Urząd Gminy Michałowice
21.06.2011 10:50

Uchwała Nr VII/49/2011 Rady Gminy Michałowice z dnia 15 czerwca 2011

w sprawie: udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Pruszkowskiemu

Na podstawie art. 10 ust. 1 oraz art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z późniejszymi zmianami) oraz art. 220 i art. 216 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z póź. zm.) Rada Gminy Michałowice uchwala co następuje:

 
§ 1.

1.    Udziela się Powiatowi Pruszkowskiemu pomocy rzeczowej w formie zaprojektowania i wybudowania na drogach powiatowych, przez Gminę Michałowice:

1)      chodnika w ul. Sokołowskiej w Sokołowie, na odcinku od ul. Rodzinnej w stronę 
ul. Wacława,

2)      chodnika w ul. Pruszkowskiej i Głównej w Granicy,

3)      ciągu pieszo-rowerowego w ul. Powstańców Warszawy w Regułach,

4)      ciągu pieszo-rowerowego w ul. Matejki w Komorowie.

2.    Wyraża się zgodę na całkowite finansowanie inwestycji wymienionej w ust. 1, przez Gminę Michałowie do wysokości kwot zaplanowanych na ten cel w budżecie Gminy.  

3.    Środki przeznaczone na finansowanie inwestycji wymienionej w ust. 1 pochodzić będą z dochodów własnych Gminy.

 
§ 2.

Szczegółowe warunki udzielenia pomocy zostaną określone w Porozumieniu pomiędzy Gminą Michałowice a Powiatem Pruszkowskim. Do zawarcia Porozumienia upoważnia się Wójta Gminy Michałowice.

 
§ 3.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice.
 
§ 4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Data publikacji: 21.06.2011 10:50
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 0
Autor: Dariusz Ruta