Urząd Gminy Michałowice
09.06.2011 11:54

Projekt uchwały

w sprawie zatwierdzenia sprawozdań i udzielenia absolutorium za rok 2010 Wójtowi Gminy Michałowice.

 Projekt

Uchwała Nr    /    /2011

Rady Gminy Michałowice

z dnia _______2011 r.

 

w sprawie zatwierdzenia sprawozdań i udzielenia absolutorium za rok 2010 Wójtowi Gminy Michałowice.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 w związku z art.18 a ust. 3 i art. 28a ust. 1 i 2  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 270 ust.4 i art. 271 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami) - Rada Gminy Michałowice uchwala, co następuje:

 
§ 1.

Po rozpatrzeniu sprawozdań Rada Gminy Michałowice zatwierdza:

1)      sprawozdanie finansowe Gminy Michałowice za rok 2010 w brzmieniu załączników nr 1 i 2 do niniejszej uchwały,

2)      sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Michałowice za rok 2010 w brzmieniu załącznika nr 3 do niniejszej uchwały.

 
§ 2.
Po zapoznaniu się z:

1)      sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Michałowice za rok 2010,

2)      sprawozdaniem finansowym Gminy Michałowice za rok 2010,

3)      opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Michałowice za rok 2010,

4)      informacją o stanie mienia Gminy Michałowice na dzień 31 grudnia 2010 r.,

5)      stanowiskiem Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Michałowice z dnia 3 czerwca 2011 r.,

Rada Gminy Michałowice udziela absolutorium Wójtowi Gminy Michałowice.
 
§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Data publikacji: 09.06.2011 11:54
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 2
Autor: Dariusz Ruta