Urząd Gminy Michałowice
14.01.2022 09:26

Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów

Zgodnie z art.15 zzx ust. 3 w zw. z art.15 zzx ust.1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 374 z późn. zm.) Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów zwołuje posiedzenie na dzień 24 stycznia 2022 r. (poniedziałek) na godz. 16.30 w trybie zdalnym.

Transmisja prowadzona za pomocą serwisu YouTube, bezpośredni link do transmisji: https://www.youtube.com/user/GminaMichalowice/live

Mieszkańcy chcący aktywnie brać udział w Komisji proszeni są o kontakt mailowy do dnia 24.01.2022 do godziny 10.00 na adres rada@michalowice.pl – przesłane zostaną dane dostępowe do uczestniczenia w meetingʾu. W mailu prosimy podać swoje imię i nazwisko.

Projekt porządku posiedzenia Komisji:

 1. Sprawy porządkowe.
 2. Opinia komisji dotycząca projektów uchwał w sprawach:
  1. zmieniająca Uchwałę Nr XXXVIII/419/2021 Rady Gminy Michałowice z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Michałowice na lata 2022-2030,
  2. dokonania zmian w Uchwale Nr XXXVIII/420/2021 Rady Gminy Michałowice z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie budżetu Gminy Michałowice na rok 2022,
  3. zmieniająca Uchwałę nr XXXV/385/2021 Rady Gminy Michałowice z dnia 14 września 2021 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Mazowieckiemu,
  4. zawarcia Porozumienia międzygminnego w sprawie powierzenia m. st. Warszawa zadania publicznego w zakresie lokalnego transportu zbiorowego,
  5. o poniesieniu w 2022 roku kosztów utrzymania wód stanowiących własność Skarbu Państwa na terenie Gminy Michałowice,
  6. zmieniająca uchwałę Nr XXXVI/455/2018 Rady Gminy Michałowice z dnia 4 października 2018 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Michałowice w latach 2019-2023,
  7. zmieniająca Uchwałę nr XVI/213/2020 Rady Gminy Michałowice z 14 stycznia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Michałowice prawa własności nieruchomości gruntowych stanowiących działki nr ewid. 302/1, 302/2, 303/3, 303/6, 304/1, 304/4, 306/2, 306/6, 307/4, 307/8, 308/2, 308/6, 309/2, 309/6, 310/2, 310/6, położonej w obrębie ewidencyjnym Sokołów, w gminie Michałowice,
  8. wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata części działki ewid. nr 78 w Regułach oraz wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy.
 3. Sprawy wniesione.
Data publikacji: 14.01.2022 09:26
Data ostatniej modyfikacji: 14.01.2022 09:26
Wyświetleń: 23
Autor: Urszula Bejda
Opublikował: Anna Bednarek
Ostatnio zmodyfikował: Anna Bednarek
Podobne tematy: Komisje i Sesje Rady