Urząd Gminy Michałowice
31.07.2006 14:19

Uchwała Nr XLII/366/2006 Rady Gminy Michałowice z dnia 17 lipca 2006r.

w sprawie wprowadzenia zmian do statutów sołectw i osiedli

Na podstawie art. 35 i art. 40 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy uchwala, co następuje:

 

§ 1

Do statutów sołectw: Opacz Kolonia, Opacz Mała, Michałowice, Reguły, Pęcice, Pęcice Małe, Sokołów, Suchy Las, Komorów, Nowa Wieś uchwalonych Uchwałą Nr IV/20/2003 Rady Gminy Michałowice z dnia 22 stycznia 2003 r. w sprawie uchwalenia statutów sołectw i osiedli wprowadza się następujące zmiany:

1)      w § 11 w ust. 3 dodaje się zdanie drugie w brzmieniu: „Protokół z zebrania wiejskiego sołtys przekazuje do wójta w terminie 30 dni po odbyciu zebrania.”

2)      w § 11 dodaje się ust. 9 a w brzmieniu: „9a. Wójt udziela odpowiedzi na wnioski i uwagi mieszkańców zgłoszone podczas zebrania wiejskiego w ciągu 30 dni od dnia otrzymania protokołu  z zebrania”

3)      w § 23 dodaje się ust. 1 a w brzmieniu: „1a. W przypadku wygaśnięcia mandatu z powodu śmierci, lub rezygnacji członka rady sołeckiej zebranie wiejskie podejmuje uchwałę  stwierdzającą wygaśnięcie mandatu na najbliższym zebraniu odbytym od dnia powzięcia wiadomości o zaistniałym zdarzeniu.”

4)      w § 25 ust. 3 otrzymuje brzmienie: „ 3. Na zasadach ustalonych przez radę gminy, sołectwo w ramach budżetu gminy, może otrzymywać  środki finansowe na realizację swoich zadań”.

5)      w § 26 w ust. 1 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie: „1. Oprócz środków finansowych przyznanych przez radę gminy sołectwo może otrzymywać środki finansowe, które stanowią:”

6)      w § 26 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „2. Nie wykorzystane w roku budżetowym środki finansowe, o których mowa  w § 25 ust. 3 oraz w § 26 ust. 1 stanowią część nadwyżki budżetowej gminy, o ile rada gminy nie postanowi inaczej.

 

§ 2

Do statutów osiedli: Komorów (Komorów, Granica) i Michałowice uchwalonych Uchwałą Nr IV/20/2003 Rady Gminy Michałowice z dnia 22 stycznia 2003 r. w sprawie uchwalenia statutów sołectw i osiedli wprowadza się następujące zmiany:

1)      w § 11 w ust. 3 dodaje się zdanie drugie w brzmieniu: „Protokół z ogólnego zebrania mieszkańców przewodniczący zarządu osiedla przekazuje do wójta w terminie 30 dni po odbyciu zebrania.”

2)      w § 11 dodaje się ust. 9 a w brzmieniu: „9a. Wójt udziela odpowiedzi na wnioski i uwagi mieszkańców zgłoszone podczas ogólnego zebrania mieszkańców w ciągu 30 dni od dnia otrzymania protokołu  z zebrania”

3)      w § 18 dodaje się ust. 3 w brzmieniu: „3. Protokół z posiedzenia zarządu osiedla przewodniczący zarządu osiedla przekazuje do wójta w terminie 14 dni po odbyciu posiedzenia.”

4)      w § 18 dodaje się ust. 4 w brzmieniu: „4. Wójt udziela odpowiedzi na wnioski i uwagi zawarte w protokole z posiedzenia zarządu osiedla  w ciągu 14 dni od dnia otrzymania protokołu.” 

5)      w § 22 dodaje się ust. 1 a w brzmieniu: „1a. W przypadku wygaśnięcia mandatu z powodu śmierci, lub rezygnacji członka zarządu osiedla zebranie ogólne mieszkańców podejmuje uchwałę  stwierdzającą wygaśnięcie mandatu na najbliższym zebraniu odbytym od dnia powzięcia wiadomości o zaistniałym zdarzeniu.”

6)      w § 24 ust. 3 otrzymuje brzmienie: „3.   Na zasadach ustalonych przez radę gminy, osiedle w ramach budżetu gminy, może otrzymywać  środki finansowe na realizację swoich zadań”.

7)      w § 25 ust. 1 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie: „1. Oprócz środków finansowych przyznanych przez radę gminy osiedle może otrzymywać środki finansowe, które stanowią:”

8)      w § 25 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „2. Nie wykorzystane w roku budżetowym środki finansowe, o których mowa  w § 24 ust. 3 oraz w § 25 ust. 1 stanowią część nadwyżki budżetowej gminy, o ile rada gminy nie postanowi inaczej”

 

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice.

 

§ 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Data publikacji: 31.07.2006 14:19
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 18
Autor: Marcin Walichnowski