Logo Home Bip Bip.gov.pl Strona Michałowice
Urząd Gminy Michałowice

Uchwały Rady

Uchwała Nr XII/130/2015 22.12.2015 12:52

w sprawie nadania nazw ulicom położonym na terenie Gminy Michałowice

czytaj więcej

Uchwała Nr XII/129/2015 22.12.2015 12:51

w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę na okres kolejnych trzech lat części nieruchomości położonej w Pęcicach, stanowiącej mienie komunalne Gminy Michałowice

czytaj więcej

Uchwała nr XII/128/2015 22.12.2015 12:50

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Michałowice prawa własności części nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę ewid. nr 645/5 oraz działkę ewid. nr 646/5, położonej w obrębie ewidencyjnym Granica w gminie Michałowice

czytaj więcej

Uchwała nr XII/127/2015 22.12.2015 12:49

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Michałowice prawa własności nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę ewid. nr 645/1 oraz działkę ewid. nr 646/1, położonej w obrębie ewidencyjnym Granica w gminie Michałowice.

czytaj więcej

Uchwała Nr XII/126/2015 22.12.2015 12:48

w sprawie uchwalenia „Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych dla Gminy Michałowice na rok 2016”

czytaj więcej

Uchwała Nr XII/125/2015 22.12.2015 12:47

w sprawie uchwalenia „Gminnego programu przeciwdziałania narkomanii na terenie Gminy Michałowice na rok 2016”

czytaj więcej

Uchwała Nr XII/124/2015 22.12.2015 12:46

zmieniająca uchwałę nr XI/101/2015 Rady Gminy Michałowice z dnia 19 listopada 2015 r., w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych oraz niepublicznych przedszkoli i szkół prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne inne niż Gmina Michałowice a także dla osób prowadzących inne formy wychowania przedszkolnego, na terenie Gminy Michałowice oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji.

czytaj więcej

Uchwała Nr XII/123/2015 22.12.2015 12:44

w sprawie: ustalenia kryteriów rekrutacji do publicznych szkół podstawowych i gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest Gmina Michałowice.

czytaj więcej

Uchwała Nr XII/122/2015 22.12.2015 12:43

w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkanych położonych na terenie Gminy Michałowice, oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

czytaj więcej

Uchwała Nr XII/121/2015 22.12.2015 12:42

w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zamieszkanych, w części dotyczącej gospodarstw domowych, w których dochód nie przekracza kwoty uprawnionej do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, o której mowa w art. 8 ust. 1 lub 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 ze zm.) lub rodziny wielodzietne, o których mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny ( Dz. U. z 2014 r. poz. 1863 ze zm.).

czytaj więcej

Uchwała Nr XII/120/2015 22.12.2015 12:40

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Porozumienia Partnerskiego pomiędzy Gminą Michałowice i Powiatem Pruszkowskim dotyczącym realizacji projektu pn. „Budowa zintegrowanego systemu wczesnego ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach dla Powiatu Pruszkowskiego”.

czytaj więcej

Uchwała NR XII/119/2015 22.12.2015 12:40

w sprawie zawarcia Porozumienia międzygminnego w sprawie powierzenia Gminie Raszyn zadania publicznego.

czytaj więcej

Uchwała Nr XII/118/2015 22.12.2015 12:38

Uchwała Budżetowa na rok 2016

czytaj więcej

Uchwała Nr XII/117/2015 22.12.2015 12:36

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Michałowice na lata 2016–2020.

czytaj więcej

Uchwała Nr XII/116/2015 22.12.2015 12:36

zmieniająca Uchwałę Nr XI/98/2015 Rady Gminy Michałowice z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości, wzoru informacji w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego, wzoru deklaracji na podatek rolny oraz wzoru deklaracji na podatek leśny.

czytaj więcej
1 2 »