Urząd Gminy Michałowice
21.04.2011 12:58

Uchwała Nr VI/28/2011 Rady Gminy Michałowice z dnia 19 kwietnia 2011 roku

w sprawie uchwalenia „Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Michałowice”.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.6 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. nr 142, poz.1591 z późn. zm.), art.19 ust.8 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. nr 89 poz.625 z późn. zm.) Rada Gminy Michałowice uchwala, co następuje:

 
§ 1

Uchwala się „Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Michałowice” w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.

 
§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice
 
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki

Data publikacji: 21.04.2011 12:58
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 48
Autor: Dariusz Ruta