Urząd Gminy Michałowice
15.05.2020 10:12

Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów

Zgodnie z art.15 zzx ust. 3 w zw. z art.15 zzx ust.1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 374 z późn. zm.) Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów zwołuje posiedzenie na dzień 25 maja 2020 r. (poniedziałek) na godz. 1630 w trybie zdalnym.

Transmisja obrad będzie dostępna w biuletynie informacji publicznej w archiwum nagrań: https://bip.michalowice.pl/prawo-miejscowe/transmisje-obrad-sesji-rady-gminy

Projekt porządku posiedzenia Komisji:

 1. Sprawy porządkowe.
 2. Opinia Komisji dotycząca projektów uchwał w sprawach:
  1. zmieniająca Uchwałę Nr XV/202/2019 Rady Gminy Michałowice z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Michałowice na lata 2020-2025,
  2. dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2020 Gminy Michałowice Nr XV/203/2019 z dnia 19 grudnia 2019 r.,
  3. wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę na okres 15 lat części działki ewidencyjnej nr 58/5, położonej w obrębie ewidencyjnym Komorów-Wieś, w gminie Michałowice,
  4. przyjęcia Lokalnego Programu Osłonowego „Gmina bez smogu” dla osób, które ponoszą zwiększone koszty grzewcze lokalu związane z trwałą zmianą systemu ogrzewania wysokoemisyjnego na jeden z systemów niskoemisyjnych na lata 2020-2023,
  5. zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice dotyczącej zakupu systemu deszczowego do zatrzymania i wykorzystania wód opadowych w ramach programu „Wodołapacz”,
  6. wyrażenia zgody na zawarcie Porozumień Partnerskich w sprawie budowy dróg rowerowych w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w Warszawskim Obszarze Funkcjonalnym przeznaczonego do dofinansowania ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.
 3. Informacja na temat projektu regulaminu udzielania pożyczek dla organizacji pozarządowych z terenu Gminy Michałowice na realizację zadań statutowych na terenie Gminy Michałowice współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej lub z innych źródeł pomocowych.
 4. Informacja o dokonanych zmianach przez Wójta Gminy Michałowice w Uchwale Budżetowej na 2020 rok Gminy Michałowice Nr XV/203/2019 r. na podstawie §11 tej uchwały.
 5. Przyjęcie planu pracy Komisji na rok 2020.
 6. Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji za 2019 rok.
 7. Sprawy wniesione.
Data publikacji: 15.05.2020 10:12
Data ostatniej modyfikacji: 15.05.2020 10:14
Wyświetleń: 0
Autor: Urszula Bejda
Opublikował: Anna Bednarek
Ostatnio zmodyfikował: Anna Bednarek
Podobne tematy: Komisje i Sesje Rady