Urząd Gminy Michałowice
13.06.2014 14:09

Uchwała Nr XXXIX/353/2014 Rady Gminy Michałowice z dnia 10 czerwca 2014 r.

w sprawie: udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Pruszkowskiemu

Na podstawie art. 10 ust. 2 oraz art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) oraz art. 220 i art.216 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) Rada Gminy Michałowice uchwala co następuje:

 

 

§ 1.

  1. Udziela się Powiatowi Pruszkowskiemu pomocy rzeczowej w formie wykonania w 2014 r. chodnika po południowej stronie ul. Brzozowej w Komorowie, na odcinku od
    ul. Kolejowej do ul. Komorowskiej.
  2. Wyraża się zgodę na całkowite finansowanie inwestycji wymienionej w ust. 1, przez Gminę Michałowie do kwoty 150.000 zł.
  3. Środki przeznaczone na finansowanie inwestycji wymienionej w ust. 1 pochodzić będą z dochodów własnych Gminy.

 

 

§ 2.

Szczegółowe warunki udzielenia pomocy zostaną określone w Porozumieniu pomiędzy Gminą Michałowice a Powiatem Pruszkowskim.

 

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice.

 

 

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Wiceprzewodniczący

Rady Gminy Michałowice

Paweł Zacny

Data publikacji: 13.06.2014 14:09
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 10
Autor: Józef Kawiorski