Logo Home Bip Bip.gov.pl Strona Michałowice
Urząd Gminy Michałowice

Uchwały Rady

Projekt uchwały 27.01.2011 12:17

w sprawie u uchwalenia budżetu Gminy Michałowice na 2011 rok

czytaj więcej

Projekt uchwały 27.01.2011 12:11

w sprawie nadania nazw ulicom położonym na terenie Gminy Michałowice

czytaj więcej

Projekt uchwały 27.01.2011 12:08

w sprawie nadania nazwy ulicy położonej na terenie Gminy Michałowice

czytaj więcej

Projekt uchwały 27.01.2011 12:06

w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na części działki nr ew. 75/23, położonej w obrębie ewidencyjnym wieś Pęcice Małe, stanowiącej własność Gminy Michałowice

czytaj więcej

Projekt uchwały 27.01.2011 12:01

w sprawie wyznaczenia przedstawiciela gminy Michałowice do Zgromadzenia Związku Komunalnego Brwinów

czytaj więcej

Projekt uchwały 27.01.2011 11:57

w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich w sołectwach oraz przewodniczących zarządów osiedli i zarządów osiedli w osiedlach

czytaj więcej

Projekt uchwały 27.01.2011 11:46

w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego Gminy Michałowice w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

czytaj więcej

Projekt uchwały 27.01.2011 11:42

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice dla działek nr ew. 543/1, 544/1, 544/2, 545/1, 545/2, 546, 547, 548, 549, 551/8 (część) i 1226 położonych w obrębie geodezyjnym wieś Granica

czytaj więcej

Projekt uchwały 27.01.2011 11:30

w sprawie uchwalenia "Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych dla Gminy Michałowice" na rok 2011.

czytaj więcej

Projekt uchwały 27.01.2011 11:27

w sprawie uchwalenia "Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Michałowice" na rok 2011.

czytaj więcej

Projekt uchwały 27.01.2011 11:19

zmieniająca uchwałę Nr XLVI/314/2010 Rady Gminy Michałowice z dnia 29 września 2010r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2011r. na terenie Gminy Michałowice

czytaj więcej