Urząd Gminy Michałowice
13.11.2013 14:45

Uchwała Nr XXXIII/286/2013 Rada Gminy Michałowice z dnia 5 listopada 2013 roku

zmieniająca Uchwałę Nr XLVII/330/2010 Rady Gminy Michałowice z dnia 10 listopada 2010 roku w sprawie zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania stypendiów sportowych

Na podstawie art. 18 ust. 1  pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz.594 z późn. zm.) w związku z art. 31 ust. 3 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2010 r. Nr 127, poz. 857) Rada Gminy Michałowice uchwala, co następuje:

 

§ 1

W załączniku do Uchwały Nr XLVII/330/2010 z dnia 10 listopada 2010 r., w sprawie zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania stypendiów sportowych:

1) § 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„ 4) w chwili przyznawania stypendium nie ukończył 18 lat, z zastrzeżeniem pkt. 6”

2) dodany zostaje do §1 pkt 6 w brzmieniu:

„6) stypendium może zostać przyznane zawodnikowi do czasu zakończenia przez niego nauki w szkole ponad gimnazjalnej, jeśli uzyskał wynik z pkt. 5 przed ukończeniem 18 lat, jednak nie dłużej niż do końca czerwca roku następnego po uzyskaniu przez zawodnika 18 lat.”    

 

§2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice.

 

§5

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

 

Wiceprzewodniczący

Rady Gminy Michałowice

Paweł Zacny

Data publikacji: 13.11.2013 14:45
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 4
Autor: Alina Żakowska