Urząd Gminy Michałowice
31.07.2006 14:22

Uchwała Nr XLII/364/2006 Rady Gminy Michałowice z dnia 17 lipca 2006r.

w sprawie przyjęcia Strategii Zrównoważonego Rozwoju Gminy Michałowice do 2020 roku

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy uchwala, co następuje:

 

§ 1.

Przyjąć Strategię Zrównoważonego Rozwoju Gminy Michałowice do 2020 roku w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

 

§ 2.

Traci moc uchwała Nr LVII/417/2002 Rady Gminy Michałowice z dnia 3 października 2002 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Michałowice do 2010 roku z późniejszymi zmianami.

 

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice.

 

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki

Data publikacji: 31.07.2006 14:22
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 4
Autor: Marcin Walichnowski