Urząd Gminy Michałowice
pow. pruszkowski woj. mazowieckie
104

Projekt Uchwały

zmieniająca Uchwałę Nr XIX/228/2016 Rady Gminy Michałowice z dnia 14 grudnia 2016r.
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Michałowice na lata 2017–2020.

Projekt Uchwały

w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2017 Gminy Michałowice
Nr XIX/229/2016.

Projekt Uchwały

w sprawie: wyrażenia woli udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Pruszkowskiemu

Projekt Uchwały

w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Pruszkowskiemu

Projekt Uchwały

w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorową dostawę wody oraz zbiorowe odprowadzenie
ścieków z nieruchomości z terenu Gminy Michałowice.

Projekt Uchwały

zmieniająca uchwałę Nr XXXIII/289/2013 Rady Gminy Michałowice z dnia 5 listopada
2013 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem
Gminy Michałowice w latach 20142018.

Projekt Uchwały

w sprawie utworzenia Placówki Wsparcia Dziennego prowadzonej w formie opiekuńczej i podwórkowej.

Projekt Uchwały

zmieniająca Uchwałę Nr XXXIX/272/2010 Rady Gminy Michałowice z dnia 27 stycznia 2010r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Michałowice

Projekt Uchwały

zmieniająca uchwałę Nr XXI/258/2017 Rady Gminy Michałowice z dnia 28 lutego 2017 roku w sprawie przyjęcia „Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Michałowice na lata 2016-2023”.

Projekt Uchwały

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Porozumień Partnerskich dotyczących realizacji projektu w ramach ogłoszonego przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych konkursu nr RPMA.04.03.01-IP.01-14-052/17 Działanie 4.3 Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza i rozwój mobilności miejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

Projekt Uchwały

w sprawie rozpatrzenia skargi na bezczynność Wójta Gminy Michałowice i działanie niezgodne z prawem.

Projekt Uchwały

zmieniająca uchwałę Nr III/3/2014 Rady Gminy Michałowice z dnia 8 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej

Projekt Uchwały

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice
obszaru „Skośna” na terenie obrębu geodezyjnego Granica

Projekt Uchwały

w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę na okres kolejnych 5 lat nieruchomości położonej w Komorowie oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy

Projekt Uchwały

w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę na okres kolejnych 3 lat, działki ewidencyjnej nr 425/2, położonej w obrębie ewidencyjnym Opacz-Kolonia

Projekt Uchwały

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Michałowice prawa własności części
nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr ewid. 685/2,
położonej w obrębie ewidencyjnym Michałowice-Osiedle, w gminie Michałowice

Projekt Uchwały

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Michałowice prawa własności
nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr ewid. 106/2,
położonej w obrębie ewidencyjnym Nowa Wieś, w gminie Michałowice.

Projekt Uchwały

w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na części działki ewid. nr 469, położonej w obrębie ewidencyjnym Michałowice-Osiedle

Projekt Uchwały

w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na części działki ewid. nr 215, położonej w obrębie ewidencyjnym Sokołów

Projekt Uchwały

w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie przez Gminę Michałowice prawa
własności nieruchomości gruntowej położonej w obrębie ewid. Michałowice-Wieś,
w gminie Michałowice, stanowiącej działkę ewid. nr 317/2

Projekt Uchwały

w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie przez Gminę Michałowice prawa
własności nieruchomości gruntowej położonej w obrębie ewid. Granica,
w gminie Michałowice, stanowiącej działkę ewid. nr 106/97

Projekt Uchwały

w sprawie nadania nazwy ulicy położonej w Granicy, w Gminie Michałowice
Data publikacji: 16.06.2017 13:09
Data ostatniej modyfikacji: 16.06.2017 13:36
Wyświetleń: 104
Autor: Piotr Wykuż
Opublikował: Piotr Wykuż
Ostatnio zmodyfikował: Piotr Wykuż