Urząd Gminy Michałowice
06.06.2014 12:12

17. Projekt uchwały

zmieniająca Uchwałę Nr XXXVIII/344/2014 Rady Gminy Michałowice z dnia 08 maja 2014 r. w sprawie nadania nazwy ulicy położonej na terenie Gminy Michałowice.

projekt

Uchwała Nr  … / … /2014    

Rady Gminy Michałowice

z dnia …………………………. 2014 r.

 

zmieniająca Uchwałę Nr XXXVIII/344/2014 Rady Gminy Michałowice z dnia 08 maja 2014 r. w sprawie nadania nazwy ulicy położonej na terenie Gminy Michałowice.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 13 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) Rada Gminy Michałowice uchwala, co następuje:

 

§1

W §1 Uchwały Nr XXXVIII/344/2014 Rady Gminy Michałowice z dnia 08 maja 2014 r. w sprawie nadania nazwy ulicy położonej na terenie Gminy Michałowice wyrazy „działkę ew. nr 483/6” zastępuje się wyrazami „działkę ew. nr 438/6”.

 

§2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice.

 

§3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Data publikacji: 06.06.2014 12:12
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 8
Autor: Renata Suliga