Urząd Gminy Michałowice
09.06.2011 12:24

Projekt uchwały

udzielenie przez Gminę pomocy rzeczowej Powiatowi

 PROJEKT

P O R O Z U M I E N I E
 

zawarte w dniu ............ 2011 r. w Pruszkowie, pomiędzy Powiatem Pruszkowskim z siedzibą 05-800 Pruszków ul. Drzymały 30, reprezentowanym przez Zarząd, na rzecz i w imieniu którego działają:

 

1. Starosta                  - Elżbieta Smolińska 

2. Wicestarosta          - Agnieszka Kuźmińska 
zwanym dalej Powiatem
 

a Gminą Michałowice z siedzibą 05-816 Michałowice ul. Raszyńska 34, na rzecz i w imieniu której działa:

 
Wójt                          – Krzysztof Grabka
zwaną dalej Gminą
 
o następującej treści:
 
§ 1.

Przedmiotem niniejszego porozumienia jest udzielenie przez Gminę pomocy rzeczowej Powiatowi w formie zaprojektowania i wybudowania w pasach dróg powiatowych:

1.      Chodnika w ul. Sokołowskiej w Sokołowie, na odcinku od ul. Rodzinnej w stronę ul. Wacława,

2.      Chodnika w ul. Pruszkowskiej i Głównej w Granicy,

3.      Ciągu pieszo-rowerowego w ul. Powstańców Warszawy w Regułach.

                                                               

§ 2.

Powiat przekaże niniejsze porozumienie do publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

 
§ 3.

Strony ustalają, że inwestorem prac określonych w § 1 będzie Gmina, która wykona je na własny koszt.

 
§ 4.

O wszelkich działaniach związanych z realizacją niniejszego Porozumienia Gmina będzie bezpośrednio informować Powiat w formie pisemnej.

 
§ 5.

1.      Przedstawiciele Powiatu mają prawo do wglądu w dokumenty związane z realizacją niniejszego Porozumienia

2.      Powiat wyraża zgodę na przeprowadzenie przez Gminę prac, określonych niniejszym porozumieniem, w pasach dróg powiatowych oraz udziela Gminie zgody na dysponowanie gruntem, będącym w jego władaniu, na cele budowlane.

3.      Po zrealizowaniu inwestycji wymienionych w § 1, Gmina przekaże je Powiatowi na stan dokumentem PT.

 
§ 6.

Strony zobowiązują się do udostępnienia, wybranemu projektantowi, wszelkich posiadanych opracowań i dokumentów mogących mieć wpływ na opracowywane projekty.

 
§ 7.

Wszelkie zmiany, jakie strony chciałyby wprowadzić do ustaleń wynikających z niniejszego Porozumienia, wymagają formy pisemnej i zgody obu stron, pod rygorem nieważności.

 
§ 8.

1.      Wszelkie kwestie sporne wynikłe w toku realizacji Porozumienia rozstrzygane będą w drodze negocjacji podjętych na wniosek każdej ze stron.

2.      Po wyczerpaniu drogi negocjacji kwestie sporne rozstrzygane będą na drodze sądowej.

 
§ 9.

W sprawach nie uregulowanych w niniejszym tekście Porozumienia będą miały zastosowanie właściwe przepisy Kodeksu Cywilnego.

 
§ 10.

Porozumienie sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron.

 
 

POWIAT PRUSZKOWSKI                                                      GMINA MICHAŁOWICE

Data publikacji: 09.06.2011 12:24
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 0
Autor: Dariusz Ruta