Logo Home Bip Bip.gov.pl Strona Michałowice
Urząd Gminy Michałowice

Uchwały Rady

Projekt uchwały 06.03.2014 16:17

w sprawie rozpatrzenia skargi Pani *** na działania Wójta Gminy Michałowice.

czytaj więcej

Projekt uchwały 06.03.2014 16:17

w sprawie oddania w dzierżawę na okres kolejnych trzech lat, części nieruchomości położonej w Komorowie, stanowiącej mienie komunalne Gminy Michałowice

czytaj więcej

Projekt uchwały 06.03.2014 16:17

w sprawie ustalenia kryterium dochodowego oraz zasad zwrotu wydatków za niektóre świadczenia z pomocy społecznej

czytaj więcej

Projekt uchwały 06.03.2014 16:17

w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Michałowice.

czytaj więcej

Projekt uchwały 06.03.2014 16:17

w sprawie ustanowienia dopłaty dla właścicieli nieruchomości do opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rok 2014

czytaj więcej

Projekt uchwały 06.03.2014 16:17

w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę na okres kolejnych trzech lat, nieruchomości położonej w Opaczy-Kolonii, stanowiącej mienie komunalne Gminy Michałowice.

czytaj więcej

Projekt uchwały 06.03.2014 16:17

w sprawie oddania w dzierżawę na okres kolejnych trzech lat, części nieruchomości położonej w Komorowie, stanowiącej mienie komunalne Gminy Michałowice

czytaj więcej

Projekt uchwały 06.03.2014 16:17

w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2014 Gminy Michałowice Nr XXXIV/305/2013.

czytaj więcej

Projekt uchwały 06.03.2014 16:17

w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania "Pomoc gminy w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020.

czytaj więcej

Projekt uchwały 06.03.2014 16:17

w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę na okres kolejnych trzech lat, części nieruchomości położonej w Nowej Wsi, stanowiącej mienie komunalne Gminy Michałowice

czytaj więcej

Projekt uchwały 06.03.2014 16:17

w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2015 roku.

czytaj więcej

Projekt uchwały 06.03.2014 16:17

w sprawie określenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz ustalenia specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie będzie przyznawane w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Michałowice w roku 2014.

czytaj więcej

Projekt uchwały 06.03.2014 16:17

w sprawie rozpatrzenia skargi Pani *** na działania Wójta Gminy Michałowice.

czytaj więcej

Projekt uchwały 06.03.2014 16:17

zmieniająca uchwałę XIX/181/2012 w sprawie zatwierdzenia do realizacji w latach 2012 -2014 projektu systemowego pt. "Aktywnie do rozwoju" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII, Działanie 7.1, Poddziałanie 7.1.1

czytaj więcej

Projekt uchwały 06.03.2014 16:17

zmieniająca Uchwałę Nr XXXIV/304/2013 Rady Gminy Michałowice z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Michałowice na lata 2014-2020.

czytaj więcej
1 2 »