Urząd Gminy Michałowice
15.05.2020 10:04

Posiedzenie Komisji Spraw Społecznych

Zgodnie z art.15 zzx ust. 3 w zw. z art.15 zzx ust.1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 374 z późn. zm.) Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych zwołuje posiedzenie na dzień 21 maja 2020 r. (czwartek) na godz. 16.00 w trybie zdalnym.

Transmisja obrad będzie dostępna w biuletynie informacji publicznej w archiwum nagrań:

https://bip.michalowice.pl/prawo-miejscowe/transmisje-obrad-sesji-rady-gminy


Projekt porządku posiedzenia Komisji:

 1. Sprawy porządkowe.
 2. Opinia komisji dotycząca projektów uchwał w sprawach:
  1. zmieniająca Uchwałę Nr XV/202/2019 Rady Gminy Michałowice z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Michałowice na lata 2020-2025,
  2. dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2020 Gminy Michałowice Nr XV/203/2019 z dnia 19 grudnia 2019 r.,
  3. określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego,
  4. zmieniająca Uchwałę nr XIV/194/2019 Rady Gminy Michałowice z dnia 4 grudnia 2019r. w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu pn. „Michałowicki program deinstytucjonalizacji systemu wsparcia osób niesamodzielnych”,
  5. zmieniająca Uchwałę Nr VI/64/2019 Rady Gminy Michałowice z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania stypendiów sportowych,
  6. zmieniająca uchwałę Nr XIII/170/2019 Rady Gminy Michałowice z dnia 28 października 2019 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Gminy i nadania jej statutu,
  7. przyjęcia Lokalnego Programu Osłonowego „Gmina bez smogu” dla osób, które ponoszą zwiększone koszty grzewcze lokalu związane z trwałą zmianą systemu ogrzewania wysokoemisyjnego na jeden z systemów niskoemisyjnych na lata 2020-2023,
  8. zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice dotyczącej zakupu systemu deszczowego do zatrzymania i wykorzystania wód opadowych w ramach programu „Wodołapacz”.
 3. Przyjęcie planu pracy Komisji na rok 2020.
 4. Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji za 2019 rok.
 5. Dyskusja nad przystąpieniem gminy do tzw. Biletu Metropolitalnego.
 6. Sprawy wniesione.

 

Data publikacji: 15.05.2020 10:04
Data ostatniej modyfikacji: 22.05.2020 08:00
Wyświetleń: 26
Autor: Urszula Bejda
Opublikował: Anna Bednarek
Ostatnio zmodyfikował: Administrator
Podobne tematy: Komisje i Sesje Rady