Urząd Gminy Michałowice
pow. pruszkowski woj. mazowieckie
90

Projekty uchwał wnoszone na XVII sesję Rady Gminy

Projekt Uchwały (1)

zmieniający Uchwałę Nr XII/117/2015 Rady Gminy Michałowice z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Michałowice na lata 2016–2020

Projekt Uchwały (2)

w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2016 Gminy Michałowice Nr XII/118/2015.

Projekt Uchwały (3)

w sprawie nawiązania współpracy partnerskiej pomiędzy Gminą Michałowice a Agencją Rozwoju Mazowsza S. A.

Projekt Uchwały (4)

w sprawie przystąpienia do opracowania „Lokalnego Program Rewitalizacji dla Gminy Michałowice na lata 2016-2023”.

Projekt Uchwały (5)

w sprawie przyjęcia gminnego programu osłonowego w zakresie wspierania osób z niepełnosprawnością w dostępie do edukacji poprzez zapewnienie usług transportowych na lata 2016-2020

Projekt Uchwały (6)

w sprawie utworzenia Centrum Usług Wspólnych Gminy Michałowice oraz nadania mu statutu.

Projekt Uchwały (7)

zmieniająca Uchwałę Nr XLII/365/2006 Rady Gminy Michałowice z dnia 17 lipca 2006 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Michałowice.

Projekt Uchwały (8)

w sprawie zmiany opisu granic okręgów wyborczych w Gminie Michałowice

Projekt Uchwały (9)

w sprawie zmiany opisu granic stałych obwodów głosowania utworzonych na terenie gminy Michałowice

Projekt Uchwały (10)

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Michałowice prawa własności nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr ewid. 37/1 i 37/2, położonej w obrębie ewidencyjnym Michałowice - Wieś, w gminie Michałowice

Projekt Uchwały (11)

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Michałowice prawa własności nieruchomości gruntowej stanowiącej część działki nr ewid. 277/4, położonej w obrębie ewidencyjnym Granica, w gminie Michałowice

Projekt Uchwały (12)

w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny przez Gminę Michałowice części nieruchomości gruntowej położonej w obrębie ewid. Granica, w gminie Michałowice, stanowiącej działkę ewid. nr 370/1.

Projekt Uchwały (13)

w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie przez Gminę Michałowice prawa własności części nieruchomości gruntowej położonej w obrębie ewid. Michałowice-Wieś,
w gminie Michałowice, stanowiącej działkę ewid. nr 172/1.

Projekt Uchwały (14)

w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę na czas oznaczony dłuższy niż
3 lata części działki ewid. nr 208/2 w Sokołowie, a także wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy

Projekt Uchwały (15)

w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na części działki ewid. nr 292/1 oraz na części działki ewid. nr 316, położonych w obrębie ewidencyjnym Opacz Mała, stanowiących własność Gminy Michałowice

Projekt Uchwały (16)

w sprawie nadania nazw ulicom położonym na terenie Gminy Michałowice

Projekt Uchwały (17)

w sprawie rozpatrzenia ponownej skargi na działania Wójta Gminy.
Data publikacji: 12.10.2016 11:48
Data ostatniej modyfikacji: 12.10.2016 13:30
Wyświetleń: 90
Autor: Marcin Walichnowski
Opublikował: Marcin Walichnowski
Ostatnio zmodyfikował: Marcin Walichnowski