Urząd Gminy Michałowice
15.05.2020 09:58

Posiedzenie Komisji Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej

Zgodnie z art.15 zzx ust. 3 w zw. z art.15 zzx ust.1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 374 z późn. zm.) Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej zwołuje posiedzenie na dzień 20 maja 2020 r. (środa) na godz. 16.00 w trybie zdalnym.

Transmisja obrad będzie dostępna w biuletynie informacji publicznej w archiwum nagrań:

https://bip.michalowice.pl/prawo-miejscowe/transmisje-obrad-sesji-rady-gminy


Projekt porządku posiedzenia Komisji:

 1. Sprawy porządkowe.
 2. Opinia Komisji dotycząca projektów uchwał w sprawach:
  1. zmieniająca Uchwałę Nr XV/202/2019 Rady Gminy Michałowice z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Michałowice na lata 2020-2025,
  2. dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2020 Gminy Michałowice Nr XV/203/2019 z dnia 19 grudnia 2019 r.,
  3. wyrażenia zgody na zawarcie Porozumień Partnerskich w sprawie budowy dróg rowerowych w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w Warszawskim Obszarze Funkcjonalnym przeznaczonego do dofinansowania ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020,
  4. uchwalenia „Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla obszaru Gminy Michałowice do 2034 roku. Aktualizacja”,
  5. zmieniająca uchwałę Nr XXXVI/455/2018 Rady Gminy Michałowice z dnia 4 października 2018 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Michałowice w latach 2019- 2023,
  6. przekazania projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Michałowice do organu regulacyjnego,
  7. wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę na okres 15 lat części działki ewidencyjnej nr 58/5, położonej w obrębie ewidencyjnym Komorów-Wieś, w gminie Michałowice,
  8. nadania nazw ulicom położonym na terenie gminy Michałowice,
  9. nadania nazwy skwerowi położonemu w Komorowie,
  10. nadania nazwy drodze położonej w Regułach.
 3. Przyjęcie planu pracy Komisji na rok 2020.
 4. Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji za 2019 rok.
 5. Sprawy wniesione.
Data publikacji: 15.05.2020 09:58
Data ostatniej modyfikacji: 21.05.2020 08:00
Wyświetleń: 44
Autor: Urszula Bejda
Opublikował: Anna Bednarek
Ostatnio zmodyfikował: Administrator
Podobne tematy: Komisje i Sesje Rady