Logo Home Bip Bip.gov.pl Strona Michałowice
Urząd Gminy Michałowice

Uchwały Rady

Projekt uchwały 18.12.2009 14:41

w sprawie rozpatrzenia skargi Pani Ewy Gawrych i Pani Jolanty Salińskiej na działanie Wójta Gminy Michałowice

czytaj więcej

Projekt uchwały 24.11.2009 12:03

w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych oraz niepublicznych przedszkoli i szkół prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne a także dla osób prowadzących inne formy wychowania przedszkolnego, na terenie Gminy Michałowice oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystywania dotacji.

czytaj więcej

Projekt uchwały 24.11.2009 11:54

zmieniająca Uchwałę Nr XXIV/170/2008 Rady Gminy Michałowice z dnia 8 grudnia 2008 r w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości.

czytaj więcej

Projekt uchwały 24.11.2009 11:29

w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wybudowania urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych.

czytaj więcej

Projekt uchwały 24.11.2009 11:22

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2010 r. na terenie Gminy Michałowice.

czytaj więcej

Projekt uchwały 24.11.2009 11:16

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2010 r.

czytaj więcej

Projekt uchwały 24.11.2009 10:34

w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Michałowice na 2009 rok

czytaj więcej

Projekt uchwały 24.11.2009 09:52

w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Gminy Michałowice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego" na 2010r.

czytaj więcej

Projekt uchwały 19.11.2009 12:31

w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na działce nr ew. 576/1 w obrębie ewidencyjnym Komorów Wieś, stanowiącą własność Gminy Michałowice

czytaj więcej

Projekt uchwały 19.11.2009 12:25

w sprawie nadania nazw ulicom położonym na terenie Gminy Michałowice

czytaj więcej

Projekt uchwały 19.11.2009 12:19

w sprawie oddania w dzierżawę na okres kolejnych 3 lat, części nieruchomości położonej we wsi Sokołów, stanowiącej mienie komunalne Gminy Michałowice

czytaj więcej

Projekt uchwały 17.11.2009 14:54

zmieniająca uchwałę nr XXIII/164/2008 Rady Gminy Michałowice z dnia 12 listopada 2008r w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Michałowice w latach 2009 - 2013

czytaj więcej

Projekt uchwały 17.11.2009 14:40

w sprawie uchwalenia "Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Michałowice" na rok 2010

czytaj więcej

Projekt uchwały 17.11.2009 13:36

w sprawie uchwalenia "Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych dla Gminy Michałowice" na 2010 r.

czytaj więcej

Projekt uchwały 17.11.2009 13:32

w sprawie określenia liczby przeznaczonych do wydania w roku 2010 nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką

czytaj więcej
1 2 »