Logo Home Bip Bip.gov.pl Strona Michałowice
Urząd Gminy Michałowice

Uchwały Rady

Projekt uchwały 11.06.2015 17:54

w sprawie zmiany Uchwały Nr VII/34/2015 Rady Gminy Michałowice z dnia 12 maja 2015 r. zmieniającej Uchwałę Nr IV/13/2014 Rady Gminy Michałowice z dnia 22 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Michałowice na lata 2015–2020.

czytaj więcej

Projekt uchwały 11.06.2015 17:52

zmieniająca Uchwałę Nr VII/35/2015 Rady Gminy Michałowice z dnia 12 maja 2015 r. w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2015 Gminy Michałowice Nr IV/14/2014.

czytaj więcej

Projekt uchwały 11.06.2015 17:50

zmieniająca uchwałę Rady Gminy Michałowice nr VIII/66/2011 z dnia 7 lipca 2011 r. w sprawie przyjęcia zasad udzielania dotacji celowej na usuwanie i utylizację odpadów niebezpiecznych zawierających azbest, pochodzących z budynków mieszkalnych i gospodarczych na terenie gminy Michałowice.

czytaj więcej

Projekt uchwały 11.06.2015 17:48

zmieniająca uchwałę Nr XXVII/194/2009 Rady Gminy Michałowice z dnia 26 lutego 2009 r., w sprawie regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania a także przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Michałowice.

czytaj więcej

Projekt uchwały 11.06.2015 17:46

w sprawie zawierania porozumień dotyczących zasad prowadzenia pozaszkolnych punktów katechetycznych pomiędzy Gminą Michałowice a innymi jednostkami samorządu terytorialnego.

czytaj więcej

Projekt uchwały 11.06.2015 17:43

w sprawie uchylenia uchwały nr VII/49/2015 Rady Gminy Michałowice z dnia 12 maja 2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice obszaru „Parkowa” w Pęcicach Małych, stanowiącego zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Pęcice – „wieś Pęcice Małe”

czytaj więcej

Projekt uchwały 11.06.2015 17:41

w sprawie uchylenia uchwały nr VII/48/2015 Rady Gminy Michałowice z dnia 12 maja 2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice obszaru „Leśna” w Pęcicach Małych, stanowiącego zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Pęcice – „wieś Pęcice Małe”

czytaj więcej

Projekt uchwały 11.06.2015 17:39

w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę na okres kolejnych trzech lat części nieruchomości stanowiącej działkę ewidencyjną nr 1249, położoną w obrębie ewidencyjnym Komorów-Osiedle, stanowiącej mienie komunalne Gminy Michałowice

czytaj więcej

Projekt uchwały 11.06.2015 17:38

w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie na Gminę Michałowice własności nieruchomości gruntowej, stanowiącej działkę ewidencyjną nr 161/3, położonej w obrębie ewidencyjnym Reguły w gminie Michałowice.

czytaj więcej

Projekt uchwały 11.06.2015 17:36

w sprawie nieodpłatnego przejęcia na własność Gminy Michałowice nieruchomości gruntowej położonej w obrębie ewidencyjnym Opacz-Kolonia. stanowiącej działki nr ewid 166/1 i 166/6,

czytaj więcej

Projekt uchwały 11.06.2015 17:34

w sprawie nabycia przez Gminę Michałowice nieruchomości gruntowej położonej w obrębie ewidencyjnym Reguły w gminie Michałowice, stanowiącej działkę ewid. 41/3, zajętej pod część gminnej drogi powszechnego korzystania – ul. Kraszewskiego.

czytaj więcej

Projekt uchwały 11.06.2015 17:32

zmieniająca Uchwałę Nr XI/106/2011 Rady Gminy Michałowice z dnia 23 listopada 2011 r. w sprawie nadania nazw ulicom położonym na terenie Gminy Michałowice.

czytaj więcej

Projekt uchwały 11.06.2015 17:32

w sprawie nadania nazw ulicom położonym na terenie Gminy Michałowice

czytaj więcej

Projekt uchwały 11.06.2015 17:31

w sprawie ustanowienia służebności przejścia i przejazdu na działce ewidencyjnej nr 208/2, położonej w obrębie ewidencyjnym Sokołów, gmina Michałowice, stanowiącej własność Gminy Michałowice.

czytaj więcej

Projekt uchwały 11.06.2015 17:30

w sprawie powołania Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników.

czytaj więcej
1 2 »