Urząd Gminy Michałowice
16.06.2011 12:31

Uchwała Nr VII/48/2011 Rady Gminy Michałowice z dnia 15 czerwca 2011 r.

w sprawie: wyrażenia zgody na przyjęcie zadania od Powiatu Pruszkowskiego

Na podstawie art. 8 ust. 2a i art. 18 ust. 2 pkt. 11 w związku z art. 10 ust. 1 oraz art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z późniejszymi zmianami) Rada Gminy Michałowice uchwala co następuje:

 
§ 1.

1.    Wyraża się zgodę na przyjęcie zadania przez Gminę Michałowice od Powiatu Pruszkowskiego polegającego na:„Wykonaniu następujących opracowań projektowych w pasach dróg powiatowych:

1)      Odbudowa rowu odwadniającego biegnącego w poboczu ul. Parkowej w Pęcicach Małych, na odcinku od ul. Komorowskiej w stronę Suchego Lasu.

2)      Odbudowa rowu odwadniającego biegnącego w poboczu ul. Komorowskiej w Pęcicach Małych, na odcinku od ul. Dzikiej do ul. Parkowej.

3)      Opracowanie projektu przebudowy ul. Targowej w Opaczy Małej wraz z odwodnieniem

4)      Opracowanie koncepcji docelowego odwodnienia rejonu ograniczonego ulicami: Mazurską, Sieradzką, M. Dąbrowskiej, Kasztanową w Komorowie oraz Sanatoryjną w Komorowie Wsi.”.

2.    Wyraża się zgodę na przeznaczenie, na współfinansowanie inwestycji wymienionych w ust. 1, przez Gminę Michałowie w roku 2011 – 160.000 zł. 

3.    Kwoty przeznaczone na finansowanie inwestycji wymienionych w ust. 1 pochodzić będą z dochodów własnych Gminy.

 
§ 2.

Szczegółowe warunki przyjęcia zadania zostaną określone w Porozumieniu pomiędzy Gminą Michałowice a Powiatem Pruszkowskim. Do zawarcia Porozumienia upoważnia się Wójta Gminy Michałowice.

 
§ 3.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice.
 
§ 4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Data publikacji: 16.06.2011 12:31
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 1
Autor: Dariusz Ruta