Logo Home Bip Bip.gov.pl Strona Michałowice
Urząd Gminy Michałowice

Uchwały Rady

Uchwała Nr XVIII/210/2016 02.12.2016 11:17

w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2016 Gminy Michałowice Nr XII/118/2015.

czytaj więcej

Uchwała Nr XVIII/211/2016 02.12.2016 11:20

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2017 r. na terenie Gminy Michałowice.

czytaj więcej

Uchwała Nr XVIII/212/2016 02.12.2016 11:46

w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla obliczenia podatku rolnego w 2017 r.

czytaj więcej

Uchwała Nr XVIII/213/2016 02.12.2016 11:48

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2017 r. na terenie Gminy Michałowice.


czytaj więcej

Uchwała Nr XVIII/214/2016 02.12.2016 11:50

w sprawie opłaty prolongacyjnej

czytaj więcej

Uchwała Nr XVIII/215/2016 02.12.2016 11:55

w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych oraz niepublicznych przedszkoli i szkół prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne inne niż Gmina Michałowice a także dla osób prowadzących inne formy wychowania przedszkolnego, na terenie Gminy Michałowice oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji.

czytaj więcej

Uchwała Nr XVIII/216/2016 02.12.2016 11:57

w sprawie gromadzenia na wydzielonym rachunku dochodów przez samorządowe jednostki budżetowe.

czytaj więcej

Uchwała Nr XVIII/217/2016 02.12.2016 12:02

w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Michałowice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok”

czytaj więcej

Uchwała Nr XVIII/218/2016 02.12.2016 12:05

w sprawie zawarcia Porozumienia międzygminnego w sprawie powierzenia Gminie Raszyn zadania publicznego.

czytaj więcej

Uchwała Nr XVIII/219/2016 02.12.2016 12:09

w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu

czytaj więcej

Uchwała XVIII/220/2016 02.12.2016 12:52

w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie przez Gminę Michałowice prawa własności części nieruchomości gruntowej położonej w obrębie ewid. Granica, w gminie Michałowice, stanowiącej działki ewid. nr 689/1, 690/1, 691/1, 692/1.


czytaj więcej

Uchwała XVIII/221/2016 02.12.2016 14:02

w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie przez Gminę Michałowice prawa własności części nieruchomości gruntowej położonej w obrębie ewid. Sokołów, w gminie Michałowice, stanowiącej działkę ewid. nr 218/6.


czytaj więcej

Uchwała Nr XVIII/222/2016 02.12.2016 14:26

w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Wójta Gminy.

czytaj więcej

Uchwała Nr XVIII/223/2016 02.12.2016 14:28

w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Wójta Gminy.

czytaj więcej

Uchwała Nr XVIII/224/2016 02.12.2016 14:30

w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Wójta Gminy.

czytaj więcej