Urząd Gminy Michałowice
31.07.2006 13:14

Statut Biblioteki Publicznej Gminy Michałowice

S T A T U T

Biblioteki Publicznej Gminy Michałowice

 

I . Przepisy ogólne

§ 1.

Biblioteka Publiczna Gminy Michałowice zwana dalej „Biblioteką” działa na podstawie:

1)      ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. Nr 85  poz.539 z późniejszymi zmianami).

2)      ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1519 z późniejszymi  zmianami).

3)      ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123  z późniejszymi zmianami).

4)      niniejszego statutu

 

§ 2

1.       Biblioteka jest samorządową instytucją kultury, posiada osobowość prawną i jest wpisana do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonej przez organizatora.

2.       Biblioteka wchodzi w skład ogólnokrajowej sieci bibliotecznej.

 

§ 3

Siedzibą Biblioteki jest osiedle  Michałowice, a terenem działania Gmina Michałowice.

 

§ 4

Bezpośredni nadzór nad Biblioteką sprawuje Wójt Gminy Michałowice.

 

§ 5.

Nadzór merytoryczny nad działalnością Biblioteki sprawuje Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Pruszkowie.

 

§ 6

Biblioteka korzysta z pomocy fachowej Bibliotek: Wojewódzkiej oraz Powiatowej i Miejskiej.

 

§ 7

1.       Biblioteka używa pieczęci podłużnej o pełnym brzmieniu z adresem siedziby i numerem telefonu.

2.       Do ewidencji książek używa się pieczęci okrągłej z nazwą biblioteki w otoku.

 

II. Cele i zadania Biblioteki Publicznej

§ 8

Działalność Biblioteki służy rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb czytelniczych społeczności lokalnej oraz upowszechnianiu wiedzy i rozwoju kultury.

 

§ 9

Do szczegółowego zakresu działania Biblioteki należy :

1)      gromadzenie, opracowywanie i przechowywanie materiałów bibliotecznych ze szczególnym uwzględnieniem materiałów dotyczących regionu, jak  również nadzór nad właściwym doborem materiałów bibliotecznych,

2)      udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu, wypożyczanie do domu, oraz prowadzenie wypożyczeń międzybibliotecznych z uwzględnieniem szczególnych potrzeb dzieci i młodzieży oraz ludzi niepełnosprawnych,

3)      prowadzenie działalności informacyjno – bibliograficznej,

4)      popularyzacja książki i czytelnictwa,

5)      współpraca z bibliotekami innych sieci, instytucjami upowszechniania kultury, organizacjami i towarzystwami w rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb oświatowych i kulturalnych społeczeństwa,

6)      doskonalenia form i metod pracy bibliotecznej,

7)      popularyzacja nowoczesnych technologii społeczeństwa informatycznego.

 

§ 10

Biblioteka może podejmować inne formy działania w dziedzinie kultury i oświaty wynikające z potrzeb środowiska lokalnego.

 

III . Organy Biblioteki Publicznej i jej organizacja

§ 11

1.       Na czele Biblioteki stoi  Dyrektor, który kieruje jej działalnością, reprezentuje ją na zewnątrz i jest za nią odpowiedzialny.

2.       Dyrektor Biblioteki powoływany jest przez Wójta na okres  5-cio letniej kadencji.

3.       Wyłonienie kandydata na stanowisko dyrektora Biblioteki odbywa się w drodze konkursu ogłoszonego przez Wójta.

4.       W celu przeprowadzenia konkursu Wójt powołuje komisję konkursową, w skład której wchodzą przedstawiciele organizatora, oraz niezależni eksperci.

5.       Komisja konkursowa pracuje zgodnie z regulaminem zatwierdzonym przez Wójta, po zaopiniowaniu, przez właściwą komisję Rady Gminy ds. społecznych.

6.       Pierwsza kadencja dyrektora wyłonionego w drodze konkursu rozpocznie się od 2004 r.

7.       W przypadku gdy komisja konkursowa nie wyłoni kandydata na dyrektora lub do konkursu nie przystąpi żaden kandydat, na stanowisko dyrektora Wójt powołuje ustalonego przez siebie kandydata.

8.       Po upływie okresu, o którym mowa w ust. 2, Wójt Gminy, po zasięgnięciu opinii Rady Gminy, może przedłużyć powierzenie stanowiska na kolejne okresy wymienione w ust. 2.

9.       Wójt Gminy określa zakres czynności i odpowiedzialności służbowej Dyrektora Biblioteki.

 

§ 12

1.       W Bibliotece zatrudnia się pracowników działalności podstawowej, administracyjnej i obsługi. W miarę potrzeb w Bibliotece mogą być zatrudniani specjaliści z różnych dziedzin związanych z działalnością  biblioteki.

2.       Pracowników zatrudnia, awansuje i zwalnia Dyrektor Biblioteki.

3.       Zakresy czynności pracowników Biblioteki określa  Dyrektor Biblioteki.

 

§ 13

Dyrektor i pracownicy biblioteki powinni posiadać kwalifikacje odpowiednie do zajmowanych stanowisk i pełnionych funkcji określone odrębnymi przepisami.

 

§ 14

1.       Biblioteka może prowadzić:

1)      wypożyczalnie,

2)      czytelnie,

3)      oddziały dla dzieci,

4)      zbiory biblioteczne w technice elektronicznej,

5)      punkt informacji i komunikacji internetowej,

6)      inne formy udostępniania zbiorów.

2. Biblioteka prowadzi filię w Nowej Wsi.

 

§ 15

1.       Szczegółową organizację wewnętrzną Biblioteki  oraz zakres działania poszczególnych komórek organizacyjnych ustala  Dyrektor w „Regulaminie Organizacyjnym”, po zasięgnięciu opinii Wójta Gminy.

2.       Szczegółowe zasady korzystania z wypożyczalni i czytelni określają regulaminy zatwierdzone przez Dyrektora Biblioteki i podane do publicznej wiadomości w lokalach bibliotecznych.

 

§ 16

Przy Bibliotece mogą działać Koła Przyjaciół Biblioteki powołane na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

 

IV . Gospodarka finansowa Biblioteki Publicznej

§ 17

1.       Usługi biblioteczne są ogólnie dostępne i bezpłatne.

2.       Biblioteka może pobierać opłaty za niektóre usługi oraz prowadzić działalność gospodarczą na zasadach określonych w odrębnych przepisach, a dochód przeznaczać na cele statutowe.

 

§ 18

1.       Biblioteka prowadzi samodzielną gospodarkę finansową w ramach posiadanych środków.

2.       Podstawą działalności Biblioteki  jest roczny plan działalności, zatwierdzony przez Dyrektora uwzględniający wysokość otrzymanej dotacji z budżetu gminy.

3.       Plan działalności Biblioteki powinien zawierać:

1)      plan usług,

2)      plan przychodów i kosztów,

3)      plan remontów i konserwacji środków trwałych,

4)      plan inwestycji.

4.       Projekt planu działalności, o którym mowa wyżej, Dyrektor Biblioteki przedkłada Wójtowi Gminy w terminie do dnia 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy.

 

§ 19

1.       Biblioteka pokrywa koszty działalności i zobowiązania z uzyskiwanych przychodów, a wypracowany dochód przeznacza na działalność statutową.

2.       Przychodami Biblioteki  są wpływy z:

1)      dotacji Gminy,

2)      środków otrzymywanych od osób fizycznych i prawnych,

3)      prowadzonej działalności,

4)      innych  źródeł.

 

§ 20

Wysokość rocznej dotacji dla Biblioteki ustala Rada Gminy w uchwale budżetowej.

 

V. Postanowienia końcowe

§ 21

Zmiany Statutu mogą być dokonane w trybie właściwym dla jego nadania.

Data publikacji: 31.07.2006 13:14
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 30
Autor: Marcin Walichnowski