Logo Home Bip Bip.gov.pl Strona Michałowice
Urząd Gminy Michałowice

Uchwały Rady

Projekt uchwały 09.06.2011 13:40

w sprawie uchwalenia programu ochrony środowiska dla gminy Michałowice na lata 2010-2013 z uwzględnieniem lat 2014-2017

czytaj więcej

Projekt uchwały 09.06.2011 13:38

w sprawie uchwalenia aktualizacji planu gospodarki odpadami dla gminy Michałowice na lata 2010-2013 z uwzględnieniem lat 2014-2017

czytaj więcej

Projekt uchwały 09.06.2011 13:31

w sprawie ustalenia zasad przysługiwania i wysokości diet dla radnych, sołtysów oraz przewodniczących zarządów osiedli

czytaj więcej

Projekt uchwały 09.06.2011 13:29

w sprawie: zmiany § 14 statutu sołectwa Sokołów

czytaj więcej

Projekt uchwały 09.06.2011 13:25

w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami gminy Michałowice w sprawie podziału osiedla Komorów (Komorów,Granica) i utworzenia nowej jednostki pomocniczej osiedla Granica w dotychczasowych granicach administracyjnych miejscowości.

czytaj więcej

Projekt uchwały 09.06.2011 13:21

w sprawie uchwalenia Gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2011-2016

czytaj więcej

Projekt uchwały 09.06.2011 13:14

w sprawie zatwierdzenia do realizacji w 2011 roku projektu systemowego pt. "Aktywnie do rozwoju" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII, Działanie 7.1, Poddziałanie 7.1.1

czytaj więcej

Projekt uchwały 09.06.2011 13:04

w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania

czytaj więcej

Projekt uchwały 09.06.2011 12:58

w sprawie nadania nazwy ulicy położonej na terenie Gminy Michałowice

czytaj więcej

Projekt uchwały 09.06.2011 12:55

w sprawie nabycia przez Gminę Michałowice nieruchomości gruntowych stanowiących części działek ew. nr 539/3 i 539/4, położonych w obrębie ewidencyjnym Nowa Wieś, gmina Michałowice

czytaj więcej

Projekt uchwały 09.06.2011 12:53

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Michałowice nieruchomości gruntowych położonych w obrębie ewidencyjnym Reguły, gmina Michałowice

czytaj więcej

Projekt uchwały 09.06.2011 12:48

w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie na rzecz Gminy Michałowice części nieruchomości gruntowej, stanowiącej działkę ew. nr 143/22, położoną we wsi Opacz Kolonia, gmina Michałowice

czytaj więcej

Projekt uchwały 09.06.2011 12:38

w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Michałowice

czytaj więcej

Projekt uchwały 09.06.2011 12:35

w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Michałowice.

czytaj więcej

Projekt uchwały 09.06.2011 12:31

w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych

czytaj więcej
1 2 »