Logo Home Bip Bip.gov.pl Strona Michałowice
Urząd Gminy Michałowice

Uchwały Rady

Uchwała Nr XXXI/225/2009 Rady Gminy Michałowice z dnia 17 czerwca 2009 r. 24.06.2009 15:04

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Wójta Gminy Michałowice umowy użyczenia nieruchomości, wchodzącej w skład wspólnoty gruntowej wsi Sokołów, oznaczonej w ewidencji gruntów jako dz. ew. nr 221, położonej we wsi Sokołów, gmina Michałowice.

czytaj więcej

Uchwała Nr XXXI/224/2009 Rady Gminy Michałowice z dnia 17 czerwca 2009 r. 24.06.2009 15:01

w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie międzygminnego porozumienia z Gminą Miasta Pruszkowa, dotyczącego realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa ciągu drogowego złożonego z ul. Ireny i Podhalańskiej w Komorowie oraz budowy wodociągu w ul. Ireny w Komorowie”.

czytaj więcej

UCHWAŁA INTENCYJNA Nr XXXI/223/2009 Rady Gminy Michałowice z dnia 17 czerwca 2009 r. 24.06.2009 16:01

w sprawie przystąpienia Gminy Michałowice do projektów kluczowych realizowanych przez Samorząd Województwa Mazowieckiego w ramach RPO WM 2007-2013 pn.: 1) „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu", 2) „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudziełności potencjału województwa".

czytaj więcej

Uchwała Nr XXXI/222/2009 Rady Gminy Michałowice z dnia 17 czerwca 2009 r. 24.06.2009 14:54

w sprawie nadania nazwy rondu położonemu na terenie Gminy Michałowice

czytaj więcej

Uchwała Nr XXXI/221/2009 Rady Gminy Michałowice Z dnia 17 czerwca 2009r. 24.06.2009 15:16

zmieniająca uchwałę Rady Gminy Michałowice Nr XX/145/2004 z dnia 18 czerwca 2004r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych gminnych -z późniejszymi zmianami.

czytaj więcej

Uchwała Nr XXXI/220/2009 Rady Gminy Michałowice z dnia 17 czerwca 2009 r. 24.06.2009 14:52

w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2010 roku.

czytaj więcej

Uchwała Nr XXXI/219/2009 Rady Gminy Michałowice z dnia 17 czerwca 2009 r. 24.06.2009 14:50

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów na okres przekraczający rok budżetowy.

czytaj więcej

Uchwała Nr XXXI/218/2009 Rady Gminy Michałowice z dnia 17 czerwca 2009 r. 24.06.2009 14:36

w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Michałowice na 2009 rok.

czytaj więcej

Uchwała Nr XXXI/217/2009 Rady Gminy Michałowice z dnia 17 czerwca 2009 r. 24.06.2009 15:11

w sprawie przeznaczenia środków finansowych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Michałowice oraz przyjęcia regulaminu gospodarowania tymi środkami.

czytaj więcej

Uchwała Nr XXXI/216/2009 Rady Gminy Michałowice z dnia 17 czerwca 2009 r. 24.06.2009 12:49

w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli i udzielania obniżek w szkołach prowadzonych przez Gminę Michałowice.

czytaj więcej

Uchwała Nr XXXI/215/2009 Rady Gminy Michałowice z dnia 17 czerwca 2009 r. 24.06.2009 12:37

w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze.

czytaj więcej

UCHWAŁA Nr XXXI/214/2009 Rady Gminy Michałowice z dnia 17 czerwca 2009r. 24.06.2009 11:31

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice dla działek nr ew. 543/1, 544/1, 544/2, 545/1, 545/2, 546, 547, 548, 549, 551/8 (część) i 1226 położonych w obrębie geodezyjnym wieś Granica

czytaj więcej

Uchwała Nr XXXI/213/2009 Rady Gminy Michałowice z dnia 17 czerwca 2009r. 24.06.2009 11:25

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice obejmującego obszar „Reguły” zatwierdzonego uchwałą Rady Gminy Michałowice nr LI/377/2002 z 21 marca 2002r. dla działek nr ew. 565/22, 565/23, 593, 594 i 595 (część) położonych w obrębie geodezyjnym wieś Reguły

czytaj więcej

Uchwała Nr XXXI/212/2009 Rady Gminy Michałowice z dnia 17 czerwca 2009r. 24.06.2009 10:57

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice obejmującego część obszaru Opacz Kolonia zatwierdzonego uchwałą Rady Gminy Michałowice nr XLVII/353/2001 z 28 listopada 2001r.

czytaj więcej