Urząd Gminy Michałowice
17.03.2023 08:15

Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów

Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów zwołuje posiedzenie na dzień 27 marca 2023 r. (poniedziałek) na godz. 16.30 w Urzędzie Gminy Michałowice, Reguły ul. Aleja Powstańców Warszawy 1 (II piętro, sala 220)
Transmisja prowadzona będzie za pomocą serwisu YouTube, bezpośredni link do transmisji: https://www.youtube.com/user/GminaMichalowice/live

Projekt porządku posiedzenia Komisji:

 1. Sprawy porządkowe.
 2. Opinia komisji dotycząca projektów uchwał w sprawach:
  1. zmieniająca Uchwałę Nr LI/529/2022 Rady Gminy Michałowice z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Michałowice na lata 2023-2030,
  2. zmieniająca uchwałę Nr LI/530/2022 Rady Gminy Michałowice z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie Budżetu Gminy Michałowice na rok 2023,
  3. zmieniająca Uchwałę nr XLIII/468/2022 Rady Gminy Michałowice z dnia 31 maja 2022r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Pruszkowskiemu,
  4. kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze,
  5. zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice dotyczącej zakupu systemu deszczowego do zatrzymania i wykorzystania wód opadowych w ramach programu „Wodołapacz”,
  6. ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Michałowice,
  7. przyjęcia programu osłonowego pn. ”Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2023,
  8. przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Michałowice w 2023 roku,
  9. zmieniająca Uchwałę nr XLI/453/2022 Rady Gminy Michałowice z dnia 29 marca 2022r. w sprawie uchwalenia Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na lata 2022-2025.
 3. Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji za 2022 rok.
 4. Sprawozdanie z czynności dokonanych na podstawie Uchwały Nr XIII/176/2019 Rady Gminy Michałowice z dnia 28.10.2019r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy Michałowice oraz wydzierżawiania i wynajmowania nieruchomości stanowiących własność lub będących we władaniu Gminy Michałowice w roku 2022.
 5. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy gminy Michałowice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2022 rok.
 6. Sprawozdanie za 2022 rok z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę.
 7. Sprawy wniesione.
Data publikacji: 17.03.2023 08:15
Data ostatniej modyfikacji: 17.03.2023 08:24
Wyświetleń: 19
Autor: Urszula Bejda
Opublikował: Urszula Bejda
Ostatnio zmodyfikował: Stanowisko ds. promocji
Podobne tematy: Komisje i Sesje Rady