Logo Home Bip Bip.gov.pl Strona Michałowice
Urząd Gminy Michałowice

Uchwały Rady

Uchwała Nr VIII/68/2015 22.06.2015 16:45

w sprawie pomnika przyrody wpisanego do rejestru pomników pod numerem 48 na terenie powiatu pruszkowskiego

czytaj więcej

Uchwała Nr VIII/67/2015 22.06.2015 16:44

w sprawie powołania Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników.

czytaj więcej

Uchwała Nr VIII/66/2015 22.06.2015 16:42

w sprawie ustanowienia odpłatnej służebności przejścia i przejazdu na działce ewidencyjnej nr 208/2, położonej w obrębie ewidencyjnym Sokołów, gmina Michałowice, stanowiącej własność Gminy Michałowice.

czytaj więcej

Uchwała Nr VIII/65/2015 22.06.2015 16:41

w sprawie nadania nazw ulicom położonym na terenie Gminy Michałowice

czytaj więcej

Uchwała Nr VIII/64/2015 22.06.2015 16:32

zmieniająca Uchwałę Nr XI/106/2011 Rady Gminy Michałowice z dnia 23 listopada 2011 r. w sprawie nadania nazw ulicom położonym na terenie Gminy Michałowice.

czytaj więcej

Uchwała nr VIII/63/2015 22.06.2015 16:28

w sprawie nabycia przez Gminę Michałowice nieruchomości gruntowej położonej w obrębie ewidencyjnym Reguły w gminie Michałowice, stanowiącej działkę ewid. 41/3, zajętej pod część gminnej drogi powszechnego korzystania – ul. Kraszewskiego.

czytaj więcej

Uchwała nr VIII/62/2015 22.06.2015 16:23

w sprawie nieodpłatnego przejęcia na własność Gminy Michałowice nieruchomości gruntowej położonej w obrębie ewidencyjnym Opacz-Kolonia. stanowiącej działki nr ewid 166/1 i 166/6,

czytaj więcej

Uchwała nr VIII/61/2015 22.06.2015 16:21

w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie na Gminę Michałowice własności nieruchomości gruntowej, stanowiącej działkę ewidencyjną nr 161/3, położonej w obrębie ewidencyjnym Reguły w gminie Michałowice.

czytaj więcej

Uchwała Nr VIII/60/2015 22.06.2015 16:19

w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę na okres kolejnych trzech lat części nieruchomości stanowiącej działkę ewidencyjną nr 1249, położoną w obrębie ewidencyjnym Komorów-Osiedle, stanowiącej mienie komunalne Gminy Michałowice

czytaj więcej

Uchwała nr VIII/59/2015 22.06.2015 16:18

w sprawie uchylenia uchwały nr VII/48/2015 Rady Gminy Michałowice z dnia 12 maja 2015 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice obszaru „Leśna” w Pęcicach Małych, stanowiącego zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Pęcice – „wieś Pęcice Małe”

czytaj więcej

Uchwała nr VIII/58/2015 22.06.2015 16:14

w sprawie uchylenia uchwały nr VII/49/2015 Rady Gminy Michałowice z dnia 12 maja 2015 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice obszaru „Parkowa” w Pęcicach Małych, stanowiącego zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Pęcice – „wieś Pęcice Małe”

czytaj więcej

Uchwała nr VII/57/2015 22.06.2015 16:12

w sprawie zawierania porozumień dotyczących zasad prowadzenia pozaszkolnych punktów katechetycznych pomiędzy Gminą Michałowice a innymi jednostkami samorządu terytorialnego.

czytaj więcej

Uchwała Nr VIII/56/2015 22.06.2015 16:12

zmieniająca uchwałę Nr XXVII/194/2009 Rady Gminy Michałowice z dnia 26 lutego 2009 r., w sprawie regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania a także przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Michałowice.

czytaj więcej

Uchwała Nr VIII/55/2015 22.06.2015 16:08

zmieniająca uchwałę Rady Gminy Michałowice nr VIII/66/2011 z dnia 7 lipca 2011 r. w sprawie przyjęcia zasad udzielania dotacji celowej na usuwanie i utylizację odpadów niebezpiecznych zawierających azbest, pochodzących z budynków mieszkalnych i gospodarczych na terenie gminy Michałowice.

czytaj więcej

Uchwała Nr VIII/54/2015 22.06.2015 16:06

zmieniająca Uchwałę Nr VII/35/2015 Rady Gminy Michałowice z dnia 12 maja 2015 r. w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2015 Gminy Michałowice Nr IV/14/2014.

czytaj więcej
1 2 »