Logo Home Bip Bip.gov.pl Strona Michałowice
Urząd Gminy Michałowice

Uchwały Rady

Uchwała Nr XXVI/239/2013 Rady Gminy Michałowice z dnia 27 lutego 2013 r. 01.03.2013 14:40

w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Michałowice.

czytaj więcej

Uchwała Nr XXVI/238/2013 Rady Gminy Michałowice z dnia 27 lutego 2013 r. 01.03.2013 13:49

w sprawie wymagań jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami

czytaj więcej

Uchwała Nr XXVI/237/2013 Rady Gminy Michałowice z dnia 27 lutego 2013 r. 01.03.2013 13:11

w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Michałowice.

czytaj więcej

Uchwała Nr XXVI/236/2013 Rady Gminy Michałowice z dnia 27 lutego 2013 r. 01.03.2013 13:06

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkanych i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną opłatę

czytaj więcej

Uchwała Nr XXVI/235/2013 Rady Gminy Michałowice z dnia 27 lutego 2013 r. 01.03.2013 12:58

w sprawie wymagań jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

czytaj więcej

Uchwała Nr XXVI/234/2013 Rady Gminy Michałowice z dnia 27 lutego 2013 r. 01.03.2013 12:43

w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Michałowice

czytaj więcej

Uchwała Nr XXVI/233/2013 Rady Gminy Michałowice z dnia 27 lutego 2013 r. 01.03.2013 12:29

w sprawie nabycia przez Gminę Michałowice cz. nieruchomości gruntowych położonych w obrębie ewidencyjnym Opacz-Kolonia, gmina Michałowice, stanowiących dz. ew. 461/4, 461/5, zajętych pod część drogi publicznej gminnej – ul. Centralnej.

czytaj więcej

Uchwała Nr XXVI/232/2013 Rady Gminy Michałowice z dnia 27 lutego 2013 r. 01.03.2013 12:24

w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę na okres kolejnych trzech lat części nieruchomości położonej w Pęcicach, stanowiącej mienie komunalne Gminy Michałowice

czytaj więcej

Uchwała Nr XXVI/231/2013 Rady Gminy Michałowice z dnia 27 lutego 2013 r. 01.03.2013 12:18

w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr XLII/365/2006 Rady Gminy Michałowice z dnia 17 lipca 2006r. w sprawie uchwalenia statutu Gminy Michałowice

czytaj więcej

Uchwała Nr XXVI/230/2013 Rady Gminy Michałowice z dnia 27 lutego 2013 r. 11.03.2013 13:57

w sprawie określenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz ustalenia specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie będzie przyznawane w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Michałowice w roku 2013.

czytaj więcej

Uchwała Nr XXVI/229/2013 Rady Gminy Michałowice z dnia 27 lutego 2013 r. 01.03.2013 12:06

w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2013 Gminy Michałowice Nr XXIV/222/2012.

czytaj więcej

Uchwała Nr XXVI/228/2013 Rady Gminy Michałowice z dnia 27 lutego 2013 r. 01.03.2013 11:13

zmieniająca Uchwałę Nr XXIV/221/2012 Rady Gminy Michałowice z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Michałowice na lata 2013–2020.

czytaj więcej

Uchwała Nr XXVI/227/2013 Rady Gminy Michałowice z dnia 27 lutego 2013 11.03.2013 13:30

w sprawie: udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Pruszkowskiemu

czytaj więcej

Uchwała Nr XXVI/226/2013 Rady Gminy Michałowice z dnia 27 lutego 2013 11.03.2013 13:21

w sprawie: zawarcia Porozumienia międzygminnego w sprawie powierzenia Gminie Brwinów zadania publicznego.

czytaj więcej