Logo Home Bip Bip.gov.pl Strona Michałowice
Urząd Gminy Michałowice

Uchwały Rady

Projekt uchwały 05.05.2015 15:58

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice obszaru „Orzeszkowej” w Regułach, stanowiącego zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Reguły”

czytaj więcej

Projekt uchwały 05.05.2015 15:56

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice obszaru „Bodycha” w Regułach, stanowiącego zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Reguły”

czytaj więcej

Projekt uchwały 05.05.2015 15:55

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice obszaru „Parkowa” w Pęcicach Małych, stanowiącego zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Pęcice – „wieś Pęcice Małe”

czytaj więcej

Projekt uchwały 05.05.2015 15:53

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice obszaru „Leśna” w Pęcicach Małych, stanowiącego zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Pęcice – „wieś Pęcice Małe”

czytaj więcej

Projekt uchwały 05.05.2015 15:53

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice obszaru „Wesoła” w Michałowicach-Osiedlu, stanowiącego zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Michałowic – osiedle Michałowice

czytaj więcej

Projekt uchwały 05.05.2015 15:52

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice obszaru „Spacerowa” w Michałowicach-Osiedlu, stanowiącego zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Michałowic – osiedle Michałowice

czytaj więcej

Projekt uchwały 05.05.2015 15:51

w sprawie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice stanowiących zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Komorów – część I”

czytaj więcej

Projekt uchwały 05.05.2015 15:50

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice obszaru „Kamelskiego” na terenie obrębu geodezyjnego Nowa Wieś

czytaj więcej

Projekt uchwały 05.05.2015 15:49

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice obszaru „Pruszkowska” na terenie obrębu geodezyjnego Granica

czytaj więcej

Projekt uchwały 05.05.2015 15:48

w sprawie nabycia przez Gminę Michałowice nieruchomości gruntowej położonej w obrębie ewidencyjnym Opacz-Kolonia w gminie Michałowice, stanowiącej działkę ewid. 151/1, zajętej pod część gminnej drogi powszechnego korzystania – ul. Grabowej.

czytaj więcej

Projekt uchwały 05.05.2015 15:46

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Wójta Gminy Michałowice umowy użytkowania części nieruchomości, wchodzącej w skład wspólnoty gruntowej wsi Nowa Wieś, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka ewidencyjna nr 404/2, położonej we wsi Nowa Wieś, w gminie Michałowice.

czytaj więcej

Projekt uchwały 05.05.2015 15:45

w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę na okres kolejnych trzech lat części nieruchomości stanowiącej działkę ewidencyjną nr 477/3, położoną w obrębie ewidencyjnym Opacz-Kolonia, stanowiącej mienie komunalne Gminy Michałowice

czytaj więcej

Projekt uchwały 05.05.2015 15:43

w sprawie określenia „Regulaminu otwartego konkursu ofert na zapewnienie dzieciom zamieszkałym na terenie Gminy Michałowice możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego w niepublicznych przedszkolach i niepublicznych innych formach wychowania przedszkolnego oraz kryteriów wyboru ofert.

czytaj więcej

Projekt uchwały 05.05.2015 15:42

zmieniająca uchwałę Rady Gminy Michałowice nr VIII/66/2011 z dnia 7 lipca 2011 r. w sprawie przyjęcia zasad udzielania dotacji celowej na usuwanie i utylizację odpadów niebezpiecznych zawierających azbest, pochodzących z budynków mieszkalnych i gospodarczych na terenie gminy Michałowice.

czytaj więcej

Projekt uchwały 05.05.2015 15:41

zmieniająca uchwałę Nr XXXIII/289/2013 Rady Gminy Michałowice z dnia 5 listopada 2013 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Michałowice w latach 20142018 .

czytaj więcej
1 2 »