Logo Home Bip Bip.gov.pl Strona Michałowice
Urząd Gminy Michałowice

Uchwały Rady

Uchwała Nr VII/65/2011 Rady Gminy Michałowice z dnia 15 czerwca 2011 r. 21.06.2011 13:37

zmieniająca uchwałę Nr V/27/2011 Rady Gminy Michałowice z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na części działek nr ew. 625/2 i 628/16, położonych w obrębie ewidencyjnym wieś Reguły, stanowiących własność Gminy Michałowice

czytaj więcej

Uchwała Nr VII/64/2011 Rady Gminy Michałowice z dnia 15 czerwca 2011 r. 21.06.2011 13:32

w sprawie ustalenia zasad przysługiwania i wysokości diet dla radnych, sołtysów oraz przewodniczących zarządów osiedli.

czytaj więcej

Uchwała Nr VII/63/2011 Rady Gminy Michałowice z dnia 15 czerwca 2011 r. 21.06.2011 13:29

w sprawie: zmiany § 14 statutu sołectwa Sokołów.

czytaj więcej

Uchwała Nr VII/62/2011 Rady Gminy Michałowice z dnia 15 czerwca 2011 r. 21.06.2011 13:06

w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami gminy Michałowice w sprawie podziału osiedla Komorów (Komorów,Granica) i utworzenia nowej jednostki pomocniczej osiedla Granica w dotychczasowych granicach administracyjnych miejscowości.

czytaj więcej

Uchwała Nr VII/61/2011 Rady Gminy Michałowice z dnia 15 czerwca 2011. 21.06.2011 13:00

w sprawie uchwalenia Gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2011 – 2016

czytaj więcej

Uchwała Nr VII/60/2011 Rady Gminy Michałowice z dnia 15 czerwca 2011r. 21.06.2011 12:57

w sprawie zatwierdzenia do realizacji w 2011 roku projektu systemowego pt. „Aktywnie do rozwoju” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII, Działanie 7.1, Poddziałanie 7.1.1

czytaj więcej

Uchwała Nr VII/59/2011 Rady Gminy Michałowice z dnia 15 czerwca 2011r. 21.06.2011 12:50

w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania

czytaj więcej

Uchwała Nr VII/58/2011 Rady Gminy Michałowice z dnia 15 czerwca 2011 r. 21.06.2011 12:46

w sprawie nadania nazwy ulicy położonej na terenie Gminy Michałowice

czytaj więcej

Uchwała Nr VII/57/2011 Rady Gminy Michałowice z dnia 15 czerwca 2011 r. 21.06.2011 12:43

w sprawie nabycia przez Gminę Michałowice nieruchomości gruntowych stanowiących części działek ew. nr 539/3 i 539/4, położonych w obrębie ewidencyjnym Nowa Wieś, gmina Michałowice

czytaj więcej

Uchwała Nr VII/56/2011 Rady Gminy Michałowice z dnia 15 czerwca 2011 r. 21.06.2011 11:45

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Michałowice nieruchomości gruntowych położonych w obrębie ewidencyjnym Reguły, gmina Michałowice.

czytaj więcej

Uchwała VII/55/2011 Rady Gminy Michałowice z dnia 15 czerwca 2011 r. 21.06.2011 11:29

w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie na rzecz Gminy Michałowice części nieruchomości gruntowej, stanowiącej działkę ew. nr 143/22, położoną we wsi Opacz Kolonia, gmina Michałowice

czytaj więcej

Uchwała Nr VII/54/2011 Rady Gminy Michałowice z dnia 15 czerwca 2011 21.06.2011 11:18

w sprawie uchwalenia programu ochrony środowiska dla gminy Michałowice na lata 2010 – 2013 z uwzględnieniem lat 2014 – 2017.

czytaj więcej

Uchwała Nr VII/53/2011 Rady Gminy Michałowice z dnia 15 czerwca 2011r. 21.06.2011 11:11

w sprawie uchwalenia aktualizacji planu gospodarki odpadami dla gminy Michałowice na lata 2010 – 2013 z uwzględnieniem lat 2014 – 2017.

czytaj więcej

Uchwała Nr VII/52/2011 Rady Gminy Michałowice z dnia 15 czerwca 2011 r. 21.06.2011 11:03

w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Michałowice.

czytaj więcej

Uchwała Nr VII/51/2011 Rady Gminy Michałowice z dnia 15 czerwca 2011 r. 21.06.2011 10:57

w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Michałowice.

czytaj więcej
1 2 »