Logo Home Bip Bip.gov.pl Strona Michałowice
Urząd Gminy Michałowice

Uchwały Rady

Uchwała Nr XV/162/2016 24.06.2016 12:04

zmieniająca Uchwałę Nr XII/117/2015 Rady Gminy Michałowice z dnia 16 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Michałowice na lata 2016–2020.

czytaj więcej

Uchwała Nr XV/163/2016 24.06.2016 12:05

w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2016 Gminy Michałowice Nr XII/118/2015.

czytaj więcej

Uchwała Nr XV/164/2016 24.06.2016 12:18

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Porozumień Partnerskich w sprawie wspólnej realizacji projektu w ramach Działania 4.1 Odnawialne źródła energii - typ projektów „Infrastruktura do produkcji i dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

czytaj więcej

Uchwała Nr XV/165/2016 24.06.2016 12:39

zmieniająca uchwałę Nr XIV/153/2016 Rady Gminy Michałowice z dnia 11 maja 2016 r. w sprawie przyjęcia do realizacji „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Michałowice”.

czytaj więcej

Uchwała Nr XV/166/2016 24.06.2016 12:41

w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorową dostawę wody oraz zbiorowe odprowadzenie ścieków z nieruchomości z terenu Gminy Michałowice.

czytaj więcej

Uchwała Nr XV/167/2016 24.06.2016 12:50

zmieniająca uchwałę Nr XXXIII/289/2013 Rady Gminy Michałowice z dnia 5 listopada 2013 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Michałowice w latach 20142018 .

czytaj więcej

Uchwała Nr XV/168/2016 24.06.2016 12:58

w sprawie uchwalenia dokumentu pn. „Aktualizacja założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Michałowice na lata 2015 – 2030”.

czytaj więcej

Uchwała Nr XV/169/2016 24.06.2016 13:01

w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Michałowice

czytaj więcej

Uchwała Nr XV/170/2016 24.06.2016 13:03

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

czytaj więcej

Uchwała Nr XV/171/2016 24.06.2016 13:06

w sprawie „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Michałowice”.

czytaj więcej

Uchwała Nr XV/172/2016 24.06.2016 13:08

w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu

czytaj więcej

Uchwała Nr XV/173/2016 24.06.2016 13:19

w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu

czytaj więcej

Uchwała Nr XV/174/2016 24.06.2016 13:20

w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu

czytaj więcej

Uchwała Nr XV/175/2016 24.06.2016 13:30

w sprawie określenia „Przepisów porządkowych związanych z przewozem osób i bagażu taksówkami osobowymi oraz funkcjonowaniem postoju TAXI na terenie Gminy Michałowice".

czytaj więcej

Uchwała Nr XV/176/2016 24.06.2016 13:33

w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Wójta Gminy Michałowice.

czytaj więcej
1 2 »