Urząd Gminy Michałowice
31.07.2006 14:14

Uchwała Nr XLII/369/2006 Rady Gminy Michałowice z dnia 17 lipca 2006r.

w sprawie przyjęcia wieloletniego programu inwestycyjnego „Budowa kanalizacji sanitarnej Gminy Michałowice ” na lata 2006-2008.

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami), art. 166 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r.  o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 249 z 2005 r. poz. 2104 z późniejszymi zmianami)  Rada Gminy uchwala, co następuje:

 

§ 1.

1.      Uchwala się wieloletni program inwestycyjny na lata 2006-2008 „Budowa kanalizacji sanitarnej Gminy Michałowice ‘’.

2.      Program inwestycyjny na lata 2006-2008, o którym mowa w ust.1 stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

 

§ 2.

Program stanowi podstawę do tworzenia projektów budżetu Gminy Michałowice , w zakresie ujętych w nim zadań inwestycyjnych na kolejne lata , po zweryfikowaniu stanu przygotowań poszczególnych zadań pod względem formalnym, technicznym i finansowym.

 

§ 3.

1.      Przyjęcie przez Radę Gminy programu inwestycyjnego jest równoznaczne z zabezpieczeniem środków finansowych w wysokości niezbędnej dla realizacji przyjętych w programie zadań inwestycyjnych i stanowi dyspozycję dla Wójta Gminy do rozpoczęcia prac przygotowawczych dla zadań zawartych w tym planie.

2.      Umieszczenie zadania inwestycyjnego w budżecie gminy upoważnia Wójta Gminy do zaciągnięcia zobowiązań finansowych z nim związanych wykraczających poza dany rok budżetowy.

 

§ 4

Traci moc Uchwała Nr XXIX/246/2005 Rady Gminy Michałowice z dnia 21 marca 2005 roku  w sprawie przyjęcia wieloletniego programu inwestycyjnego ,, Budowa kanalizacji sanitarnej Gminy Michałowice”     na lata 2005-2007 późniejszymi zmianami.

 

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice.

 

§ 6

Uchwała  wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki

Data publikacji: 31.07.2006 14:14
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 1
Autor: Marcin Walichnowski