Urząd Gminy Michałowice
09.06.2011 12:09

Projekt uchwały

w sprawie: umarzania, odraczania terminów płatności, rozkładania na raty należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym, przypadających Gminie Michałowice oraz jego jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga będzie stanowić pomoc publiczną oraz wskazania organów uprawnionych do udzielania ulg
Projekt
UCHWAŁA NR ………..
Rady Gminy Michałowice
z dnia …………………….
 

w sprawie: umarzania, odraczania terminów płatności, rozkładania na raty należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym, przypadających Gminie Michałowice oraz jego jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga będzie stanowić pomoc publiczną oraz wskazania organów uprawnionych do udzielania ulg.

 

Na podstawie art. 59 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w związku z art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), Rada Gminy Michałowice uchwala, co następuje:

 
§ 1

Uchwała określa szczegółowe zasady, sposób i tryb umarzania, odraczania terminów płatności oraz rozkładania na raty należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym, zwanych dalej „należnościami pieniężnymi”, przypadającymi Gminie Michałowice oraz jego jednostkom podległym, warunki dopuszczalności pomocy de minimis, pomocy de minimis w rolnictwie i pomocy de minimis w rybołówstwie w przypadkach, w których ulga będzie stanowić pomoc de minimis, pomoc de minimis w rolnictwie i pomoc de minimis w rybołówstwie oraz organy uprawnione do udzielania ulg.

 
§ 2

1.      Należności pieniężne mogą zostać umorzone w całości lub w części w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem dłużnika lub interesem publicznym.

2.      Umorzenie należności pieniężnej, za którą odpowiada więcej niż jeden dłużnik, może nastąpić, gdy okoliczności uzasadniające umorzenie zachodzą wobec wszystkich dłużników.

 
§ 3

1.      W przypadkach uzasadnionych ważnym interesem dłużnika lub interesem publicznym można odroczyć termin zapłaty całości lub części należności pieniężnych, a także rozłożyć na raty płatność całości lub części tych należności.

2.      Jeżeli dłużnik nie spłaci należności pieniężnej w odroczonym terminie płatności – należność pieniężna staje się natychmiast wymagalna wraz z odsetkami za opóźnienie należnymi od pierwotnego terminu wymagalności.

3.      Jeżeli dłużnik nie spłaci którejkolwiek z rat – niespłacona należność pieniężna staje się natychmiast wymagalna w całości wraz z odsetkami za opóźnienie należnymi od pierwotnego terminu wymagalności.

4.      Okres odroczenia terminu płatności nie może być dłuższy niż 12 miesięcy.

5.      Okres spłaty należności pieniężnej rozłożonej na raty nie może być dłuższy niż 12 miesięcy. W szczególnie uzasadnionych przypadkach można wyrazić zgodę na spłatę wierzytelności rozłożonej na raty na okres nie dłuższy niż 36 miesięcy.

6.      Od należności pieniężnej, której termin płatności odroczono lub rozłożono na raty nie pobiera się odsetek za opóźnienie za okres od wydania rozstrzygnięcia do upływu terminu zapłaty.

 
§ 4

1.      Do umarzania, odraczania terminu płatności lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych uprawnieni są:

1)      Wójt Gminy – w stosunku do należności pieniężnych związanych z działalnością Urzędu Gminy lub niezwiązanych z działalnością żadnej jednostki organizacyjnej Gminy Michałowice,

2)      Kierownicy jednostek organizacyjnych – w stosunku do pozostałych należności pieniężnych związanych z działalnością danej jednostki organizacyjnej, z tym, że na umorzenie, odroczenie terminu płatności lub rozłożenia na raty spłaty należności pieniężnej, której wartość przekracza kwotę 2 000 zł koniecznym jest uzyskanie zgody Wójta Gminy.

2.      Organy, o których mowa w ust. 1, uprawnione są również do umarzania, odraczania lub rozkładania na raty odsetek za opóźnienie oraz innych należności ubocznych.

3.      Przez wartość należności pieniężnej rozumie się wysokość należności głównej wraz z odsetkami, przyznanymi kosztami postępowania i innymi należnościami, ustaloną na dzień wszczęcia postępowania w przedmiocie udzielenia ulgi.

 
§ 5

1.      Organ, na wniosek zobowiązanego prowadzącego działalność gospodarczą, może udzielać określonych w § 2, § 3 ust. 1 § 7 ust.2 pkt 5 i ulg w spłacie zobowiązań należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Michałowice i jej jednostkom podległym, które:

1)     nie stanowią pomocy publicznej;

2)     stanowią pomoc de minimis – zgodnie z rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 roku w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. U. UE L Nr 379 z 28.12.2006) oraz § 2, § 3;

3)     stanowią pomoc de minimis w rolnictwie – zgodnie z rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1535/2007 z dnia 20 grudnia 2007 roku w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy de minimis w sektorze produkcji rolnej (Dz. U. UE L Nr 337 z 21.12.2007);

4)     stanowią pomoc de minimis w rybołówstwie – zgodnie z rozporządzeniem Komisji (WE) nr 875/2007 z dnia 24 lipca 2007 roku w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy w ramach zasady de minimis dla sektora rybołówstwa i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1860/2004 (Dz. U. UE L Nr 193 z 25.07.2007);

2. Podmiot, który chce skorzystać z pomocy de minimis zobowiązany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem sprawozdań finansowych za okres 3 ostatnich lat podatkowych, sporządzonych zgodnie z przepisami o rachunkowości oraz wypełnionego formularza informacji przedstawionych przy ubieganiu się o pomoc de minimis, stanowiącego załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 roku w sprawie zakresu informacji przedstawionych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. Nr 53, poz. 311) oraz wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis, jakie podmiot otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie.

3. Podmiot, który chce skorzystać z pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie zobowiązany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem:

1)     wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis w rolnictwie – jaką otrzymał w ciągu danego roku podatkowego oraz dwóch poprzedzających lat podatkowych lub rybołówstwie – w okresie trzech lat podatkowych, albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis w rolnictwie - jaką otrzymał w ciągu danego roku podatkowego oraz dwóch poprzedzających lat podatkowych lub rybołówstwie - w okresie trzech lat podatkowych, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie;

2)     oświadczenia o wielkości i przeznaczeniu pomocy publicznej otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, na pokrycie których ma być przeznaczona pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie;

3)     oświadczenie o nieznajdowaniu się w trudnej sytuacji ekonomicznej w rozumieniu pkt 9-11 Wytycznych wspólnotowych dotyczących pomocy państwa w celu ratowania i restrukturyzacji zagrożonych przedsiębiorstw (Dz. U. UE C 244 z 01.10.2004r.);

4)     informacji dotyczących formy prawnej przedsiębiorstwa oraz numerów REGON i NIP;

5)     informacji dotyczących wielkości przedsiębiorcy w oparciu o przepisy Załącznika 1 do Rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 roku uznającym niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu /ogólnym rozporządzeniem w sprawie wyłączeń blokowych/ (Dz. U. WE L 214 z 09.08.2008r.);

6)     informacji dotyczących identyfikatora gminy, w której przedsiębiorca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania – zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 1998 roku w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia, stosowania i udostępniania krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju oraz związanych z tym obowiązków organów administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 157, poz. 1031 z późn. zm.);

7)     informacji dotyczącej klasy PKD zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 roku w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) (Dz. U. Nr 251, poz. 1885 z późn. zm.)

8)     wypełnionego formularza informacji przedstawianych przez wnioskodawcę, stanowiącego załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2010r. w sprawie informacji składanych przez podmioty ubiegające się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. Nr 121, poz.810)

 
§ 6

Umorzenie w całości lub w części należności lub odroczenie terminu spłaty całości lub części należności albo rozłożenie jej na raty następuje w odniesieniu do należności pieniężnej na podstawie umowy lub jednostronnego oświadczenia woli, w formie zarządzenia.

 
§ 7

1.      Udzielanie ulg, o których mowa w § 2 i 3 następuje na uzasadniony wniosek dłużnika.

2.      W przypadku, gdy:

1)     osoba fizyczna – zmarła, nie pozostawiając żadnego majątku albo pozostawiła majątek nie podlegający egzekucji na podstawie odrębnych przepisów, albo pozostawiła przedmioty codziennego użytku domowego, których łączna wartość nie przekracza 6.000 zł;

2)     osoba prawna – została wykreślona z właściwego rejestru osób prawnych przy jednoczesnym braku majątku, z którego można by egzekwować należność, a odpowiedzialność z tytułu należności nie przechodzi z mocy prawa na osoby trzecie;

3)     zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty wyższej od kosztów dochodzenia i egzekucji tej należności lub postępowanie egzekucyjne okazało się nieskuteczne;

4)     jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej uległa likwidacji;

5)     zachodzi ważny interes dłużnika lub interes publiczny;

ulga w postaci umorzenia może być udzielana z urzędu.

3. Jeżeli umorzenie obejmuje część należności pieniężnej wyznacza się termin zapłaty pozostałej do uregulowania części należności. W takim przypadku, w umowie, o której mowa w § 6 poucza się dłużnika, iż niedotrzymanie terminu zapłaty pozostałej części należności pieniężnej skutkuje wymagalnością całej należności w wysokości sprzed umorzenia wraz z odsetkami za opóźnienie od pierwotnego terminu wymagalności.

 
§ 8

1.      Wniosek o umorzenie, odroczenie lub rozłożenie na raty spłaty należności pieniężnych przypadających Gminie Michałowice lub jej jednostkom organizacyjnym wraz z dokumentami na jego poparcie dłużnik składa na piśmie organowi, o którym mowa w § 4.

2.      Wniosek powinien zawierać, w szczególności:

1)     szczegółowe informacje dotyczące wystąpienia przesłanek uzasadniających udzielenie ulgi,

2)     oświadczenie o sytuacji majątkowej dla osoby fizycznej nie prowadzącej działalności gospodarczej, według wzoru stanowiącego załącznik do niniejszej uchwały.

3.      W przypadku stwierdzenia, po dokonanej weryfikacji wniosku, iż przedstawione dokumenty lub podane informacje są niewystarczające i nie można na ich podstawie ustalić istnienia lub nieistnienia przesłanek do udzielenia ulgi, właściwy organ wzywa dłużnika do ich uzupełnienia wyznaczając jednocześnie dłużnikowi odpowiedni termin na ich uzupełnienie.

4.      Nie uzupełnienie przez dłużnika wniosku w wyznaczonym terminie powoduje pozostawienia go bez rozpatrzenia.

5.      W przypadku wszczęcia z urzędu postępowania w przedmiocie umorzenia należności pieniężnych właściwy organ dokonuje ustalenia istnienia przesłanek warunkujących umorzenie tejże należności na podstawie posiadanej dokumentacji.

 
 
§ 9.

Wnioski o udzielenie ulg nierozpoznane do dnia wejścia w życie uchwały podlegają rozpoznaniu w trybie i na zasadach określonych niniejszą uchwałą.

 
§ 10.

1.      Kierownicy jednostek określonych w § 4 ust 1 pkt 2 przedstawiają Wójtowi Gminy informacje dotyczące udzielonych na podstawie § 2 i § 3 ulg w spłacie należności pieniężnych.

2.      Wójt Gminy przedstawia corocznie Radzie Gminy zbiorcze zestawienie informacji dotyczących zakresu umorzonych, odroczonych i rozłożonych na raty.

 
§ 11.

Traci moc Uchwała Nr XLII/378/2006 Rady Gminy Michałowice z dnia 19 lipca 2006 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania należności pieniężnych przypadających Gminie Michałowice i jej jednostkom organizacyjnym, udzielenia innych ulg w spłacaniu tych należności do których nie stosuje się przepisów ustawy-ordynacja podatkowa, oraz wskazania organu do tego uprawnionego.

 
§ 12.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice.

 
§ 13.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

 

 

Załącznik do
Uchwały Rady Gminy Michałowice
z dnia ………………...
 
OŚWIADCZENIE O SYTUACJI MAJĄTKOWEJ ZOBOWIĄZANEGO
 
 1. Dane identyfikacyjne osoby fizycznej nie prowadzącej działalności gospodarczej:
 2. Nazwisko i imię …………………………………………………………………
 3. PESEL …………………………………………………………………………..
 4. Data i miejsce urodzenia ………………………………………………………..
 5. Miejsce zamieszkania ……………………………………………………………
 6. Telefon, fax ………………………………………………………………………
 

2. Informacja o sytuacji majątkowej zobowiązanego (dotyczy osoby fizycznej nie prowadzącej działalności gospodarczej).

 

a)      Miejsce pracy składającego oświadczenie (nazwa zakładu pracy i jego adres)

……………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………..

b)      Źródła dochodów składającego oświadczenie i wysokość średniego miesięcznego dochodu [1] (brane są pod uwagę trzy ostatnie miesiące [2])

 
Rodzaj

Kwota dochodu

Wynagrodzenie ze stosunku pracy  

Emerytury i renty krajowe/zagraniczne

 
Najem lub dzierżawa  

Inne (np. renty dzieci, prawa majątkowe, umowy zlecenia, itp.)

 
 

c)      Miejsce pracy współmałżonka składającego oświadczenie (nazwa zakładu pracy i jego adres)

.......................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………
 

d)      Źródła dochodów współmałżonka składającego oświadczenie i wysokość średniego miesięcznego dochodu² (brane są pod uwagę trzy ostatnie miesiące³)

 
Rodzaj

Kwota dochodu

Działalność gospodarcza  
Wynagrodzenie ze stosunku pracy  

Emerytury i renty krajowe/zagraniczne

 
Najem lub dzierżawa  

Inne (np. renty dzieci, prawa majątkowe, umowy zlecenia, itp.)

 
 

e)      Liczba osób zamieszkujących we wspólnym gospodarstwie domowym …………, ich łączne dochody² ………………… w okresie …………………

f)        Liczba osób pozostających na utrzymaniu i ich wiek

………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

g)      Wykaz i wartość posiadanego majątku:

 
 1. Posiadany majątek ruchomy (np. samochody, maszyny)
   

Rodzaj majątku oraz nr rejestracyjny, rok produkcji

Data nabycia

Cena zakupu

Wartość rynkowa

Czyją stanowi własność

         
         
         
         
         
         
 
 1. Posiadany majątek nieruchomy (np. budynki, mieszkania, parcele)
   

Rodzaj nabycia (kupno, darowizna, spadek)

Data nabycia

Nr księgi wieczystej

Adres, powierzchnia

Wartość rynkowa

Czyją stanowi własność

           
           
           
           
           
           
 
 1. Pozostały majątek (papiery wartościowe, udziały, wierzytelności, lokaty – ze wskazaniem czyja stanowią własność):
......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
 

h)      Opłaty bieżące:

- Czynsz……………………………………………..

- Opłaty za media (woda, energia, gaz, telefon)

………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………

i)        Pozostałe zobowiązania (kredyty, alimenty, pożyczki, należności bądź zaległości publicznoprawne ze wskazaniem ich wysokości):

………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

j)        Czy zobowiązany korzystał dotychczas z ulg – jeżeli tak, to należy podać rodzaj ulgi (m. in. umorzenie, odroczenie terminu płatności, rozłożenie na raty), kwotę przyznanej ulgi oraz datę jej przyznania:

………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
 

k)      Wskazanie powodów uzasadniających udzielanie aktualnie wnioskowanej ulgi (umorzenie, odroczenie terminu płatności, rozłożenie na raty):

………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
 

Oświadczam, że powyższe dane są zgodne z prawdą oraz, że zostałem/am uprzedzony/a o odpowiedzialności karnej z art. 233 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 roku – kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553 z późn. zm.) – za złożenie zeznań niezgodnych z prawdą i zatajenie prawdy.

Zgodnie z art. 233 § 1. Kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

 

Podpis (Imię i Nazwisko) …………………………………

Data……………………………

 

[1] Dla osoby fizycznej nie prowadzącej działalności gospodarczej oraz dla osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą: przez kwotę dochodu rozumie się kwotę wynagrodzenia brutto pomniejszoną o składki na ubezpieczenia społeczne i koszty uzyskania przychodu. Dla osoby prawnej/jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej: przez kwotę dochodu rozumie się przychód pomniejszony o koszty uzyskania przychodu.

[2] Przez ostatnie trzy miesiące rozumie się trzy pełne kalendarzowe miesiące przed dniem sporządzenia oświadczenia o sytuacji majątkowej zobowiązanego.

Data publikacji: 09.06.2011 12:09
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 5
Autor: Dariusz Ruta