Logo Home Bip Bip.gov.pl Strona Michałowice
Urząd Gminy Michałowice

Uchwały Rady

Projekt uchwały 12.02.2015 15:05

w sprawie uchwalenia aktualizacji programu ochrony środowiska dla gminy Michałowice na lata 2014 – 2017 z perspektywą do 2021 roku.

czytaj więcej

Projekt uchwały 12.02.2015 15:01

w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Michałowice środków stanowiących fundusz sołecki.

czytaj więcej

Projekt uchwały 12.02.2015 15:00

w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2015 Gminy Michałowice Nr IV/14/2014.

czytaj więcej

Projekt uchwały 12.02.2015 14:56

w sprawie zawarcia Porozumienia międzygminnego w sprawie powierzenia Gminie Raszyn zadania publicznego.

czytaj więcej

Projekt uchwały 12.02.2015 14:55

w sprawie określenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz ustalenia specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie będzie przyznawane w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Michałowice w roku 2015.

czytaj więcej

Projekt uchwały 12.02.2015 14:50

w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich w sołectwach oraz przewodniczących zarządów osiedli i zarządów osiedli w osiedlach.

czytaj więcej

Projekt uchwały 12.02.2015 14:48

w sprawie wskazania Wiceprzewodniczącego Rady dokonującego w stosunku do Przewodniczącego Rady czynności związanych z poleceniem wyjazdu służbowego.

czytaj więcej

Projekt uchwały 12.02.2015 14:46

w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę na okres kolejnych trzech lat nieruchomości stanowiącej działkę ewidencyjną nr 581/5, położoną w obrębie ewidencyjnym Michałowice-Osiedle, stanowiącej mienie komunalne Gminy Michałowice

czytaj więcej

Projekt uchwały 12.02.2015 14:45

w sprawie nadania nazwy ulicy położonej w Komorowie, w Gminie Michałowice

czytaj więcej

Projekt uchwały 12.02.2015 14:44

w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Michałowice.

czytaj więcej

Projekt uchwały 12.02.2015 14:42

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty na terenie gminy Michałowice.

czytaj więcej

Projekt stanowiska 12.02.2015 14:41

w sprawie środków finansowych dla jednostek pomocniczych gminy – osiedli, w budżecie Gminy Michałowice.

czytaj więcej