Logo Home Bip Bip.gov.pl Strona Michałowice
Urząd Gminy Michałowice

Uchwały Rady

Uchwała Nr XLI/379/2014 Rady Gminy Michałowice z dnia 30 września 2014 r. 10.10.2014 14:23

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice obszaru „Brzozowa” w Pęcicach Małych

czytaj więcej

Uchwała Nr XLI/380/2014 Rady Gminy Michałowice z dnia 30 września 2014 r. 10.10.2014 14:23

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice obszaru „Dworcowa” w Regułach

czytaj więcej

Uchwała Nr XLI/381/2014 Rady Gminy Michałowice z dnia 30 września 2014 r. 10.10.2014 14:23

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice obszaru „Wiejska” w Regułach

czytaj więcej

Uchwała Nr XLI/382/2014 Rady Gminy Michałowice z dnia 30 września 2014 r. 10.10.2014 14:23

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice obszaru „Polna” w Komorowie-Wsi

czytaj więcej

Uchwała Nr XLI/383/2014 Rady Gminy Michałowice z dnia 30 września 2014 r. 10.10.2014 14:23

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice obszaru „Bugaj” w Komorowie-Wsi

czytaj więcej

Uchwała Nr XLI/384/2014 Rady Gminy Michałowice z dnia 30 września 2014 r. 10.10.2014 14:23

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice obszaru „Opacz-Kolonia”, obejmującego tereny położone w obrębach geodezyjnych wieś Opacz-Kolonia i Michałowice-Osiedle

czytaj więcej

Uchwała Nr XLI/385/2014 Rady Gminy Michałowice z dnia 30 września 2014 r. 10.10.2014 14:23

zmieniająca uchwałę XIX/181/2012 w sprawie zatwierdzenia do realizacji w latach 2012 - 2014 projektu systemowego pt. „Aktywnie do rozwoju” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII, Działanie 7.1, Poddziałanie 7.1.1

czytaj więcej

Uchwała Nr XLI/386/2014 Rady Gminy Michałowice z dnia 30 września 2014 r. 10.10.2014 14:23

zmieniająca Uchwałę Nr XXXIV/304/2013 Rady Gminy Michałowice z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Michałowice na lata 2014–2020.

czytaj więcej

Uchwała Nr XLI/387/2014 Rady Gminy Michałowice z dnia 30 września 2014 r. 10.10.2014 14:23

w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2014 Gminy Michałowice Nr XXXIV/305/2013.

czytaj więcej

Uchwała Nr XLI/388/2014 Rady Gminy Michałowice z dnia 30 września 2014 r. 10.10.2014 14:23

w sprawie przyjęcia środków z Funduszu Spójności z Priorytetu IX - Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna w ramach Działania 9.3 - Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - plany gospodarki niskoemisyjnej (PGN) (Konkurs nr 2 /PO IiŚ/ 9.3/ 2013)

czytaj więcej

Uchwała Nr XLI/389/2014 Rady Gminy Michałowice z dnia 30 września 2014 r. 10.10.2014 14:23

zmieniająca uchwałę Nr XXIII/218/2012 z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie podziału gminy Michałowice na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

czytaj więcej

Uchwała Nr XLI/390/2014 Rady Gminy Michałowice z dnia 30 września 2014 r. 10.10.2014 14:23

w sprawie uchwalenia „Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych dla Gminy Michałowice na rok 2015”

czytaj więcej

Uchwała Nr XLI/391/2014 Rady Gminy Michałowice z dnia 30 września 2014 r. 10.10.2014 14:23

w sprawie uchwalenia „Gminnego programu przeciwdziałania narkomanii na terenie Gminy Michałowice na rok 2015”

czytaj więcej

Uchwała Nr XLI/392/2014 Rady Gminy Michałowice z dnia 30 września 2014 r. 10.10.2014 14:23

w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Michałowice.

czytaj więcej

Uchwała Nr XLI/393/2014 Rady Gminy Michałowice z dnia 30 września 2014 r 10.10.2014 14:23

w sprawie przyjęcia „Strategii rozwiązywania problemów społecznych Gminy Michałowice na lata 2014-2020”.

czytaj więcej
1 2 »