Urząd Gminy Michałowice
31.07.2006 14:16

Uchwała Nr XLII/367/2006 Rady Gminy Michałowice z dnia 17 lipca 2006r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Michałowice na 2006 rok.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 4 i art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.  z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi  zmianami)  Rada Gminy Michałowice uchwala, co następuje:

 

§ 1.

Dokonać zmian w budżecie Gminy Michałowice na 2006 rok zgodnie z załącznikami Nr 1,2,3,4,5,6,7,8,9 i 10  do niniejszej uchwały.

 

§ 2.

Ustalić tekst jednolity Załącznika Nr 5 pn. „Zadania inwestycyjne do realizacji w roku budżetowym 2006” do Uchwały Nr XXXVIII/338/2006 Rady Gminy Michałowice z dnia 12 marca 2006 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Michałowice na 2006 rok z późniejszymi zmianami w brzmieniu Załącznika Nr 11 do niniejszej uchwały.

 

§ 3.

Wykonanie uchwały powierzyć Wójtowi Gminy Michałowice.

 

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

§ 5.

Uchwała wymaga ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Załączniki

Data publikacji: 31.07.2006 14:16
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 0
Autor: Marcin Walichnowski