Urząd Gminy Michałowice
31.07.2006 14:20

Uchwała Nr XLII/365/2006 Rady Gminy Michałowice z dnia 17 lipca 2006r.

w sprawie uchwalenia statutu Gminy Michałowice

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 1 oraz art. 40 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy uchwala, co następuje:

 

§ 1

Uchwala się statut Gminy Michałowice w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

 

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice

 

§ 3

Traci moc uchwała  Nr LVIII/427/2002 Rady Gminy Michałowice z dnia 9 października 2002 r. w sprawie uchwalenia statutu Gminy Michałowice z późniejszymi zmianami.

 

§ 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Załączniki

Data publikacji: 24.08.2016 14:28
Data ostatniej modyfikacji: 24.08.2016 14:28
Wyświetleń: 60
Autor: Marcin Walichnowski
Opublikował: Marcin Walichnowski
Ostatnio zmodyfikował: Marcin Walichnowski