

 

CZERWIEC

 1. Wspólne spotkanie z Gminną Komisją ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i omówienie zagadnień związanych z alkoholizmem, narkomanią i przemocą w rodzinie wśród mieszkańców.
 2. Wypracowanie propozycji działalności profilaktycznej ochrony zdrowia na terenie Gminy Michałowice
 3. Sprawy bieżące.

 

LIPIEC -SIERPIEŃ

 1. Przerwa wakacyjna

 

WRZESIEŃ

 1. Omówienie działalności szkół w okresie wakacyjnym.
 2. Podsumowanie działalności oświatowej w roku szkolnym 2005-2007
 3. Sprawy bieżące.

 

PAŹDZIERNIK

 1. Omówienie problemów bezpieczeństwa na terenie Gminy
 2. Analiza wykonania budżetu za I półrocze 2007 r. (zgodnie z kompetencją).
 3. Sprawy bieżące.

 

LISTOPAD

 1. Spotkanie z sołtysami, omówienie problemów wiejskich regionów Gminy.
 2. Spotkanie z organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie Gminy
 3. Omówienie spraw bieżących.

 

GRUDZIEŃ

 1. Wstępne prace nad budżetem Gminy na 2008 r. w zakresie zgodnym z kompetencjami Komisji.
 2. Omówienie spraw bieżących.

 

Przez cały rok:

 1. współpraca z referatami Urzędu Gminy,
 2. opiniowanie projektów uchwał,
 3. współpraca z Komisariatem Policji w Michałowicach.

 


 

Załącznik Nr 5

do Stanowiska Rady Nr 1/2007

z dnia 31 stycznia 2007r.

 

Regulamin Komisji Rewizyjnej

 

§1.

Komisja Rewizyjna Rady Gminy Michałowice (zwana dalej komisją) jest stałą komisją powoływaną   w   celu   kontrolowania   działalności    wójta   gminy, gminnych   jednostek organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych gminy,

 

§2.

 1. Komisja podlega Radzie Gminy.
 2. Wyniki działań kontrolnych komisji dostarczają radzie informacji niezbędnych dla oceny działalności wójta, gminnych jednostek organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych gminy.

 

§3.

 1. Skład komisji oraz ilość zasiadających w niej osób ustala Rada Gminy.
 2. Przewodniczący i wiceprzewodniczący komisji wybierani są przez jej członków w czasie pierwszego posiedzenia zwykłą większością głosów,

 

§4.

Do zadań komisji należą w szczególności:

 1. coroczna ocena wykonania budżetu gminy i formułowanie na tej podstawie wniosku dotyczącego udzielenie lub nie udzielenia wójtowi absolutorium. Wniosek przygotowuje komisja po zapoznaniu się z opiniami innych stałych komisji rady, w szczególności komisji budżetu i finansów,
 2. ocena działalności wójta, oraz jednostek pomocniczych gminy pod względem legalności gospodarności, rzetelności, celowości działania i zgodności dokumentacji ze stanem faktycznym,
 3. kontrola działalności finansowej gminnych jednostek organizacyjnych
 4. opiniowanie wniosków dotyczących:
  1. przeprowadzenia referendum w sprawie odwołania wójta,
  2. ustalenia wysokości wynagrodzenia wójta,
 5. wykonanie zadań kontrolnych zleconych przez radę gminy,
 6. opracowanie i przedstawienie radzie gminy następujących dokumentów:
  1. rocznego planu pracy komisji (w listopadzie lub grudniu).
  2. sprawozdanie z pracy komisji za miniony rok (w I kwartale).
  3. ocenę pracy wójta (na sesję absolutoryjną).

 

§5. 

 1. Komisja przeprowadza działania kontrolne w zakresie ustalonym w planie pracy komisji zatwierdzonym przez radę.
 2. Komisja może podejmować nieobjęte planem kontrole sposobu realizacji zaleceń pokontrolnych zapisanych w raporcie komisji przyjętym przez radę.

 

§6.

 1. Komisja może powołać zespoły kontrolne do przeprowadzenia kontroli w jej imieniu.
 2. Zespół kontrolny składa się z co najmniej dwóch członków komisji.
 3. Komisja powołując zespół kontrolny określa jego skład oraz przybliżony czas trwania kontroli. Zespół kontrolny przedstawia komisji pisemne sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli terminie do 2 tygodni od jej zakończenia.

 

§7.

 1. Prawo zwoływania posiedzeń komisji przysługuje jej przewodniczącemu  i przewodniczącemu rady. Posiedzenie komisji jest zwoływane także na wniosek co najmniej dwóch jej członków.
 2. O terminie, miejscu i celu posiedzenia członkowie Komisji powinni być powiadomieni na 7 dni przed terminem posiedzenia. Krótszy termin może być zastosowany w przypadku spraw nie cierpiących zwłoki lub gdy tryb pracy komisji zaleciła rada.

 

§8.

 1. 1.Z każdego posiedzenia komisji sporządzany jest protokół.
 2. Protokół przedstawiany jest komisji na następnym posiedzeniu i po jego przyjęciu podpisywany przez przewodniczącego komisji.

 

§9.

Podpisany protokół przekazywany jest kierownikowi biura rady. Kopia protokołu udostępniana jest wójtowi oraz kierownikom kontrolowanych jednostek organizacyjnych lub jednostek pomocniczych gminy.

 

§10.

Protokoły z posiedzeń, sprawozdania zespołów kontrolnych oraz oceny, opinie i inne dokumenty wymienione w § 4 przyjmowane są w drodze głosowania w obecności co najmniej 3 członków komisji.

 

§11.

Wyniki swoich prac komisja przedstawia radzie w corocznej ocenie pracy wójta.§12.Komisja może wnioskować do rady o odwołanie z jej składu osoby, która bez uzasadnienia nie uczestniczy w jej pracach.

  Załącznik Nr 6

do Stanowiska Rady Nr 1/2007

z dnia 31 stycznia 2007r.


Regulamin Komisji Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej 

 

§1

Komisja Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej działa na podstawie § 10 ust.2 p. 3 Statutu Gminy Michałowice.

 

§ 2

Liczbę członków Komisji Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej określa Rada Gminy.

 

§ 3

Do zadań Komisji Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej należy:

1.      Występowanie z inicjatywą uchwałodawczą oraz przygotowanie projektów uchwał.

2.      Opiniowanie projektu uchwał przygotowanych przez Wójta i inne Komisje.

3.      Analiza i opiniowanie spraw przekazywanych Komisji przez Radę Gminy, Wójta, Przewodniczącego Rady oraz Radnych.

4.      Kontrola wykonania uchwał i stanowisk Rady Gminy w zakresie swoich kompetencji .

5.      Analiza i opiniowanie sprawozdań i informacji składanych przez Wójta, gminne jednostki organizacyjne i pomocnicze gminy.

6.      Opiniowanie realizacji zadań w zakresie zagospodarowania przestrzennego, inwestycji i remontów, w zakresie ochrony środowiska oraz zrównoważonego rozwoju gospodarczego Gminy.

 

§ 4 

1.      Pierwsze posiedzenie Komisji zwołuje Przewodniczący Rady Gminy. Na pierwszym posiedzeniu Komisji wybiera ze swojego składu Przewodniczącego Komisji i jego Zastępcę.

2.      Prawo zwoływania posiedzeń Komisji przysługuje jej Przewodniczącemu z zastrzeżeniem ust.1. W razie nieobecności Przewodniczącego prawo zwoływania Komisji przysługuje Z-cy Przewodniczącego.

3.      Posiedzenie Komisji jest zwoływane także na pisemny wniosek co najmniej 1/3 jej składu - w termie 7 dni od złożenia wniosku.
 

§ 5

 

1.      Termin i porządek posiedzeń Komisji ustala Przewodniczący Komisji zawiadamiając o nich Biuro Rady. W przypadku nieobecności Przewodniczącego, zadania te wykonuje Z-ca Przewodniczącego Komisji.

2.      O terminie , miejscu i celu posiedzenia Komisji członkowie Komisji winni być powiadomieni co najmniej na 6 dni przed terminem posiedzenia.

3.      W przypadkach szczególnych posiedzenia Komisji zwołuje się bez zachowania wymogów ust. 2. W takim przypadku członkowie Komisji będą powiadomieni przynajmniej 3 dni przed terminem posiedzenia.
 

§ 6

1.      Obrady Komisji prowadzi jej Przewodniczący.

2.      Komisja jest władna do wyrażania stanowiska w sprawach, które należą do jej kompetencji jeżeli w posiedzeniu bierze udział co najmniej połowa członków Komisji.

3.      Rozstrzygnięcia Komisji zapadają zwykłą większością głosów.
 Załącznik Nr 7

do Stanowiska Rady Nr 1/2007

z dnia 31 stycznia 2007 r.
 

Regulamin Komisji Budżetu i Finansów

 

§ 1

Komisja Budżetu i Finansów działa na podstawie §  10 ust. 2 pkt 2 Statutu Gminy Michałowice.

 

§ 2

Liczbę członków Komisji Budżetu i Finansów określa Rada Gminy.

 

§ 3

Do zadań Komisji należy:

1).Występowanie z inicjatywą uchwałodawczą oraz przygotowanie projektów uchwał,

2).Opiniowanie projektów uchwał przygotowanych przez wójta i inne komisje,

3).Opiniowanie i rozpatrywanie spraw przekazanych komisji przez radę, wójta, przewodniczącego rady oraz radnych,

4).Opiniowanie wykonania budżetu dla potrzeb przygotowania wniosku w sprawie udzielenia lub nie udzielenia absolutorium wójtowi,

5).Kontrola wykonania finansowych oraz budżetowych uchwał i stanowisk rady,

6).Badanie sprawozdań i informacji składanych przez wójta, gminne jednostki organizacyjne i jednostki pomocnicze Gminy,

7).Opiniowanie propozycji wójta w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy zgodnie z kompetencjami zapisanymi w ustawach,

8).Prowadzenie ocen bieżącej i prognozowanej sytuacji finansowej Gminy,

9).Analiza zdolności kredytowej Gminy.

 

§ 4.

 

1. Pierwsze posiedzenie komisji zwołuje przewodniczący rady lub jego zastępca. Na posiedzeniu tym komisja wybiera ze swego grona przewodniczącego komisji i jego zastępcę.

2. Prawo zwoływania posiedzeń komisji przysługuje jej przewodniczącemu z zastrzeżeniem ust.1. W przypadku nieobecności przewodniczącego prawo zwoływania posiedzenia komisji przysługuje również zastępcy przewodniczącego.

3. Posiedzenie Komisji jest zwoływane także na pisemny wniosek co najmniej 1/3 jej składu. W przypadku takiego wniosku posiedzenie jest zwoływane zgodnie z ust. 2 w terminie do 7 dni od daty wpłynięcia wniosku.
 

§ 5.

1. Terminy i porządek posiedzeń komisji ustala przewodniczący komisji, z zastrzeżeniem § 4 ust. 1 zawiadamiając o nich biuro rady. W przypadku nieobecności przewodniczącego zadania te wykonuje zastępca przewodniczącego komisji.

2. O terminie, miejscu i celu posiedzenia członkowie komisji powinni być powiadomieni co najmniej na 6 dni przed terminem posiedzenia.

3. W przypadkach nie cierpiących zwłoki, posiedzenie komisji zwołuje się bez zachowania wymogów ust. 2. Członkowie komisji powinni być powiadomieni co najmniej 3 dni przed terminem posiedzenia.

 

§ 6.

1. Obrady komisji prowadzi jej przewodniczący.

2. Komisja jest władna do zajmowania stanowiska w sprawach, jeżeli w posiedzeniach bierze udział co najmniej połowa członków komisji.

3. Rozstrzygnięcia komisji zapadają zwykłą większością głosów.

 


  
Załącznik Nr 8

do Stanowiska Rady Nr 1/2007 

z dnia 31 stycznia 2007 r.

 

Regulamin Komisji Spraw Społecznych

 

§ 1.

Komisja Spraw Społecznych działa na podstawie § 10 ust. 2 pkt.4 Statutu Gminy Michałowice.

 

§ 2.

Liczbę członków Komisji Spraw Społecznych określa Rada Gminy.
 

§ 3.

Zadaniem Komisji Spraw Społecznych jest stała współpraca z Wójtem oraz jednostkami administracyjnymi na terenie Gminy zajmującymi się:a)       oświatąb)       kulturąc)       zdrowiemd)       opieką społecznąe)       ochroną środowiskaf)        bezpieczeństwem
 

§ 4.

Do zadań Komisji Spraw Społecznych należy:a)       opiniowanie projektów uchwał przygotowanych przez Wójta lub inne Komisje,b)       kontrola wykonania uchwał rady w zakresie kompetencji.

 

§ 5

 4.        Pierwsze posiedzenie Komisji zwołuje Przewodniczący Rady Gminy. Na pierwszym posiedzeniu Komisji wybiera ze swojego składu Przewodniczącego Komisji i jego Zastępcę.

5.        Prawo zwoływania posiedzeń Komisji przysługuje jej Przewodniczącemu z zastrzeżeniem ust.1. W razie nieobecności Przewodniczącego prawo zwoływania Komisji przysługuje Z-cy Przewodniczącego.

6.        Posiedzenie Komisji jest zwoływane także na pisemny wniosek co najmniej 1/3 jej składu - w termie 7 dni od złożenia wniosku.
 

§ 6

4.        Termin i porządek posiedzeń Komisji ustala Przewodniczący Komisji zawiadamiając o nich Biuro Rady. W przypadku nieobecności Przewodniczącego, zadania te wykonuje Z-ca Przewodniczącego Komisji.

5.       O terminie , miejscu i celu posiedzenia Komisji członkowie Komisji winni być powiadomieni co najmniej na 6 dni przed terminem posiedzenia.

6.        W przypadkach szczególnych posiedzenia Komisji zwołuje się bez zachowania wymogów ust. 2. W takim przypadku członkowie Komisji powinni być powiadomieni przynajmniej 3 dni przed terminem posiedzenia.

 

§ 7

 

4.        Obrady Komisji prowadzi jej Przewodniczący.

5.        Komisja jest władna do wyrażania stanowiska w sprawach, które należą do jej kompetencji jeżeli w posiedzeniu bierze udział co najmniej połowa członków Komisji.

6.        Rozstrzygnięcia Komisji zapadają zwykłą większością głosów.

Data publikacji: 20.02.2007 09:58
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 1
Autor: Dariusz Ruta