Urząd Gminy Michałowice
23.06.2022 15:21

XLIV sesja Rady Gminy Michałowice

Przewodnicząca Rady zaprasza na XLIV sesję Rady Gminy Michałowice, która odbędzie się w dniu 28 czerwca 2022 r. o godz. 1600 (wtorek) w Urzędzie Gminy Michałowice, Reguły ul. Aleja Powstańców Warszawy 1 (II piętro, sala 220).
Transmisja prowadzona będzie za pomocą serwisu YouTube, bezpośredni link do transmisji: https://www.youtube.com/user/GminaMichalowice/live
 1. Sprawy porządkowe.
 2. Debata na temat raportu o stanie Gminy Michałowice w 2021 roku (raport dostępny jest na stronie gm. Michałowice, na BIP-e w zakładce raporty i w zarządzeniach –nr 127/2022).
 3. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1. udzielenia Wójtowi Gminy Michałowice wotum zaufania,
  2. zatwierdzenia sprawozdań Gminy Michałowice za 2021 rok,
  3. udzielenia Wójtowi Gminy Michałowice absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok,
  4. zmieniająca Uchwałę Nr XXXVIII/419/2021 Rady Gminy Michałowice z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Michałowice na lata 2022-2030,
  5. zmieniająca Uchwałę Nr XXXVIII/420/2021 Rady Gminy Michałowice z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie budżetu Gminy Michałowice na rok 2022,
  6. udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Pruszkowskiemu,
  7. rozpatrzenia skargi na działanie Wójta Gminy Michałowice.
 4. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Michałowice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2021 rok.
 5. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Michałowice za 2021 rok.
 6. Ocena zasobów i potrzeb z zakresu pomocy społecznej za 2021rok.
 7. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu ustawy pieczy zastępczej i wspieraniu rodziny za 2021 rok.
 8. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021-2024.
 9. Sprawozdanie z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej im. Marii Dąbrowskiej w Komorowie za 2021 rok.
 10. Sprawozdanie z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej im. Zbigniewa Herberta w Michałowicach za 2021 rok.
 11. Sprawozdanie Wójta Gminy Michałowice z międzysesyjnej działalności za okres 16.05.2022 r. – 15.06.2022 r.
 12. Informacje i komunikaty Wójta Gminy.
 13. Informacje i komunikaty Przewodniczącej Rady Gminy.
 14. Sprawy wniesione.

 

 

Data publikacji: 23.06.2022 15:21
Data ostatniej modyfikacji: 29.06.2022 08:00
Wyświetleń: 50
Autor: Urszula Bejda
Opublikował: Urszula Bejda
Ostatnio zmodyfikował: Administrator
Podobne tematy: Komisje i Sesje Rady