Urząd Gminy Michałowice
15.04.2008 12:50

Stanowisko Nr 1/2008 Rady Gminy Michałowice z dnia 31 marca 2008 r

w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Gminy na 2008 r.

Stanowisko Nr 1/2008

Rady Gminy Michałowice

z dnia 31 marca 2008 r.


w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Gminy na 2008 r.


Na podstawie art. 21 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z póź. zm.) - Rada Gminy:

 1. Zatwierdza na 2008 r. plan pracy:
  1. Komisji Rewizyjnej w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1
  2. Komisji Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 2
  3. Komisji Budżetu i Finansów w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 3
  4. Komisji Spraw Społecznych w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 4
 2. Stanowisko wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 Załącznik Nr 1

do Stanowiska Rady Nr1/2008

z dnia 31 marca 2008 roku

 

PLAN PRACY KOMISJI REWIZYJNEJ NA ROK 2008 

 

STYCZEŃ - MARZEC

- przyjęcie planu pracy Komisji na rok 2008

- zapoznanie się ze sprawozdaniem Wójta z wykonania uchwał Rady Gminy

- ocena realizacji trybu skargowego w roku 2007

- ocena sposobu realizacji wybranych zadań inwestycyjnych wykonanych w roku 2007

- ocena trybu zbywania mienia gminnego w roku 2007 

 

KWIECIEŃ –LIPIEC

- zapoznanie się ze sprawozdaniem Wójta z realizacji budżetu i opinią Komisji Budżetu i Finansów o realizacji budżetu w roku 2007

- ocena działalności Wójta i funkcjonowania jednostek pomocniczych Gminy pod względem legalności, gospodarności, rzetelności, celowości działania i zgodności dokumentacji ze stanem faktycznym

- kontrola działalności finansowej gminnych jednostek organizacyjnych

- sformułowanie i przyjęcie wniosku absolutoryjnego 

 

SIERPIEŃ - GRUDZIEŃ

- ocena realizacji budżetu i zadań inwestycyjnych w I półroczu 2008 roku

- ocena funkcjonowania jednostek budżetowych

- analiza dokumentacji związanej z realizacją zadań Gminy w 2008 roku

- ocena realizacji zaleceń pokontrolnych- omówienie i przyjęcie planu pracy na rok 2009
 

STYCZEŃ-GRUDZIEŃ

- wykonywanie zadań kontrolnych zleconych przez Radę Gminy

- ocena sposobu realizacji zadań inwestycyjnych i budżetowych

- opiniowanie wniosków dotyczących ustalenia wysokości wynagrodzenia Wójta

- bieżąca analiza pracy Wójta Gminy poprzez ocenę realizacji uchwał rady, zawartych umów i płatności faktur oraz sposobu załatwiania skarg

- ocena realizacji zaleceń pokontrolnych-ocena wykonania audytów wewnętrznych i wykonania zaleceń wynikających z tych audytów.

 Załącznik Nr 2

do Stanowiska Rady Nr1/2008

z dnia 31 marca 2008 roku


Plan pracy Komisji Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej  na rok 2008 

 

Styczeń – marzec 2008r. 

 1. Opinia dot. projektu budżetu na rok 2008. 
 2. Opinia dot. wykonania budżetu za rok 2007. 
 3. Kwartalny przegląd zaawansowania zadań kontynuowanych i rozpoczynanych roku 2008. 
 4. Ocena stanu przygotowań do udziału gminy w programach pomocowych U.E. oraz informacja dotyczaca dotychczasowego wykorzystania środków zewnętrznych. 
 5. Temat powołania Straży Gminnej. 
 6. Sprawy wnoszone 


Kwiecień – czerwiec 

 1. Kwartalny przegląd zaawansowania zadań kontynuowanych i rozpoczynanych rok 2008. 
 2. Aktualizacja Wieloletnich Planów Inwestycyjnych 
 3. Zapoznanie się z funkcjonowaniem schroniska dla zwierząt „odławianych” w gminie Michałowice. ( Komisja wyjazdowa) 
 4. Wizyta Radnych w Zespole Pałacowym w Helenowie. (Komisja wyjazdowa). 
 5. Zadania inwestycyjne- koordynacja z władzami powiatu 

 

Sprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego- koordynacja z władzami Policji 
Sprawy wnoszone 

Lipiec-sierpień 

 1. Przerwa wakacyjna 


Wrzesień 

 1. Analiza stopnia zaawansowania zadań inwestycyjnych.( Komisja wyjazdowa) 
 2. Ocena i wnioski dot. Wdrażania; „ Regulaminu utrzymania porządku  i czystości na terenie gminy” oraz „Regulaminu przyznawania dofinansowania ze środków GFOŚ na utylizację azbestu”.
 3. Sprawy wnoszone 


Październik – grudzień 

 1. Analiza propozycji do budżetu 2009. ( zgłoszenia wniesione do dnia 25.09.2008 - przekazane przez Wójta Gminy). 
 2. Analiza wykonania budżetu za I-III kwartał 2008 
 3. Analiza projektu budżetu na rok 2009 
 4. Sprawy wnoszone 


Styczeń – grudzień. 

 1. Prace zmierzające do uchwalenia „Studium Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Michałowice” oraz „Planów Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Michałowice” ( bieżąco -na podstawie przygotowywanych dokumentów). 
 2. Bieżąca analiza przygotowań do uczestnictwa gminy w programach pomocowych U.E. 

 


  
Załącznik Nr 3

do Stanowiska Rady Nr 1/2008

z dnia 31 marca 2008 roku

 

PLAN PRACY KOMISJI BUDŻETU I FINANSÓW NA ROK 2008

 

Styczeń – Luty

 1. Przyjęcie planu pracy na 2008 rok.
 2. Opiniowanie projektu budżetu na rok 2008.

 

Marzec - Kwiecień

 1. Przyjęcie sprawozdania z realizacji oraz ocena wykonania budżetu w 2007 roku.
 2. Analiza harmonogramu wydatków bieżących i inwestycyjnych w budżecie gminy na 2008 r.
 3. Analiza poziomu bieżącego i przyszłego zadłużenia Gminy Michałowice.

 

Maj – Czerwiec

 1. Ocena realizacji budżetu w I kwartale 2008 r.
 2. Informacja wójta na temat stopnia zaawansowania realizacji zadań inwestycyjnych w 2008 r.
 3. Informacja na temat stanu przygotowań do udziału gminy w programach pomocowych U.E. oraz dotychczasowego wykorzystania środków zewnętrznych.

 

Lipiec i Sierpień 

 1. przerwa wakacyjna.

 

Wrzesień

 1. Opinia komisji w sprawie wykonania budżetu w I półroczu 2008 r.
 2. Ocena stopnia realizacji i stanu sfinansowania inwestycji ujętych w budżecie 2008 r.
 3. Analiza propozycji do budżetu gminy 2009 r. -propozycje Komisji.
 4. Ocena realizacji wniosków Komisji zgłoszonych w I półroczu 2008r.

 

Październik – Grudzień

 1. Ocena stopnia realizacji inwestycji w roku 2008.
 2. Analiza realizacji budżetu w 2008 r.
 3. Opinia komisji w sprawie projektu budżetu na 2009 rok.
 4. Opinia Komisji w sprawie wysokości stawek podatkowych na 2009 r.

 

Styczeń -Grudzień 2008

Opiniowanie spraw wnoszonych przez Wójta Gminy, Radę Gminy, Przewodniczącego Rady, Jednostki pomocnicze oraz członków Komisji.

 Załącznik Nr 4

do Stanowiska Rady Nr1/2008

z dnia 31 marca 2008 roku

 

PLAN PRACY KOMISJI SPRAW SPOŁECZNYCH NA ROK 2008

 

STYCZEŃ, LUTY

 1. Przyjęcie planu pracy komisji na 2008 rok.
 2. Opiniowanie projektu budżetu na 2008 rok (w zakresie prac komisji).
 3. Omówienie spraw bieżących.

 

MARZEC

 1. Omówienie działalności kulturalnej i sportowej za rok 2007
 2. Przyjęcie planu działalności kulturalnej i sportowej na terenie Gminy na 2008 rok
 3. Spotkanie z komendantem Policji posterunku w Regułach
 4. Dyskusja na temat pozyskania środków unijnych na działalność kulturalno-oświatową
 5. Sprawy bieżące.

 

KWIECIEŃ

 1. Opiniowanie sprawozdań z wykonania budżetu za 2007 r. w szkołach, przedszkolach i bibliotekach
 2. Ocena stanu dróg na terenie Gminy, bezpieczeństwo na drogach
 3. Spotkanie z organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie Gminy
 4. Sprawy bieżące.

 

MAJ

 1. Wypracowanie propozycji spędzenia wakacji przez dzieci i młodzież na terenie Gminy Michałowice
 2. Omówienie problemów związanych z organizacją nowego roku szkolnego.
 3. Omówienie spraw bieżących.

 

CZERWIEC

 1. Wspólne spotkanie z Gminną Komisją ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i omówienie zagadnień związanych z alkoholizmem, narkomanią i przemocą w rodzinie wśród mieszkańców.
 2. Wypracowanie propozycji działalności profilaktycznej ochrony zdrowia na terenie Gminy Michałowice
 3. Sprawy bieżące.

 

LIPIEC -SIERPIEŃ

 1. Przerwa wakacyjna

 

WRZESIEŃ

 1. Omówienie działalności szkół w okresie wakacyjnym.
 2. Podsumowanie działalności oświatowej w roku szkolnym 2006-2008
 3. Sprawy bieżące.

 

PAŹDZIERNIK

 1. Omówienie problemów bezpieczeństwa na terenie Gminy
 2. Analiza wykonania budżetu za I półrocze 2008 r. (zgodnie z kompetencją).
 3. Sprawy bieżące.

 

LISTOPAD

 1. Spotkanie z sołtysami, omówienie problemów wiejskich regionów Gminy.
 2. Spotkanie z organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie Gminy
 3. Omówienie spraw bieżących.

 

GRUDZIEŃ

 1. Wstępne prace nad budżetem Gminy na 2009 r. w zakresie zgodnym z kompetencjami Komisji.
 2. Omówienie spraw bieżących.

 

Przez cały rok:

 1. współpraca z referatami Urzędu Gminy,
 2. opiniowanie projektów uchwał,
 3. współpraca z Komisariatem Policji w Michałowicach.
Data publikacji: 15.04.2008 12:50
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 4
Autor: Urszula Bejda