Logo Home Bip Bip.gov.pl Strona Michałowice
Urząd Gminy Michałowice

Uchwały Rady

Projekt uchwały 23.09.2010 11:54

w sprawie nadania nazwy rondu położonemu na terenie Gminy Michałowice

czytaj więcej

Projekt uchwały 23.09.2010 11:49

W sprawie zbycia nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Michałowice, położonych w Komorowie Osiedlu, gmina Michałowice

czytaj więcej

Projekt uchwały 23.09.2010 11:23

zmieniająca uchwałę Nr XLV/344/2001 Rady Gminy Michałowice z dnia 25 września 2001r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych na terenie gminy Michałowice przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży z późniejszymi zmianami

czytaj więcej

Projekt uchwały 23.09.2010 10:53

zmieniająca uchwałę Nr IX/56/2003 Rady Gminy Michałowice z dnia 26 czerwca 2003r. w sprawie: ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży z późniejszymi zmianami

czytaj więcej

Projekt uchwały 21.09.2010 14:46

w sprawie przyjęcia Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Michałowice

czytaj więcej

Projekt uchwały 21.09.2010 14:38

zmieniająca uchwałę nr XXIII/164/2008 Rady Gminy Michałowice z dnia 12 listopada 2008r w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Michałowice w latach 2009 - 2013

czytaj więcej

Projekt uchwały 21.09.2010 14:15

w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania osobom fizycznym dotacji na usuwanie i utylizację odpadów niebezpiecznych zawierających azbest, pochodzących z budynków mieszkalnych i gospodarczych na terenie Gminy Michałowice

czytaj więcej

Projekt uchwały 21.09.2010 14:13

w sprawie rozpatrzenia ponownej skargi na działania Wójta Gminy

czytaj więcej

Projekt uchwały 21.09.2010 14:04

w sprawie ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania

czytaj więcej

Projekt uchwały 21.09.2010 13:38

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Michało-wice dla działek nr ew. 543/1, 544/1, 544/2, 545/1, 545/2, 546, 547, 548, 549, 551/8(część) i 1226 położonych w obrębie geodezyjnym wieś Granica

czytaj więcej

Projekt uchwały 21.09.2010 13:32

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice obejmującego fragmenty obrębów geodezyjnych wieś Granica i wieś Nowa Wieś

czytaj więcej

Projekt uchwały 21.09.2010 13:29

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy na okres przekraczający rok budżetowy

czytaj więcej

Projekt uchwały 21.09.2010 13:24

w sprawie gromadzenia na wydzielonym rachunku dochodów przez samorządowe jednostki budżetowe

czytaj więcej

Projekt uchwały 21.09.2010 13:21

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2011r. na terenie Gminy Michałowice

czytaj więcej

Projekt uchwały 21.09.2010 13:19

zmieniająca Uchwałę Nr XLV/302/2010 Rady Gminy Michałowice z dnia 8 lipca 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej

czytaj więcej
1 2 »