Urząd Gminy Michałowice
pow. pruszkowski woj. mazowieckie
175

Projekty uchwał wnoszone na XX sesję Rady Gminy

Projekt Uchwały

w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2017 Gminy Michałowice Nr
XIX/229/2016.

Projekt Uchwały

w sprawie określenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Michałowice.

Projekt Uchwały

w sprawie określenia planu doskonalenia nauczycieli oraz maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz ustalenia specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie będzie przyznawane w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Michałowice w roku 2017.

Projekt Uchwały

w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli i do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych dla których Gmina Michałowice jest organem prowadzącym.

Projekt Uchwały

w sprawie: ustalenia kryteriów rekrutacji do publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Michałowice.

Projekt Uchwały

zmieniająca uchwałę Nr XXXIII/289/2013 Rady Gminy Michałowice z dnia 5 listopada 2013 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Michałowice w latach 20142018

Projekt Uchwały

w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Michałowice.

Projekt Uchwały

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Michałowice prawa własności części nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr ewid. 252/8, położonej w obrębie ewidencyjnym Komorów - Wieś, w gminie Michałowice

Projekt Uchwały

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Michałowice prawa własności części
nieruchomości gruntowej stanowiącej część działki nr ewid. 660/2, położonej w obrębie
ewidencyjnym Michałowice-Osiedle, w gminie Michałowice

Projekt Uchwały

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Michałowice prawa własności części nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr ewid. 299/1 oraz działka nr ewid. 299/2, położonej w obrębie ewidencyjnym Michałowice - Wieś, w gminie Michałowice.

Projekt Uchwały

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Michałowice prawa własności części nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr ewid. 681/7, położonej w obrębie ewidencyjnym Komorów - Wieś, w gminie Michałowice

Projekt Uchwały

w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę na okres kolejnych trzech lat części
działki ewid. nr 775/10, położonej w obrębie ewid. Komorów-Osiedle, stanowiącej mienie
Gminy Michałowice

Projekt Uchwały

w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na części działki ewid. nr 654, położonej
w obrębie ewidencyjnym Granica, stanowiącej własność Gminy Michałowice

Projekt Uchwały

w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie przez Gminę Michałowice prawa własności części nieruchomości gruntowej położonej w obrębie ewid. Opacz - Kolonia, w gminie Michałowice, stanowiącej działkę ewid. nr 439/4.

Projekt Uchwały

w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie przez Gminę Michałowice prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w obrębie ewid. Opacz – Kolonia , w gminie Michałowice, stanowiącej działkę ewid. nr 539/6.

Projekt Uchwały

w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie przez Gminę Michałowice prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w obrębie ewid. Opacz-Kolonia, w gminie Michałowice, stanowiącej działkę ewid. nr 438/7 oraz działkę ewid. nr 438/6.

Projekt Uchwały

w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie przez Gminę Michałowice prawa własności części nieruchomości gruntowej położonej w obrębie ewid. Pęcice, w gminie Michałowice, stanowiącej działkę ewid. nr 638.

Projekt Uchwały

w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie przez Gminę Michałowice prawa
własności części nieruchomości gruntowej stanowiącej część działki nr ewid. 639/1,
położonej w obrębie ewidencyjnym Pęcice, w gminie Michałowice

Projekt Uchwały

w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie przez Gminę Michałowice prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w obrębie ewid. Michałowice-Wieś, w gminie Michałowice, stanowiącej działkę ewid. nr 12/11 oraz działkę ewid. nr 12/18.

Projekt Uchwały

w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie przez Gminę Michałowice prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w obrębie ewid. Granica, w gminie Michałowice, stanowiącej działkę ewid. nr 106/85

Projekt Uchwały

w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie przez Gminę Michałowice prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w obrębie ewid. Granica, w gminie Michałowice, stanowiącej działkę ewid. nr 106/87

Projekt Uchwały

w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie przez Gminę Michałowice prawa własności części nieruchomości gruntowej położonej w obrębie ewid. Opacz-Kolonia, w gminie Michałowice, stanowiącej działkę ewid. nr 437/4
Data publikacji: 02.02.2017 16:45
Data ostatniej modyfikacji: 02.02.2017 16:55
Wyświetleń: 175
Autor: Marcin Walichnowski
Opublikował: Marcin Walichnowski
Ostatnio zmodyfikował: Marcin Walichnowski