Logo Home Bip Bip.gov.pl Strona Michałowice
Urząd Gminy Michałowice

Uchwały Rady

Projekt uchwały 21.09.2012 15:52

w sprawie nadania nazwy ulicy położonej na terenie Gminy Michałowice

czytaj więcej

Projekt uchwały 21.09.2012 15:21

w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

czytaj więcej

Projekt uchwały 21.09.2012 15:12

w sprawie oddania w dzierżawę na kolejny okres jednego roku, nieruchomości położonej we wsi Komorów, stanowiącej mienie komunalne Gminy Michałowice

czytaj więcej

Projekt uchwały 21.09.2012 14:40

w sprawie zbycia części nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Michałowice, położonej w Komorowie, gm. Michałowice.

czytaj więcej

Projekt uchwały 21.09.2012 14:36

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Miastem Warszawą, Gminą Piastów, Gminą Pruszków przy udziale Województwa Mazowieckiego oraz Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, dotyczącego realizacji zadania inwestycyjnego pn.: "Przebudowa rowu U-1 wraz z budową zbiornika retencyjnego w dolinie rzeki Raszynki".

czytaj więcej

Projekt Uchwały 21.09.2012 14:19

w sprawie zatwierdzenia do realizacji w latach 2012-2014 projektu systemowego pt. "Aktywnie do rozwoju" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII, Działanie 7.1, Poddziałanie 7.1.1

czytaj więcej

Projekt uchwały 21.09.2012 13:56

w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2012 Gminy Michałowice Nr XII/119/2011.

czytaj więcej

Projekt uchwały 21.09.2012 12:03

zmieniającej Uchwałę Nr XII/118/2011 Rady Gminy Michałowice z dnia 21 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Michałowice na lata 2012-2020.

czytaj więcej